(15.40 hodin)

(pokračuje Kavan)

Lze předpokládat, že v této fázi bude značný důraz ze strany aliance kladen na schopnost jednotek poskytovat např. ženijní a logistickou podporu. Bylo by proto možné např. jednat o praporu složeném z mechanizované roty, ženijní roty, dopravní roty atd., doplněném samozřejmě o nezbytné zabezpečovací prvky. Do takového praporu by v určitém stadiu mohla být integrována již připravená průzkumná rota. Takto koncipovaný prapor by mohl vhodně zapadat do pravděpodobných dodatečných programů aliance, které lze v oblasti Kosova očekávat, a tento proces by byl plně v souladu s novými aspekty činnosti aliance, které kladou důraz na civilní a vojenskou spolupráci v postižených oblastech a zapojení jednotek do přípravy, podmínek a poskytování pomoci při návratu obyvatelstva. To by ale přicházelo v úvahu až v pozdější době.

Domnívám se, že není pozdě na zvýšení naší nabídky velení aliance na úroveň např. praporu za podmínek, které jsem jmenoval. I další státy aliance uvažují o zvýšení svých příspěvků, které se budou dále posuzovat v kontextu skutečných potřeb mírových sil. Zvýšení naší nabídky pro sestavu sil KFOR by bylo důležitým politickým krokem, který vyjádří naši připravenost aktivně se podílet na udržení míru na Balkáně, a demonstrovalo by naše odhodlání být platným členem aliance. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Předložený návrh projednal výbor pro obranu bezpečnost a zahraniční výbor. Výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení č. 64, které bylo všem rozdáno jako sněmovní tisk 250/1 a rovněž obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím zpravodaje výboru pana poslance Petra Nečase, aby se ujal slova. Nicméně předtím vidím procedurální přihlášku pana kolegy Vymětala, takže dříve než dám slovo zpravodaji, uděluji slovo poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chci upozornit, že nemají všichni poslanci k dispozici usnesení výboru pro obranu a bezpečnost k tomuto tisku. Chtěl bych požádat, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do té doby, než budeme mít toto usnesení k dispozici. Usnesení zahraničního výboru bylo rozdáno na začátku schůze, ale usnesení výboru pro obranu a bezpečnost nemám k dispozici.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosil bych oba kolegy, aby se dohodli, zda usnesení máte, či nemáte. Jinak rozumím návrhu kolegy Vymětala jako procedurálnímu návrhu, o kterém bychom měli hlasovat, to znamená že jde o návrh na přerušení schůze do doby, než bude usnesení výboru pro obranu a bezpečnost rozdáno všem do poslaneckých lavic. Trváte na svém návrhu, pane kolego Vymětale? Mám nechat o návrhu hlasovat? Ano.

S faktickou poznámkou se ještě hlásí pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Mám procedurální poznámku. Já chci jen připomenout, že usnesení výboru pro obranu a bezpečnost bylo všem doručeno na místo, které si určili, to znamená buď do klubu, nebo do výboru apod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám tu vzkaz od pracovníků Kanceláře PSP, že toto usnesení bylo všem rozdáno již v průběhu včerejšího dne, a je věcí každého z poslanců, zda se podíval do své přihrádky v příslušném výboru.

Pan kolega Vymětal trvá na svém procedurálním návrhu, o kterém tedy musíme rozhodnout hlasováním. Prosím všechny kolegy, kteří jsou mimo jednací sál, aby se do něj vrátili, neboť v tuto chvíli zahájím hlasování s pořadovým číslem 4, kterým rozhodneme o procedurálním návrhu pana kolegy Vymětala, a to přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude usnesení výboru pro obranu a bezpečnost rozdáno všem poslancům do lavic.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 4 skončilo. Z přítomných 164 hlasovalo pro 17, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli nic nebrání tomu, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením a se závěry výboru pro obranu a bezpečnost, který projednával problematiku vyslání průzkumné roty a dopravního letounu Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN v průběhu minulých dní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane zpravodaji. Opětovně žádám ty kolegy, kteří nechtějí sledovat zpravodajskou zprávu, aby opustili jednací sál a aby si současně uvědomili, že také jednou možná přijde čas, kdy oni budou hovořit od řečnického pultu a jistě jim bude velmi nepříjemné, když jim kolegové nebudou věnovat pozornost, resp. budou je rušit tak, jak nyní ruší pan kolega Bláha apod. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Já se rád sám poslouchám, takže si vystačím sám se sebou, i když budu možná jediný, kdo mě poslouchá.

Rozhodl jsem se, že rozdělím své vystoupení do dvou částí, protože by mi připadalo nekorektní, abych se svým politickým postojem zatěžoval postoj zpravodaje, který musí být přísně neutrální a musí respektovat většinový názor výboru. Proto budu postupovat v této etapě jako přísně neutrální zpravodaj výboru s tím, že se svým politickým stanoviskem vystoupím v rámci rozpravy. To považuji za nutné zdůraznit.

Opakovaně při projednávání ve výboru i zde ve sněmovně byla otevřena otázka, nakolik je vhodné pokračovat v dosavadním mechanismu projednávání vyslání vojsk. Vyskytuje se několik problémů. Problém první je, že vláda má zpravidla z těchto usnesení velmi zúžený mandát, protože nic nebrání - pouze dobré mravy, které nejsou dodržovány - poslancům a senátorům, aby v rámci kutilství přijímali různé pozměňovací návrhy. Pak dochází k tak absurdním situacím, že obě komory mohou přijmout naprosto rozdílné usnesení, a mohou to být dokonce usnesení, která jdou proti duchu vládního návrhu. Myslím, že pro futuro bychom se nad tím měli zamyslet ve dvou směrech.

Ve směru prvním to znamená, aby bylo přijato generální usnesení, které bude dávat širší mandát vládě např. k účasti našich vojsk v silách rychlé nebo okamžité reakce, případně k účasti našich vojsk na mírových misích.

Druhou oblastí by bezesporu měla být v budoucnu novela zákona o jednacím řádu. Jsem přesvědčen, že podobné návrhy by měly být projednávány ve velmi analogickém režimu, jako jsou projednávány návrhy mezinárodních smluv. To znamená, že vláda návrh předkládá a Poslanecká sněmovny buď souhlas vysloví, nebo nevysloví. Nevstupuje se svými iniciativními pozměňovacími návrhy. Myslím, že buď bychom měli pro budoucnost zavést tuto zvyklost, nebo provést příslušnou novelu zákona o jednacím řádu.

Toto jsem považoval za nutné zmínit předem, protože znovu a znovu se opakuje takový režim, že jsou různá usnesení výborů, různá usnesení obou komor, která pak musejí být vzájemně slaďována. My jsme se při jednání výboru pro obranu a bezpečnost zabývali tímto tématem.

Výbor pro obranu a bezpečnost poměrně jednoznačně podpořil návrh vlády vyslat naše vojenské jednotky do operace KFOR na území Kosova a přijal usnesení, které jste dostali v pondělí. Bylo distribuováno jako sněmovní tisk 250/1 prostřednictvím výborů, případně poslaneckých klubů. Je tam uveden také text 64. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, tudíž nepovažuji za nutné jej číst. Vychází se dvěma malými pozměňujícími návrhy z vládního návrhu usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP