(16.30 hodin)

(pokračuje Vymětal Karel)

Zatím svými činy a návrhy dokazujete, že je to NATO a OSN je pro vás - jako zřejmě pro celé NATO - zbytečným přívěskem, který není třeba respektovat.

Myslím, že je namístě vládě připomenout, že Československo a posléze Česká republika je řádným členem Organizace spojených národů, a to mnohem déle než členem NATO. Z toho vyplývají také závazky a povinnosti vůči Organizaci spojených národů.

Je pro mě nemožné si vysvětlit, jak to, že návrh vlády nevychází z rezoluce Rady bezpečnosti OSN, že vláda nemluví v důvodové zprávě o mezinárodních silách pod záštitou OSN, ale o operaci NATO JOINT GUARDIAN, že nemluví o jednotkách KFOR, ale o velitelských jednotkách NATO, že nemluví o odzbrojení Kosovské osvobozenecké armády - UCK - ve smyslu usnesení Rady bezpečnosti OSN, ale o demilitarizaci UCK podle slovníku NATO, a jistě bych mohl pokračovat dál a dál.

Tak jak je to, pánové? Váš spěch a servilita k NATO vás zavádí do velmi podivného postavení k vysoké autoritě světa, Organizaci spojených národů a jejím dokumentům.

A nyní věcně. Jsem toho názoru, že je naprosto nevhodné, a nesouhlasím s tím, aby byla vyslána do Jugoslávie průzkumná rota Armády ČR v rámci operace JOINT GUARDIAN, ale jsem pro to, aby v rámci mezinárodních sil pod záštitou OSN byla vyslána jednotka protichemické ochrany Armády ČR. Agrese NATO proti Svazové republice Jugoslávie napáchala mnoho ekologických škod, které je třeba nyní odstraňovat a napravovat. Jsou zničeny zdroje pitné vody, a jak je známo, bez vody nelze žít.

Povinností České republiky je, pokud chce pomoci normalizaci života v Kosovu jako součást mezinárodních sil OSN, aby svou pomoc orientovala právě k základním podmínkám života. K tomu jistě průzkumná rota nemůže přispět.

Taktéž nesouhlasím, aby byl dopravní letoun An-26 použit pro operaci JOINT GUARDIAN, ale do mezinárodních sil pod záštitou OSN.

Můj poslední návrh je, aby protichemická jednotka a dopravní letoun nebyly předány k operačnímu řízení velitelským orgánům NATO, ale velení mezinárodních sil KFOR pod záštitou OSN.

Na základě toho, dámy a pánové, co jsem uvedl, předkládám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než vláda přepracuje svůj návrh tak, aby byl v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Jsem přesvědčen, že písemný podklad v tisku 250 nelze od základu změnit ústním vystoupením členů vlády.

Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby předložený tisk č. 250 byl vládě vrácen k přepracování, a to jak návrh usnesení, tak i celá důvodová zpráva, tak aby celý materiál odpovídal rezoluci Rady bezpečnosti OSN.

Pokud žádný z těchto návrhů nebude po ukončení obecné rozpravy přijat, v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrhy k navrženému usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přednesl jste procedurální návrh, o kterém mám povinnost nechat hlasovat. Přednesu ještě jednou podstatu vašeho návrhu. Věřím, že se mi podaří interpretovat jej věrně. Jde o procedurální návrh, kterým by sněmovna rozhodla o přerušení jednání k tomuto bodu do doby, než bude předložen nový návrh usnesení ze strany vlády, který by byl zcela v souladu s usnesením Rady bezpečnosti OSN. Včetně důvodové zprávy. Rozumíme si? (Nejsou námitky.)

Prosím, kolegyně a kolegové, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, neboť za malou chvíli nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu pana kolegy Vymětala.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 5 a ptám se: Kdo je pro návrh kolegy Vymětala, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 21, proti 124, návrh nebyl přijat.

 

Registruji současně návrh, který pan kolega Vymětal přednesl, o kterém budeme hlasovat po ukončení všeobecné rozpravy. Nyní dávám slovo dalšímu písemně přihlášenému do rozpravy, kterým je pan kolega Cyril Svoboda. Připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si dovolím připomenout, že jsme se stali členy Severoatlantické aliance na základě čl. 10 Severoatlantické smlouvy. Členství v Severoatlantické alianci je totiž založeno na základě pozvání…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: (Reakce na neustálý hluk v sále:) Promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji, nicméně opětovně chci požádat všechny kolegy, kteří nemají v úmyslu sledovat vaše vystoupení, aby opustili jednací sál, neboť v takovémto prostředí se nedá vystupovat ani schůze řídit. Apeluji na všechny kolegyně zleva i zprava, které teď v tuto chvíli hovoří se členy vlády, aby svůj rozhovor přerušily a nenutily mě, abych opuštěním místa řídícího přerušil jednání schůze sněmovny do doby, než zde bude důstojná atmosféra. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dovolím si znovu připomenout, že členy Severoatlantické aliance jsme se stali na základě jednomyslné vůle členů Severoatlantické aliance a byli jsme pozváni, protože podle tohoto článku můžeme být pozváni jenom tehdy, jestliže jsme schopni podporovat zásady této smlouvy a přispívat k bezpečnosti severoatlantické oblasti. To znamená, že se od nás požaduje, abychom byli způsobilí tyto závazky plnit plnohodnotně. To znamená, že jsme schopni dát maximum možného k naplnění ducha a litery této smlouvy.

Připomínám, že členy Severoatlantické aliance spojují zásadní hodnoty, jako je svoboda, demokratická civilizace, demokracie, svoboda a práva jednotlivce a právní stát. Samozřejmě že otázka stability a míru je nutným předpokladem ke střežení a ochraně hodnot, na kterých je Severoatlantická smlouva založena.

Z tohoto důvodu míra naší účasti na operaci JOINT GUARDIAN je zároveň mírou možností a mírou ceny. Je to míra ceny, jakou cenu pro nás má stabilita a mír v Kosovu. Je to otázka ceny, jakou cenu pro nás má mír a bezpečí těch, kteří byli vyhnáni, a jaký zájem máme na rychlé rekonstrukci válkou postižené oblasti. Zároveň je to naší vizitkou, vizitkou České republiky, která je členem OECD, a patří tedy mezi jedny z nejvyspělejších států. Zároveň jsme zemí, která směřuje do Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP