(18.00 hodin)

(pokračuje Vymětal K.)

Jednotka protichemické obrany bude složena atd., další pokračování podle původního textu.

Třetí pozměňovací návrh se týká bodu 2 navrženého usnesení. Text za slovy "k plnění přepravních úkolů ve prospěch" atd. zní: "k plnění přepravních úkolů ve prospěch mezinárodních sil KFOR pod záštitou OSN do konce roku 1999 s možností dalšího prodloužení po souhlasu Parlamentem ČR."

A čtvrtý pozměňovací návrh se týká bodu 3 navrženého usnesení. Zní: "s předáním operačního řízení jednotky protichemické obrany - nebo průzkumné roty, podle toho, jak bude schváleno v bodě 1 - a dopravního letounu Armády ČR velitelským orgánům mezinárodních sil KFOR pod záštitou OSN."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste své pozměňovací návrhy předal v písemné podobě zpravodaji. Uděluji slovo druhému ze čtyř celkově přihlášených do podrobné rozpravy, kterým je pan kolega Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, budu rovněž velmi stručný. Zopakuji a věcně navrhnu pozměňovací návrh v duchu toho, co jsem avizoval ve všeobecné rozpravě.

Chtěl bych říci, že je naprosto zřejmé, že převážná část této sněmovny souhlasí s nezbytností vyslat pozemní jednotky České armády do Kosova. Zdá se, že je všeobecná převaha mezi kluby rozšířit tuto účast nad rámec vládního návrhu v tisku 250. Obracím se svým pozměňovacím návrhem ke všem v této sněmovně, kdo myslí vážně tuto rozšířenou českou účast, aby se současně přihlásili alespoň elementárním způsobem k zodpovědnosti, jak tuto akci financovat. Domnívám se, že pokud tak neučiníme, pokud sněmovna alespoň částečně nevyjádří svou ochotu se tím zabývat, pak se mi zdá, že je to naprosto prázdné gesto.

Tedy navrhuji, aby usnesení zahraničního výboru bylo rozšířeno o bod 4, v němž Poslanecká sněmovna konstatuje, že zohlední náklady spojené s vysláním jednotky Armády ČR v operaci JOINT GUARDIAN v rozpočtu pro rok 1999 a v rozpočtech následujících let.

Chtěl bych zdůraznit, že se tímto nezavazuje sněmovna ani k navýšení, ani k dalším problematickým krokům, zdá se problematickým krokům pro některé poslanecké kluby. Zavazuje se k tomu, že spolu s vládou bude hledat způsob, jak tuto operaci profinancovat.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Třetím přihlášeným byl pan kolega Kohlíček a čtvrtým pan kolega Exner.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, vážená vládo, dovoluji si předložit pět návrhů na změny navrženého usnesení.

Za prvé v bodě 1 změnit označení jednotky na "vojenskou jednotku (kombinovanou z čet radiačního a chemického průzkumu a ženijních), dále vojenskou jednotku". Podobně upravit i v dalších částech usnesení.

Za druhé v bodě 1 doplnit "vysílaná jednotka je ve své činnosti jednoznačně vázána mandátem OSN s tím, že neslouží k zajištění či krytí jakýchkoliv policejních operací". Tento svůj návrh zdůvodňuji tím, s čím jsme se setkali v Bosně, kdy naše jednotka kryla jednoznačně policejní operace britských jednotek. A protože znovu bude nasazena naše jednotka v britském sektoru, byl bych velmi nerad, kdybych se dozvěděl ze sdělovacích prostředků, že opět byla k takovýmto špinavým účelům použita.

Za třetí v bodě 1 omezit nasazení vojenské jednotky takto: text za slovem "nasazení" vypustit.

Za čtvrté v bodě 2 omezit nasazení letounu An-26 do konce roku 1999.

Za páté v bodě 3 zaměnit poslední slovo "NATO" za "velení vojsk KFOR". To znamená, že mandát je dán OSN a není dán rozhodnutím jakéhokoliv jiné organizace. To jsme tady diskutovali již nejen já, ale i řada dalších řečníků z ostatních stran několikrát.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu kolegovi Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, z diskuse zcela jednoznačně vyplynulo, že jednáme o vyslání vojenské jednotky na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Na základě toho, jak je to precizováno v příslušné rezoluci, navrhuji, abychom to promítli do našeho usnesení. Na základě toho navrhuji, abychom ve všech předložených usneseních nahradili slova "v rámci operace JOINT GUARDIAN" slovy, která vyplývají přímo z textu rezoluce Rady bezpečnosti, a to "do mezinárodního bezpečnostního sboru podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244".

Za druhé - rovněž ve všech návrzích mluvíme o tom, že vyzbrojený dopravní letoun An-26 by měl sloužit k plnění přepravních úkolů ve prospěch aliančních sil. Domnívám se, že jde o neúmyslné zúžení, protože sama vláda jako navrhovatel předpokládá, že se celé operace pod snad jednotným vedením zúčastní i nealianční vojenské síly, např. z Partnerství pro mír a dalších států, a bylo by naprosto nelogické, aby toto letadlo mohlo být pověřeno plněním přepravních úkolů jenom pro alianční síly, ale ne už např. pro společný materiál aliančních sil a těchto dalších sil, případně jenom pro tyto další síly. Proto navrhuji, aby slova "ve prospěch aliančních sil" byla ve všech usneseních, o kterých budeme rozhodovat, nahrazena slovy "ve prospěch mezinárodního bezpečnostního sboru OSN".

A nakonec mně dovolte ještě jednu variantu toho nahrazení slov "velitelským orgánům NATO", pokud jde o předání operačního řízení vojenské jednotky a dopravního letounu, protože ve smyslu výše uvedeného správné znění by mělo být, že nahradíme tato slova slovy "velitelským orgánům mezinárodního bezpečnostního sboru OSN".

Poslední můj pozměňovací návrh se týká toho, že se v usneseních hovoří o možnosti dalšího prodloužení. Domnívám se, že je pro Poslaneckou sněmovnu nepřijatelné, aby bez jakéhokoliv omezení dala vládě možnost posuzovat možnosti dalšího prodloužení, a jsem rád, že vláda v tisku 250 sama navrhuje, pokud jde o letoun An-26, kterému současný mandát vyprší v polovině července 1999, vyslovit nyní souhlas s prodloužením tohoto mandátu a s jeho rozšířením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP