(18.10 hodin)

(pokračuje Exner)

Znamená to, že i vláda je si vědoma toho, že když jsme u letounu už přijali konstatování s možností dalšího prodloužení, že je přece jenom potřeba se se žádostí o schválení tohoto prodlužení obrátit na sněmovnu.

Protože to vyplývá také z ústavy a z jednacího řádu, je tady několik možností.

Za prvé je tu možnost, abychom tato slova vynechali, a to také navrhuji.

Pokud by to nebylo přijato, je rozumné tam výslovně uvést, že by to mělo být po schválení Parlamentem České republiky, takže tato slova by zněla "s možností dalšího prodloužení po schválení Parlamentem České republiky".

A pokud ani to nebylo pro sněmovnu přijatelné, navrhuji, abychom možnost dalšího prodloužení omezili. Konkrétně navrhuji, abychom slova "s možností dalšího prodloužení" doplnili slovy "maximálně o 6 měsíců". Pokud by bylo potřeba delší prodloužení, nijak to neomezuje vládu, aby předložila Parlamentu příslušný návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego, prosím, abyste své pozměňovací návrhy dal k dispozici zpravodajům.

Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

Nyní jsem registroval zájem dvou ministrů jako zástupců navrhovatele o vystoupení, myslím, že by měli vystoupit v původním pořadí, tedy nejprve pan ministr Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zazněly tu některé podněty, na které bych chtěl reagovat.

Především je to otázka rozhodovacího procesu. Řekl jsem při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost i v příslušném výboru Senátu, že v resortu připravujeme materiál, kterým požádáme Parlament o jakýsi generální pardon, který by se týkal vysílání našich jednotek především do humanitárních operací, popřípadě do početně omezených vyčleněných jednotek.

Co se týká návrhu zahraničního výboru - rozšíření navržené zahraničním výborem - k tomu bych chtěl říci asi toto. V současné době je plánovací proces uzavřen. Rozšíření s největší pravděpodobností lze uvažovat při střídání po šesti měsících. Pokud by to bylo v letošním roce, bylo by nutné řešit mimořádné výdaje také mimořádně, jak se o tom zmínil pan premiér. Předpokládané výdaje na mechanizovaný prapor v roce 2000 představují částku - jen pro vaši informaci - 1 748 219 000. I kdybychom odečetli náklady, pokud bychom stáhli vojenskou nemocnici a odečetli také rotu, která je teď plánována a jejíž výdaje na příští rok jsou 456 426 000, stejně by to bylo stále přes jednu miliardu navíc. Ale znovu říkám, že předpokládané výdaje mechanizovaného praporu v tom rozsahu, jak by se předpokládalo, jsou v částce 1 miliarda 748 milionů.

Co se týká odvolání nemocnice, jak to tu zaznělo, popřípadě to, že jsme měli uvažovat raději o jednotce a nikoliv o vojenské nemocnici, myslím, že jsme udělali velmi dobře, že jsme vojenskou nemocnici do Albánie poslali. Bylo to v období, kdy se musela řešit humanitární katastrofa kosovských Albánců, ta nemocnice tam je velmi dobře hodnocena, a kdybychom měli hovořit o jejím stažení, tak by to muselo být až po návratu utečenců z Kosova.

To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám možnost závěrečného slova ministru zahraničních věcí, který jí ovšem nehodlá využít.

Prosím tedy zpravodaje, aby se dohodli na vystoupení, které by shrnulo rozpravu, resp. aby nám předložili jednotlivé návrhy, které zazněly v rozpravě, tedy pozměňovací návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, v prvé řadě bych chtěl konstatovat, že ve velmi plodné obecné rozpravě vystoupilo 16 kolegů poslanců, v rozpravě podrobné vystoupili čtyři - kolegové Vymětal, Laštůvka, Kohlíček a Exner. Navrhuji, abychom tedy postupovali tak, jak jsme se dohodli. To znamená, že za základní text bude považován text usnesení zahraničního výboru, ke kterému jako první pozměňovací návrh bude brán vždy text výboru pro obranu a bezpečnost. Toto bylo navrženo a nebylo rozporováno. Opakuji, že to je náš tradiční postup.

Dále navrhuji, abychom postupovali podle jednotlivých bodů, které jsou v tomto usnesení, tzn. bod 1, bod 2, bod 3, popř. návrh na dodatečný bod 4.

Nyní navrhuji, pane předsedající, abychom hlasovali o prvním pozměňovacím návrhu k bodu 1, kterým je návrh usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, kde by slova "vojenské jednotky" byla nahrazena slovy "průzkumné roty", tzn. jak v závorce, tak v celém textu, a počet "do 800 osob" by byl nahrazen slovy "do 150 osob".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se chci ujistit, jestli je ve sněmovně souhlas s touto procedurou. Podle této procedury by měly všechny pozměňovací návrhy stejný charakter pozměňovacích návrhů k základnímu návrhu, kterým by bylo usnesení zahraničního výboru, anebo jestli by to byly pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu.

Ale hlásí se pan kolega Vymětal, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, chtěl bych, pane předsedající, vašim prostřednictvím upozornit pana zpravodaje, že jsem dal pozměňovací návrh k návětí, a on už je u bodu 1. Myslím, že by se mělo nejdříve hlasovat o pozměňovacímu návrhu k návětí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji za upozornění.

 

Poslanec Petr Nečas: Takže navrhuji, pane předsedající, abychom hlasovali o návětí, kde by dosavadní text "Poslanecká sněmovna souhlasí…" byl nahrazen textem "Poslanecká sněmovna na základě rezoluce Rady bezpečnosti ONS č. 1244/99 souhlasí…".

Zpravodaj nedoporučuje, považuje to za nadbytečné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Druhý zpravodaj také nedoporučuje.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 8. Kdo je pro předložený pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro bylo 22, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Nyní tedy můžeme přikročit k pozměňovacím návrhům, které se týkají bodu č. 1.

První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, aby v bodu 1 všude tam, kde jsou uvedena slova "průzkumná rota", byla nahrazena termínem "vojenské jednotky" - usnesení zahraničního výboru - a současně aby číslovka "800" v základním textu usnesení byla nahrazena číslovkou "150". Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tedy tomu tak, že kdo bude hlasovat pro tento návrh, bude hlasovat pro změnu ve smyslu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Tak tomu rozumím já a doufám že všichni.

Vidím se hlásit pana kolegu Kohlíčka, který gestikuluje, a já nevím, co mají jeho dva zvednuté prsty znamenat.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já bych si dovolil upozornit, že jsou to dva návrhy. První je o tom, jaká to má být jednotka, a druhý je o tom, kolik má mít osob.

 

Poslanec Petr Nečas: Zahraniční výbor i výbor pro obranu a bezpečnost braly tyto věci komplexně, to znamená, že se změnou charakteru té jednotky by byla spojena i změna počtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP