(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rád bych upozornil na fakt, že rota má jasně stanovený počet a číslo 800 tento počet výrazným způsobem překračuje.

 

Poslanec Petr Nečas: Každý, kdo četl Švejka, ví, že marškumpačka je něco jiného než maršbaťák.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego Kohlíčku, trváte na své námitce? Ano.

 

Budeme hlasovat odděleně, nejprve o změně názvu vojenské jednotky na průzkumnou rotu a poté o změně počtu z 800 na 150. Zpravodajové nesouhlasí.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 9 a ptám se, kdo je pro tuto změnu. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 3, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o změně počtu z 800 na 150. Zpravodajové nesouhlasí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 10 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 22, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem je návrh k bodu 1 kolegy Vymětala, který za číslovku 1 dává následující text: "s vysláním jednotky protichemické ochrany Armády České republiky v počtu do 150 osob v rámci mezinárodních sil KFOR, pod záštitou OSN. Jednotka protichemické obrany bude složena…" - následuje stejný text, který je uveden v základním návrhu usnesení.

Zpravodajové nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 20, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem k bodu 1 je návrh kolegy Exnera, který chce všude v textu, kde jsou uvedena slova "v rámci operace JOINT GUARDIAN", tato slova nahradit slovy "do mezinárodního bezpečnostního sboru podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1244". Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 12 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 22, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším pozměňující návrh pana kolegy Exnera se týká bodu č. 1. Navrhuje vynechat slova "s možností dalšího prodloužení". Je to na konci textu odstavce č. 1. Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 13 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 22, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Další pozměňovací návrh je návrh poslance Exnera. V případě, že neprojde předchozí návrh, navrhuje, aby byla doplněna slova "po schválení Parlamentem České republiky". To znamená, že text by zněl "na dobu 18 měsíců ode dne nasazení s možností dalšího prodloužení po schválení Parlamentem České republiky". Zpravodajové nedoporučují, ministři nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 14 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 22, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Další návrh je opět návrh pana kolegy Exnera. Pokud neprojdou předchozí dva návrhy, navrhuje, aby byla doplněna za dosavadní text odstavce 1 slova "maximálně o 6 měsíců". Zpravodajové ani ministři nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 15 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 22, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Další pozměňovací návrh k bodu 1 je návrh kolegy Kohlíčka, který navrhuje, aby za slova "vojenské jednotky" byla dána závorka, ve které by byl následující text: "kombinovanou z čet radiačního a chemického průzkumu a ženijních čet". Zpravodajové ani ministři nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 16 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 23, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Další návrh je opět od pana kolegy Kohlíčka, který navrhuje, aby za dosavadní text odstavce 1 byla přidána následující věta: "Vyslaná jednotka je ve své činnosti jednoznačně vázána mandátem OSN s tím, že neslouží k zajištění jakýchkoliv policejních operací." Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 17 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 25, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Nyní můžeme přejít k pozměňovacím návrhům, které se týkají odstavce 2, kde jako první byl návrh kolegy Vymětala, ve kterém navrhuje, aby za slova "plnění přepravních úkolů ve prospěch" byla dána slova "k plnění přepravních úkolů ve prospěch mezinárodních sil KFOR pod záštitou OSN do konce roku 1999 s možností dalšího prodloužení po souhlasu Parlamentem České republiky". Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 18 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 23, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem k bodu 2 je návrh poslance Exnera, který navrhuje, aby slova "ve prospěch aliančních sil" byla nahrazena slovy "ve prospěch mezinárodního bezpečnostního sboru OSN". Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP