(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh hlasovalo 23, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem je návrh pana kolegy Kohlíčka, který navrhuje omezit nasazení letounu do konce roku 1999, to znamená vypadla by slova za čárkou "s možností dalšího prodloužení". Zpravodajové nedoporučují. Ministři také nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 20 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 164 pro 22, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Zeptám se, zda kolegové neprotestují, co se týká odstavce 2. Neprotestují. Můžeme přikročit k bodu 3, kde první návrh je návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který opět navrhuje, aby slova "vojenské jednotky" v základním návrhu byla nahrazena slovy "výzkumná rota". Podotýkám, že je to usnesení z pátku. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, pane kolego, že když už jsme jednou změnili průzkumnou rotu...

 

Poslanec Petr Nečas: Hlasovali jsme o odstavci č. 1, nyní jsme u odstavce č. 3. Nebylo řečeno, že měníme celý text.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 21 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 21, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pana kolegy Vymětala, který zní: S předáním operačního řízení jednotky protichemické ochrany nebo průzkumné roty nebo vojenské jednotky, podle toho, co bude schváleno v bodě 1, a dopravního letounu Armády České republiky velitelským orgánům mezinárodních sil KFOR pod záštitou OSN.

Zpravodajové nedoporučují, ministři také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 22 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 164 pro 22, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem je návrh pana poslance Exnera, který navrhuje vyměnit slova "velitelským orgánům NATO" slovy "velitelským orgánům mezinárodního bezpečnostního sboru OSN". Zpravodajové nedoporučují, ministři také nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 23 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 164 pro návrh 23, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Další návrh je návrh pana poslance Kohlíčka, který navrhuje za slova "České republiky" dosavadní text "velitelským orgánům NATO" vyměnit textem "velení vojsk KFOR". Zpravodajové nedoporučují, ministři také nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 24 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 164 pro 22, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Tím jsme, pane předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které se týkají bodu 1, 2, 3. Chtěl bych se vaším prostřednictvím dotázat navrhovatelů, zda bylo hlasováno o všech návrzích. Ano, já se domnívám také že ano. Nyní můžeme přikročit k hlasování o nově navrženém bodu 4, který navrhl pan poslanec Laštůvka.

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že základní náklady" - je to strašně naškrabané, pane kolego - "spojené s vysláním jednotky Armády České republiky v operaci JOINT GUARDIAN v rozpočtu pro rok 1999 a v rozpočtu následujících let." To zní nesmyslně. Mohu vás požádat, abyste se svůj rukopis pokusil rozluštit?

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že zohlední náklady spojené s vysláním jednotky Armády České republiky v operaci JOINT GUARDIAN v rozpočtu pro rok 1999 a v rozpočtech následujících let."

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji za službu šifranta. Zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahraniční doporučuje, ministr zahraničí doporučuje, ministr obrany také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 25 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 163 pro návrh 52, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, konstatuji, že k bodům 1, 2, 3 základního znění podle zahraničního výboru nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy, nebyl také přijat žádný pozměňovací návrh na doplnění o další body. Domnívám se tedy, že můžeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku, tak jak byl odsouhlasen v základním znění zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Také já souhlasím s vaším konstatováním. Nicméně v tuto chvíli požádal o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip. Prosím kolegy a kolegyně o klid a o umožnění vystoupení panu předsedovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo vlády, paní a pánové, výsledek hlasování je zcela jednoznačný. Byla tady otázka v průběhu rozpravy, co navrhujeme. Navrhli jsme 150 vojáků Armády České republiky, kteří by zajišťovali nejdůležitější potřeby Svazové republiky Jugoslávie v oblasti jižní části Kosova a Metochie. Nebyly přijaty žádné z těchto pozměňovacích návrhů, ale nebyl přijat ani doplňující návrh usnesení, který navrhl kolega Laštůvka. Je vidět, že Poslanecká sněmovna místo odpovědnosti vůči vlastnímu státu a vlastnímu rozpočtu není ochotna o odpovědnosti ani slyšet. Klub KSČM nemůže takové usnesení, které je k tisku 250, přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za stanovisko klubu. Nyní nechám hlasovat o návrhu usnesení jako celku, tak jak bylo schváleno zahraničním výborem, neboť nebyl přijat žádný z pozměňovacích návrhů, které zazněly v podrobné rozpravě.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 26 a ptám se, kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 122, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s dnešním bodem, resp. programem jednání 14. schůze. Děkuji vám za pozornost, za práci a těším se na shledanou.

 

(Schůze skončena v 18.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP