(16.00 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Domnívám se, že tato námi navrhovaná novela umožňuje vyřešit tu část problému, za kterou je zodpovědný stát, umožňuje ji vyřešit v rozsahu prostředků, které by v žádném případě nedocilovaly zde zmiňované částky desítek miliard korun, a dává státu možnost, aby na jedné straně dostal z nezáviděníhodné situace oprávněné osoby a na druhé straně aby umožnil osobám oprávněným nadále podnikat, neboť pětileté splátky jsou podle mého názoru tím časovým horizontem, který je přijatelný.

Ještě mi dovolte, abych se vyjádřil k jedné věci. Pan poslanec Lux tady uvedl, že pomíjí ve svém původním návrhu nekorektní část družstev. Já se domnívám, že žádný zákon se nemůže pokoušet pomíjet nekorektní část subjektů, které se chovají v rozporu se zákonem. Dokonce bych řekl, že podstatou zákonů je právě zaměřování se na nekorektní část subjektů, zatímco korektní subjekty by měly požívat jakési ochrany ze zákonů. Proto se domnívám, že původní návrh je nepřijatelný, protiústavní, a vyzývám proto sněmovnu ke třem věcem.

Za prvé, aby nehlasovala proti vrácení tohoto návrhu zákona, toho původního panem prezidentem. Pokud tak neučiní, aby se spolupodepsala ke stížnosti Ústavnímu soudu a aby se podílela na přípravě a podrobném rozpracování novely, kterou jsme připravili spolu s panem kolegou Peškem, s nímž jsme ochotni přizvat do skupiny, která na tomto zákoně bude dále pracovat, kohokoliv jakékoliv politické příslušnosti. Domníváme se, že tento návrh je rozumným kompromisem, který by měl umožnit, aby bylo závazkům učiněno zadost a aby rovněž právu v ČR bylo učiněno zadost.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému, slovo má pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, původně jsem neměl v úmyslu vystoupit, nicméně proběhnuvší rozprava mě nutí, abych zareagoval na některá vystoupení. Chci pro pořádek zopakovat, co mě a mé kolegy, kteří jsou spolupodepsáni pod novelou "dvaačtyřicítky", co nás vedlo k předloze. My jsme si jasně uvědomili, že v roce 1992 někdo nastavil nereálný režim pro určitou skupinu podnikatelů, a to zemědělská družstva. Jakýmsi pochybným způsobem ocenil zemědělský majetek. V minulých rozpravách zde zaznělo to, že celá řada toho majetku měla zápornou hodnotu. My jsme se snažili formou majetkových listů tento majetek, jeho hodnotu zreálnit na současný stav. Zazněla zde slova, která předkladatele osočovala z vyvlastnění, z krádeží. Já si myslím, že tomu tak není. My jsme pouze chtěli, a to zde také zaznělo, aby majitelé transformačních podílů dostali aspoň něco hned, tedy těch 10 000 korun z prostředků Pozemkového fondu, a ten zbytek tedy v reálné hodnotě, protože víme, že míra rentability v zemědělských podnicích je do 5 %, a to jen tehdy, jestliže je podnikatelské prostředí příznivé. Tedy chtěli jsme, aby ten zbytek svých pohledávek vůči zemědělským podnikům dostali v průběhu několika dalších let.

Dovolte mi, abych se několika slovy zmínil nebo komentoval návrh pana poslance Tlustého a pana poslance Peška. Víte, já jsem obecně skeptický vůči návrhům pana poslance Tlustého, které směřují do zemědělství. O tom svědčí i tento návrh. Jak může někdo chtít, aby stát za tři roky zaplatil desítky miliard korun do sektoru zemědělství a navíc z druhé strany ze sektoru zemědělství chtěl těchto 30 miliard, možná 35 miliard dostat? Je vidět, že předkladatelé vůbec nevědí, jaká situace v zemědělství je a že je naprosto nereálné, aby stát v průběhu pěti let tyto prostředky ze zemědělství dostal zpátky. Proto si myslím, že varianta, kterou jsme navrhli, je jediná reálná. Reálná v tom, aby majitelé transformačních podílů dostali své peníze v nějakém horizontu časovém, a za druhé, aby nedošlo k rozvalu zemědělského sektoru. Myslím si, že náš návrh je korektní.

Chtěl bych zde upozornit ještě na jednu skutečnost, kterou jsem zaznamenal v průběhu rozpravy. Já si myslím, že bychom měli mít na paměti zemědělský sektor jako celek. Nemyslím si, že by určitá skupina podnikatelů působících v oblasti zemědělství měla žít na úkor těch druhých, že bychom měli vytvořit rovné podmínky všem. Mně se zdá, že zde v parlamentě je určité statkářské lobby, které si dalo za cíl zlikvidovat zemědělská družstva.

Uvědomme si prosím, že zemědělská družstva jsou dneska privátní podniky, že mají stejné místo v oblasti podnikání jako samostatně hospodařící rolníci, jako společnosti s ručením omezeným. Proto si myslím, že by tady neměla zaznívat slova, že musí 30 % polobolševických družstev zaniknout a že na jejich místo musíme nastoupit my, schopnější. Pokud se podíváte do stenozáznamu, tato slova zde zazněla. Já si myslím, že takováto slova sem nepatří, a mně z takovýchto slov jde po zádech mráz. Přál bych si, kolegyně a kolegové, abyste k tomuto návrhu zákona přistoupili s rozvahou a především máte-li na paměti to, že by měl být zemědělský sektor zastabilizován, zvedněte prosím pro tento návrh zákona svou ruku.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v levé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Palasovi. Táži se, kdo se jako další hlásí do rozpravy. Pan kolega Lux.

 

Poslanec Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom pro korektnost této diskuse, protože kolega Tlustý hovořil o tom, že jsem tady řekl, že pomíjím tu část nekorektních osob, právnických osob, resp. povinných osob, které se transformovaly do akciových společností. Skutečně tento zákon nedosáhne bohužel na tu část zemědělských družstev, která utekla před touto povinností do akciových společností. Ale je třeba poctivě říci, že ani nový návrh, který předložil kolega Tlustý a kolega Pešek, toto neřeší. Řeší jenom ty, kteří zůstali, abychom v tomto byli spravedlivě informováni. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Rozumím tomu, že už nikdo další se nehlásí do rozpravy. Tak jestli se opravdu nikdo nehlásí, rozpravu v tuto chvíli ukončím. Dávám šanci všem, aby se zúčastnili. Důsledně tady zvoním. Já jenom přečtu následující návrh usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP