Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. června v 9.04 hodin

 

Přítomno: 186 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 9.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 2.

Na dnešní den jsou omluveni tito poslanci: Vladimír Doležal z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Svoboda taktéž z důvodu zahraniční cesty a z téhož důvodu člen vlády pan ministr Eduard Zeman. Dále oznamuji, že paní poslankyně Dundáčková má náhradní kartu č. 3.

Nejdříve budeme pokračovat v přerušených bodech 10, 110 a 111. V tuto chvíli budeme projednávat bod

 

10.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové
a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
a o změně a doplnění některých zákonů
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

 

Včera byla ukončena obecná rozprava, ve které padl od paní poslankyně Parkanové a poslankyně Fischerové návrh na zamítnutí tohoto návrhu. O tomto návrhu budeme v tuto chvíli rozhodovat.

Paní poslankyně Rujbrová si přeje přednést závěrečné slovo, na což má bezesporu právo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den, paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já vás skutečně nehodlám zdržovat delším závěrečným slovem, ale chtěla bych v této chvíli reagovat alespoň na jednu poznámku, která vyplynula z obecné rozpravy, a to byl námět pana kolegy Jičínského, který pokládá návrh zákona za nedostatečně omezující ve vztahu k zahraničním příslušníkům.

Chtěla bych poukázat na ustanovení návrhu, které předpokládá, že by partnerské soužití mohli uzavřít pouze občané České republiky, případně jeden český občan a druhý, pokud je cizinec, pouze za podmínky, že má povolen na území ČR trvalý pobyt. Připomenu, že povolení k trvalému pobytu se vydává pouze za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v pokolení přímém nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území ČR, v jiných humanitárních případech nebo pokud je to odůvodněno zahraničněpolitickým zájmem České republiky.

Pokud v diskusi zazněly některé náměty od paní poslankyně Fischerové a paní poslankyně Parkanové, odkázala bych na své závěrečné vystoupení při rozpravě v prvním čtení, kde jsem se k podobně vzneseným námitkám již jednou vyjadřovala. V této chvíli bych nechtěla přesvědčovat ty z vás, kteří mají předsudky, ale chtěla bych apelovat na ty, kteří tvrdí, že by zákon podpořili, pokud by neměl právní vady: dejte ve druhém čtení v podrobné rozpravě příležitost těm, kteří chtějí tyto vady napravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, a to v hlasování pořadové číslo 38.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 180 vyslovilo se pro 83 a 83 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli nemohu otevřít podrobnou rozpravu k zákonu, musím přerušit jednání o tomto zákonu z toho důvodu, že před schválením pořadu schůze byly pevně stanoveny body, které se budou projednávat dnes od 9.00 hodin.

 

Dalším bodem je bod

 

110.
Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998
/sněmovní tisk 178/

 

Včera byla ukončena podrobná rozprava a já prosím zpravodaje pana poslance Maňáska, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, u projednávání bodu č. 110 vystoupila v rozpravě pouze jedna paní kolegyně, nepadl žádný pozměňující návrh, a proto dovolte, abych přednesl dva body usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze dne 16. června 1999 k účetní závěrce a výroční zprávě Fondu dětí a mládeže, tisk 178.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, myslím, že v tuto chvíli není nezbytné, abyste četl celé usnesení výboru, přečtěte pouze tu část, která se týká návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek:

1. Vyslovuje nesouhlas s účetní závěrkou a výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1998, tisk 178.

2. Žádá v souladu s § 11, odst. 2, písm. a) zákona č. 113/1990 Sb., o Fondu dětí a mládeže, v platném znění, předsedkyni výboru Fondu dětí a mládeže, aby do 20. srpna 1999 předložila novou účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže, přepracovanou podle připomínek vlády a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve rozhodneme o prvním bodu tohoto návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 39, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 125 a 45 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP