(9.30 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Určitou počáteční možnost řešení branné povinnosti skýtá doporučení výboru pro obranu a bezpečnost doplnit branný zákon zmocněním vlády, aby nařízením mohla pozastavit pravidelnou odvodní povinnost podle potřeb doplňování ozbrojených sil. S navrhovanými změnami, které jsou obsahem jednotlivých usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, se ztotožňuji. Pozměňovací návrhy směřují ke zkvalitnění zákonů a jsou pro náš resort v celém rozsahu akceptovatelné.

Chtěl bych poděkovat předsedovi výboru pro obranu a bezpečnost, poslancům, zpravodajům a všem členům tohoto výboru za pozornost, kterou projednávání věnovali.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat jménem vlády, abyste návrhy zákonů při projednávání ve druhém čtení podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se posadil na lavici, která mu přísluší. Nyní vystoupí jednotliví zpravodajové. Jako první je zpravodaj výboru poslanec Michal Lobkowicz k prvnímu zákonu.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal uvedený zákon na 19. schůze dne 4. června a po projednání doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To jste hovořil k bodu 12.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Hovořil jsem k vládnímu návrhu zákona o rozsahu branné povinnosti, což je tisk 135.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Nyní pokročíme k bodu č. 13. Pan ministr nebude pronášet další úvod. Prosím pana poslance Severu, kterého zde nevidím. Prosil bych, aby předsedové klubů zařídili všechny zpravodaje k bodům 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19. Jinak není možné toto projednávat. Bod 14 - poslanec Petr Nečas. Ten tady je. Dám slovo zatím jemu, ale nechť je povolán pan poslanec Severa. Poslanec Jan Žižka je zde? Ano. Ten bude k patnáctce. K bodu 16 poslanec Miloš Titz atd. Prosím, aby byli vedením klubů povoláni všichni další.

Prosím pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, seznámím vás s usnesením výboru pro obranu k vládnímu návrhu zákona o vojácích z povolání, tisk 139. Text usnesení byl pod číslem 139/1 rozdán všem poslancům. Výbor návrh projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona schválila s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v tisku 139/1. Podotýkám, že později i v souladu s našimi zvyklostmi navrhnu, aby všechny předlohy v rámci podrobné rozpravy byly projednávány ve znění výboru pro obranu a bezpečnost. Je to tradiční postup, kterým jsme se řídili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji panu poslanci Nečasovi. Nyní prosím pana poslance Severu.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se za chvilkovou nepřítomnost. Výbor pro obranu a bezpečnost projednal tisk 136, vládní návrh zákona, o kterém tady hovořil pan ministr. Přijal usnesení, které je obsaženo v tisku 136/1. Je to usnesení č. 56, ve kterém doporučuje a souhlasí s návrhem zákona tak, aby byl přijat Poslaneckou sněmovnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Jana Žižku, aby vystoupil k bodu 15, sněmovní tisk 140.

 

Poslanec Jan Žižka: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 20. schůze, která se konala 11. června k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, tisk 140.

Výbor pro obranu a bezpečnost vyslovil souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání. Nepřijal žádné pozměňovací návrhy a doporučil Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Miloše Titze, aby vystoupil k bodu 16, sněmovní tisk 141.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, doporučuji, aby tisk 141 tak, jak byl schválen výborem pro obranu a bezpečnost a v doplňujícím tisku vám předán, byl sněmovnou schválen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní pan poslanec Koháček k bodu 17, sněmovní tisk 142.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, doporučuji vám vyslovit souhlas s návrhem zákona o zajišťování obrany České republiky ve znění tisku 142/1, tj. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost s tím, že jde v pozměňovacích návrzích hlavně o to, že se zpřesňují a zkvalitňují práva občanů v této věci. Zároveň bych vás chtěl upozornit, že v podrobné rozpravě přednesu ještě několik legislativních návrhů, které již potom nebudu zdůvodňovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kalousek k bodu 18, sněmovní tisk 143.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal sněmovní tisk 143 11. června tohoto roku a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout návrh tohoto zákona s pozměňovacími návrhy, které výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny doporučuje. Protože předpokládám některé další návrhy v podrobné rozpravě, avizuji, že doporučím této sněmovně, aby usnesení výboru pro obranu a bezpečnost se stalo podkladem našeho jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Jako poslední pan poslanec Pavel Hönig k bodu 19, sněmovní tisk 144.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 20. schůzi 11. června letošního roku projednal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky, jak je uvedeno v tisku 144. Výbor pro obranu a bezpečnost přijal toto usnesení a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona v původním znění předloženém vládou. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji zpravodajovi. Vyslechli jsme všechny zpravodaje. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo.

Pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, považuji za svoji povinnost v obecné rozpravě vystoupit k tématu, které bylo velmi diskutováno v rámci výboru pro obranu a bezpečnost a kde nemohu vyloučit, že zazní v rámci podrobné rozpravy i určitý návrh, který se týká zákona o vojácích z povolání. Je to téma, o kterém jsme mluvili i v rámci prvního čtení, téma, které zaznělo i při jednání výboru a kterým celá řada z vás bude konfrontována i ve svých volebních obvodech při setkání s voliči, s občany. Bude totiž třeba vysvětlovat otázku výsluhových náležitostí vojáků z povolání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP