(9.40 hodin)

(pokračuje Nečas)

Je možné, že v průběhu podrobné rozpravy budou některými našimi kolegy tyto výsluhové náležitosti vojáků z povolání napadeny jako příliš vysoké v porovnání s ostatními státními zaměstnanci. Možná tady padnou i slova o porovnání těchto výsluhových nebo celkových sociálních náležitostí s pedagogy vysokých škol, lékaři, učiteli apod. Částečně se tady o tom zmínil i pan ministr. Myslím, že v této chvíli je třeba zdůraznit několik věcí, které platí pro vojáky z povolání.

Fakt první je, že s vojákem z povolání skutečně slouží celá jeho rodina. Voják z povolání podle tohoto personálního systému, podle těchto kariérních řádů bude pravidelně jednou za několik let převelován. S ním bude de facto převelována celá rodina se všemi dopady na sociální situaci, se všemi dopady na manželky, na děti, se změnou škol, se změnou zaměstnání, často s případnou nezaměstnaností manžela nebo manželky vojáka nebo vojákyně z povolání. To je první zásadní věc, kterou bychom si měli uvědomit. Je to první zásadní rozdíl se všemi ostatními kategoriemi státních zaměstnanců. Pouze u vojáků z povolání se toto děje a pouze u vojáků z povolání se to děje na rozkaz. Chci podotknout, že nebude možnost, jak se tomu vyhnout.

Druhou věcí, která se zásadním způsobem liší od ostatních kategorií státních zaměstnanců, je onen prostý fakt, že na základě tohoto zákona voják z povolání bude muset sloužit tam, kam ho vlast pošle, a tam, kde to vlast bude považovat za nutné. Včetně toho, že bude muset nasadit svůj život, zdraví, případně obětovat první nebo dokonce to druhé. A znovu podotýkám, na rozkaz, nikoli jako to bylo dosud na základě dobrovolnosti.

Chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu na tuto zásadní změnu. Na základě tohoto zákona vojáci z povolání budou např. vysíláni na zahraniční mise na rozkaz, nikoli dobrovolně. Chci z tohoto pohledu upozornit Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila - pokud padnou případné pozměňovací návrhy, které možná budou velmi populární mezi částí našich voličů - pro ty z nás, kteří by případně nechtěli obhajovat a vysvětlovat tento zákon, aby tomuto tlaku nepodlehli, protože bez takto přijatého zákona, bez takto upravených poměrů vojáků z povolání se nám v žádném případě nepodaří vybudovat kvalitní ozbrojené síly. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Houzák. Ještě moment. Pane poslanče, chcete něco dříve, než vystoupí?

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dovolím si dát návrh určitého postupu teď v rámci podrobné rozpravy, aby nevzniklo určité zmatečné jednání. Prosím také zpravodaje, aby byli připraveni, abychom vzali selektivně jednotlivé zákony, to znamená od bodu 12, aby padly v rámci podrobné rozpravy první návrhy k tisku 135, potom k tisku 136 a tak postupně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, s tím nemohu souhlasit. Sněmovna odhlasovala spojení rozpravy a toto je redundantní návrh, který je myslím zbytečný. Stejně mám pouze tři přihlášky. Prosím, nechte to.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, je to forma apelu, není to na hlasování. Je to forma apelu na kolegy, aby vystupovali tímto způsobem. Vedle toho druhý návrh procedury, který jsem avizoval v obecné rozpravě a se mnou další zpravodajové, a sice aby se sněmovna usnesla před zahájením podrobné rozpravy, tak jak je to zvykem v této sněmovně, že jako základní text bude brán návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost. Je to tradiční postup, který v této sněmovně používáme. Prosím, abychom o tomto návrhu hlasovali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o tomto návrhu, ne o tom prvním návrhu. Opakuji, že všechny odhlásím. Prosím, přihlašte se. Předpokládám, že to nebude dramatické hlasování, takže doufám, že nebude takové drama, jestli se někteří poslanci nedostaví.

 

Dám hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, aby základním textem pro další jednání bylo znění pozměňovacích návrhů, jak to připravil branně bezpečností výbor.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 132 poslanců bylo 130 pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Houzák.

 

Poslanec Josef Houzák: Pane předsedo, členové vlády, kolegové a kolegyně, vnímám sněmovní tisk č. 135 jako součást celého komplexu branného zákonodárství vedoucí k rekonstrukci základní struktury vojenských zákonů. Proto si dovolím předložit dva pozměňovací návrhy.

První se týká § 31 odst. 6, kde navrhuji ponechat stávající text a pokračovat novou větou ve znění: "Za dobrovolné vojenské cvičení se považuje i účast vojáků v záloze na akcích pořádaných národními a mezinárodními organizacemi sdružujícími vojáky v záloze."

Jako odůvodnění uvádím, že podle poznatků jsou někteří vojáci v záloze členských států NATO sdruženi v národních a mezinárodních organizacích a zúčastňují se řady mezinárodních a národních akcí, které jsou organizovány jako dobrovolné cvičení se souhlasem vojenských správních orgánů, a jejich účast se započítává do celkové délky pravidelného vojenského cvičení. Takovouto právní úpravou by došlo k vyřešení otázek vyzbrojení, stravování, pojištění apod. účastníků uvedených akcí. V České republice tato problematika na rozdíl od jiných členských států NATO není řešena. Přijetím pozměňovacího návrhu se předpokládá uzavření určité dohody mezi Ministerstvem obrany, naší armádou a organizacemi sdružujícími vojáky v záloze.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 57 odst. 5, kde navrhuji úpravu první věty, a to v následujícím znění: "Orgány pověřené vedením matrik zasílají kopii úmrtního listu brance, odvedence nebo vojáka mimo činnou službu územní vojenské správě podle místa jejich posledního trvalého pobytu."

Odůvodnění: Pozměňovací návrh spočívá ve změně, kdy je navrženo, že při úmrtí dochází v tomto případě pouze k oznámení ze strany matriky územní vojenské správě. Považuji kompletní evidenční dokumentaci o občanech zařazených v evidenci vojenských správních orgánů za potřebnou a průkaznou včetně vyřazení občana z důvodů velice citlivých, jako je úmrtí, a je nepříjemné, pokud by chybou informací došlo k povolání k občana, který už zemřel, k plnění branné povinnosti. Všechno, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil, a sice dvakrát, pan poslanec Václav Frank. Dávám mu dvojí slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych přednesl pár pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o vojácích z povolání, který nám byl předán pod číslem tisku 139. To druhé bude k tisku 143.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP