(9.50 hodin)

(pokračuje Frank)

Chci říci, že k návrhu zákona o vojácích z povolání jsme se již vyjádřili v rámci prvního čtení, kde jsme upozornili na některé aspekty této předlohy. Připomínky a pozměňovací návrhy, jak jsem je měl možnost zhlédnout, ať z Ministerstva obrany, legislativy parlamentu, tak od vás, kolegů ve výboru pro obranu a bezpečnost, návrh zákona - až na některé - posouvají o stupeň výše. Přestože došlo k podstatným změnám a doplňkům, myslím si, že přetrvávají některé nedostatky, zejména ve vztahu k charakteru armády, které budou nějaký čas komplikovat vazby i s vojenským školstvím. Nechci však, aby toto bylo předmětem mých pozměňovacích návrhů v této fázi. Přesto mi dovolte, abych i já přes již předložené návrhy doporučil ještě některé změny.

K vlastním pozměňovacím návrhům. Navrhuji v § 5 odst. 3 vypustit celý text a nahradit jej textem tohoto znění: "Služební orgán může rozhodnutí o povolání zrušit, nenastoupí-li občan bez závažného důvodu do služby v den stanovený v rozhodnutí o povolání." Jako zdůvodnění tohoto návrhu předkládám své stanovisko, že stávající ustanovení může vnést do praktické činnosti nepříznivé důsledky zejména u nových absolventů vojenských škol, kteří nenastoupí k útvaru ve stanovený den a budou tvrdit, že u nich jde o závažné důvody.

Další pozměňovací návrh se týká § 100 odst. 2, kde navrhuji doplnit nový odstavec pod písmenem g) tohoto znění: "Zajišťovat vedení a ukládání zdravotní a jiné dokumentace o služebních, popřípadě pracovních úrazech a nemocích z povolání. Neprodleně provádět jejich vyšetření a odškodnění." Jako zdůvodnění uvádím, že jsem toho názoru, že i takováto povinnost nadřízených je potřebná a nutná. Jsme až příliš často svědky toho, že řízení trvají mnohdy dlouho a vzniká kolem nich i celá řada nechutných soudních tahanic o podstatě případu.

Další pozměňovací návrh se týká § 113 odst. 1, kde navrhuji vypustit celý stávající text a nahradit jej textem novým tohoto znění: "O výši náhrady škody rozhoduje nadřízený. Dohoda o náhradě škody musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, rozhodne o ní soud na návrh služebního orgánu." Tento pozměňující návrh podávám proto, že mnohé útvary a zařízení Armády České republiky nedisponují vždy právníkem, který by mohl posoudit odpovědnost vojáka, jenž odmítá obvinění o škodě. To se týká i odvolacích orgánů na stupni brigáda a možná jim naroveň postavených.

Poslední pozměňující návrh k tisku 139 je k § 155 odst. 4. Rovněž navrhuji vypustit celý text odstavce a nahradit jej novým textem tohoto znění: "Podání odvolání nemá odkladný účinek s výjimkou odvolání proti služebnímu hodnocení, jímž byl voják z povolání hodnocen jako nevyhovující." Jeví se mi tento text jako přesnější, neboť se domnívám, že náhradu škody nelze slučovat se služebním hodnocením vojáka z povolání.

Děkuji za pozornost. To jsou všechny pozměňující návrhy k tisku 139.

Pan předseda již signalizoval, že mám vystoupení dvojí. Dovolím si ještě dva pozměňující návrhy k návrhu zákona o ozbrojených silách, tisk 143.

I zde musím říci, že již v rámci prvního čtení jsem signalizoval jistou výhradu k postavení Vojenské kanceláře prezidenta republiky, a zejména pak Hradní stráže, která je dávána naroveň samostatné složky ozbrojených sil. Nejsem až tak dalece přesvědčen, že se tímto způsobem odstraní neprůhlednost při zabezpečování obranyschopnosti České republiky i plnění úkolů v mírových operacích. Navrhuji proto v § 2 odst. 1 vypustit slova "a Hradní stráži" a věta by dále pokračovala "k zabezpečení výcviku a dále".

Druhý pozměňující návrh je k § 3 odst. 2 - vypustit celý text a nahradit jej textem novým: "Ozbrojené síly tvoří Armáda České republiky, jejíž samostatnou součástí se zvláštním statutem je Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž." Jenom bych rád podotkl, že tato úprava se bude muset týkat i všech návrhů zákonů, kde se hovoří o prezidentské kanceláři a Hradní stráži, zejména zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení, tisk 141.

Poslední pozměňující návrh je k § 10 odst. 1, kde navrhuji za slovo "smluv" doplnit další text, který by zněl: "v rámci členských států NATO. Na vojenských akcích NATO se ozbrojené síly České republiky podílejí vždy v souladu s mandátem Rady bezpečnosti Organizace spojených národů."

Myslím si, že není třeba u tohoto návrhu dlouhé zdůvodňování. Děkuji za pochopení a za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Frankovi a prosím pana poslance Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl legislativní úpravy k tisku 142, k návrhu zákona o zajišťování obrany České republiky.

V nadpisu § 6 a v § 6 odst. 2 se slova "ústřední orgány státní správy" nahrazují slovy "ústřední správní úřady". V nadpisu § 6 se dále před slova "ústřední správní úřady" vkládá slovo "jiné".

Druhý pozměňující návrh - v § 28 se nadpis "Obecná ustanovení" vypouští.

Třetí pozměňující návrh - v § 36 odst. 2 písm. b) se slova "místních komunikací" nahrazují slovy "účelových komunikací".

Čtvrtý návrh - v § 6 se vypouštějí úvodní dvě slova "Správní úřad". Věta tedy začíná slovem "Příslušným".

Pátý návrh - v § 47 se vypouštějí úvodní dvě slova "Správní úřad". Věta začíná také slovem "Příslušný".

Předposlední návrh - v § 48 odst. 5 se slova "vyvlastňovací výměr" nahrazují slovem "rozhodnutí".

V tisku 142/1, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, navrhuji zařadit do nadpisu nově zařazovaného § 9 za slova "práva a povinnosti" slovo "pracovníků". Nadpis bude znít "Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků".

Závěrem mi dovolte říci, že vzhledem k tomu, že jde jen o legislativní upřesnění, doporučuji ve třetím čtení hlasovat o všech těchto návrzích jedním hlasováním. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Klas.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že máme spojenou rozpravu, dovolte mi dva pozměňující návrhy, jeden k návrhu zákona o vojácích z povolání, jeden k návrhu zákona o ozbrojených silách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP