(10.30 hodin)

(pokračuje Holáň)

Opakuji, že důvody k tomu jsou demokratické, dále rostoucí nároky na odbornost vojenského povolání a dále důvody právní, zejména ve spojení s alianční úlohou našich ozbrojených sil. Tyto práce si samozřejmě vyžádají několik let.

Jako hlavní důvod nemožnosti nebo obtížnosti přechodu k plné profesionalitě se zpravidla uvádějí vyšší náklady na takové uspořádání. Podle mých odhadů finanční rozdíly nebudou až tak velké, nicméně analýzu je zapotřebí učinit s podrobnou znalostí údajů, k nimž má přístup jen vláda. Proto navrhuji toto dodatkové usnesení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím nyní pana poslance Škromacha. Pak už je přihlášen jen ještě jednou pan poslanec Kalousek, avizuji tedy možnost přechodu k dalším bodům programu. Prosím, aby si to všichni, kdo mají vystoupit, uvědomili. Dalším bodem programu bude bod číslo 20.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že některá ustanovení v tiscích 139 a tisku 141 se odvolávají v násobcích na institut minimální mzdy, který se ukázal jako nešťastný, už například když se z minimální mzdy odvozovala například platba státu za nevýdělečně činné občany pro zdravotní pojištění, dovolím si navrhnout upravit základ, ze kterého by se stanovovaly tyto částky jinak.

To znamená, že bych nyní předložil pozměňovací návrhy k tisku číslo 139.

V § 62 odst. 4. znění "třicetinásobku částky ztratného podle § 74 odst. 1 písm. c)" se vypouští a nahrazuje se zněním "jedné poloviny částky všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zvláštního právního předpisu, platného k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se přídavek na bydlení poskytuje. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru (dále jen "všeobecný vyměřovací základ")."

Dále v § 64 se nahrazuje znění "dvacetinásobek minimální mzdy" zněním "osminásobek všeobecného vyměřovacího základu".

V § 79 se nahrazuje znění "šestinásobek minimální mzdy" zněním "trojnásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 115 odst. 2 se nahrazuje znění "dvojnásobku minimální mzdy, kterou stanovuje zvláštní právní předpis" zněním "všeobecného vyměřovacího základu".

V § 120 odst. 1 se nahrazuje znění "dvacetinásobku minimální mzdy" zněním "osminásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 122 v odst. 1 se nahrazuje znění "šestinásobku minimální mzdy" zněním "trojnásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V tomtéž paragrafu v odst. 2 se nahrazuje znění "dvacetičtyřnásobku minimální mzdy" zněním "devítinásobku všeobecného vyměřovacího základu". A znění v tomtéž paragrafu a v tomtéž odstavci "čtyřicetiosminásobku minimální mzdy" zněním "osmnáctinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 122 odst. 3 se nahrazuje znění "jednostodvacetinásobku minimální mzdy" zněním "čtyřicetipětinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 122 odst. 4 se znění "dvacetičtyřnásobku minimální mzdy" nahrazuje zněním "devítinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 124 odst. 3 se nahrazuje znění "čtyřnásobek minimální mzdy" zněním "jedenapůlnásobek všeobecného vyměřovacího základu".

V § 126 se nahrazuje znění "dvacetinásobku minimální mzdy" zněním "osminásobku všeobecného vyměřovacího základu".

Dále se nahrazuje v tomto paragrafu znění "dvanáctinásobku minimální mzdy" zněním "pětinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

A do třetice v tomtéž paragrafu se nahrazuje znění "dvanáctinásobku minimální mzdy" zněním "pětinásobku všeobecného vyměřovacího základu", a to v poslední větě.

V § 127 odst. 1 se nahrazuje znění "osminásobku minimální mzdy" zněním "trojnásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 131 odst. 1 se nahrazuje znění "dvacetinásobku minimální mzdy" zněním "osminásobku všeobecného vyměřovacího základu".

Další pozměňovací návrhy budou ke sněmovnímu tisku 141, a sice v § 52 tohoto zákona odst. 2 včetně odkazu se nahrazuje znění "čtyřiapůlnásobek minimální mzdy" zněním "dvojnásobek částky všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zvláštního právního předpisu - odkaz: platné k 1. lednu kalendářního roku, kdy se náhrada škody stanoví. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru (dále jen "všeobecný vyměřovací základ").

V § 52 odst. 2 písm. a) se znění "šestinásobku minimální mzdy" nahrazuje zněním "trojnásobku všeobecného vyměřovacího základu".

Dále v tomtéž tisku v § 61 odst. 1 se nahrazuje znění "dvacetinásobku minimální mzdy" včetně odkazu zněním "osminásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 64 v odst. 1 se nahrazuje znění "šestinásobku minimální mzdy" včetně odkazu zněním "trojnásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V odst. 2 § 64 se znění "dvacetičtyřnásobku minimální mzdy" včetně odkazu nahrazuje zněním "devítinásobku všeobecného vyměřovacího základu". V tomtéž odstavci se znění "čtyřicetiosminásobku minimální mzdy" nahrazuje zněním "osmnáctinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 64 odst. 3 se znění "dvacetičtyřnásobku minimální mzdy" včetně odkazu nahrazuje zněním "devítinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

V § 66 odst. 3 se znění "čtyřnásobek minimální mzdy" včetně odkazu nahrazuje zněním "jedenapůlnásobek všeobecného vyměřovacího základu".

V § 68 se ve druhé větě nahrazuje znění "dvacetinásobku minimální mzdy" včetně odkazu zněním "osminásobku všeobecného vyměřovacího základu" a znění "dvacetinásobku minimální mzdy" na konci věty zněním "pětinásobku všeobecného vyměřovacího základu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP