(10.50 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Rovněž tak je třeba si uvědomit, že Hradní stráž je podřízena náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky, resp. prezidentovi, který rozhoduje o jejím použití k plnění případně jiných úkolů. V případě, že by Hradní stráž byla součástí armády, existovala by v podstatě dvojí podřízenost - náčelníkovi Vojenské kanceláře, resp. prezidentovi a ministrovi.

Padla tam otázka, na kterou jsem zapomněl u těch výsluhových náležitostí, to je otázka valorizace. Současný zákon umožňuje valorizaci podobně jako částečně invalidní důchod, to znamená zhruba 50 procenty. Pokud bychom přistoupili na to, že se nebude vůbec valorizovat, je to zhoršení proti současnému stavu. Náš návrh, který vycházel i z některých signálů o tom, jak se některé věci budou velice těžce obhajovat, vyšel tedy ze současného stavu, navrhuje 50procentní valorizaci.

Navíc celý ten systém je spočítaný tak, aby umožnil vojákovi, aby si vybral určitou výsluhovou náležitost, a je nastartován jako systém, kdy - pokud dojde k porušení jedné části toho systému - může dojít v podstatě ke zlomení, k posunu některých maxim a může dojít opravdu k velmi složitým podmínkám pro finanční zabezpečení všech záležitostí.

Pokud se týká poznámky ke Generálnímu štábu. Ano, řešení této otázky je složité. Je to řešeno v mnoha zemích různě. Jsou dvě možné varianty, to je třeba naprosto otevřeně říci. Generální štáb jako součást ministerstva a Generální štáb mimo ministerstvo. Pravda je, že v současné době v těch státech, např. v Maďarsku, kde je Generální štáb zatím mimo Ministerstvo obrany, na doporučení příslušné komise, která dělala rozbor situace, se přechází na model, kdy Generální štáb bude součástí ministerstva, a v mnoha zemích tomu tak je. I nám to bylo doporučeno za základě rozborů, které tu byly udělány.

Ještě bych měl poslední připomínku - k otázce záchranné letecké služby. Pravda je, že jsme se přihlásili k vykonávání této záchranné letecké služby, a to hlavně z toho důvodu, že jako jeden z úkolů při vstupu do NATO - a znovu jsme ho převzali i do budoucna, je to úkol, který je dlouhodobější - je zajištění plnohodnotné vyhledávací a záchranné služby, tzv. SAAR.

Podle návrhu, který jsme udělali, který schválila Bezpečnostní rada státu, úloha této služby bude zabezpečena třemi středisky, a to v Plzni - Líních, v Havlíčkově Brodě a v Přerově. Potřebujeme vycvičit nejenom posádky vrtulníků pro takovouto službu, ale také pro zdravotní týmy. Proto jsme i z toho důvodu, že stejně tuto činnost budeme muset vykonávat, navrhli, že zabezpečíme v těchto třech střediscích i do budoucna záchrannou leteckou službu. Myslím si, že to právě pro daňové poplatníky vyjde levněji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Podotýkám, že jsem se zmýlil, že začneme bodem 20. My musíme ještě dokončit podrobnou rozpravu k bodu 10. Nyní se ptám jednotlivých zpravodajů, který z nich chce vystoupit. Žádný z nich nechce vystoupit. Pokud je tomu tak, protože nebyly dány žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí zákona, končím druhé čtení jednotlivých návrhů, které jsou uvedeny v našem programu pod body 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Děkuji panu ministrovi. Děkuji jednotlivým zpravodajům. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi.

 

Končím tento bod a vracím se k bodu č. 10, k podrobné rozpravě k tomuto bodu.

 

10.

Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové
a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
a o změně a doplnění některých zákonů
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se znovu posadili ke stolku zpravodajů zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Rujbrová a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

Nyní jsme ve fázi podrobné rozpravy a já zde, ač jsem převzal toto jednání, žádné přihlášky do formální rozpravy nemám. (Poslankyně Rujbrová, poslanec Benda a další protestují.) Já vám věřím, já jenom říkám, že jsme si zde předávali papíry. Vezmu nejdříve dámu, paní poslankyně Rujbrová, pak pan poslanec Benda. Potom zde mám první písemnou přihlášku, kterou jsem dostal. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pro upřesnění, pane předsedo, už včera jsem odevzdávala přihlášku do podrobné rozpravy.

Návrhem, který vám teď přednesu, bych chtěla předejít některým výtkám, které zazněly zejména v průběhu projednávání návrhu zákona ve výboru petičním, to je nedostatečné promítnutí tohoto návrhu do dalších právních předpisů, mám na mysli zejména zákon o matrikách.

Byli jsme si této skutečnosti vědomi, ovšem s ohledem na skutečnost, že současně byl projednáván vládní návrh zákona o matrikách, kde jsme ve druhém čtení měli v úmyslu pozměňovacími návrhy promítnout i nyní projednávaný zákon, což bohužel nebylo a nebude možné vzhledem k tomu, že tento zákon byl v prvém čtení zamítnut, pokusím se to učinit nyní ve druhém čtení v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o partnerském soužití.

Navrhuji tedy:

1. V § 3 odst. 2 se vynechává věta druhá.

2. V § 5 odst. 2 se slova "matričním úřadem" nahrazují slovy "příslušným orgánem pověřeným vést matriky".

3. V § 3 odst. 2 se vynechává věta druhá.

4. § 8 zní: "Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití a vymezilo okruh orgánů pověřený vést matriky, které jsou oprávněny k registraci."

5. Za článek 2 se vkládá nový článek 3, stávající se přečísluje. Nový článek zní: Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., nařízení č. 161/1950 Sb., zákona č. 105/1951 Sb., nařízení č. 8/1955 Sb., nařízení č. 34/1958 Sb., nařízení č. 93/1958 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. se doplňuje takto: v § 1 odst. 1 se za slovo "manželství" vkládají slova "smlouvy o partnerském soužití osob stejného pohlaví". Stávající text § 2 se označuje jako odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2, který zní: Odst. 2 Pověřená matrika má zvláštní registr smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Podrobnosti stanoví zvláštní předpis.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP