(11.00 hodin)

(pokračuje Rujbrová)

Do § 4 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: Odstavec 3: K registraci smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví je příslušný obecný úřad, v jehož obvodu má jeden z partnerů trvalý pobyt.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl za prvé formálně, protože existuje pochybnost, jestli návrhy, které byly schváleny ústavně-právním výborem, jsou fakticky návrhy, protože ústavně-právní výbor neodhlasoval závěrečné usnesení, tak bych chtěl formálně navrhnout všech těch osm bodů, které máte v záznamu z jednání ústavně-právního výboru.

Jedná se v podstatě o tři typy návrhů: jednak jsou to legislativně technické změny, jednak je to pokus posunout tento návrh zákona tak, aby se mohl týkat jenom občanů ČR, aby se nemohlo jednat o neobčany ČR, o cizí státní příslušníky. Třetí typ změn směřuje k vypuštění všech těch zvýhodňujících ustanovení, které v tomto návrhu zákona jsou a které jako by měly umožnit v partnerském soužití si upravit některé věci odlišně od zákona o rodině, na který se jinak tento návrh zákona odvolává. To jsou návrhy změn, které jsou z ústavně-právního výboru a které podávám.

Dále bych chtěl podat jeden návrh svůj, a to takový, aby § 7 odst. 1 zněl takto: "Tam, kde jiné právní předpisy mluví o druhovi a družce, použijí se tato ustanovení na partnerské soužití obdobně." Dosavadní text odstavce prvního by se vypustil. Jedná se o zásadní návrh, který by měl posunout tento návrh zákona podle mého názoru tam, kam by měl patřit, to znamená nikoliv na úrovni manželství, ale na úrovni některých výhod, které už dnešní stávající předpisy přiznávají i nesezdaným párům, druhovi a družce. Tam si dokážu představit, že by partnerské soužití osob téhož pohlaví tyto výhody mohlo požít.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Cyrila Svobodu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, tento návrh zákona je totiž návrhem zákona, který nás dělí příliš lidsky a jako bychom neslyšeli argumenty, které svědčí o kvalitě tohoto zákona. Znovu navrhuji zamítnout tento návrh zákona a řeknu důvody legislativní a protiústavní, které v tomto zákoně jsou, ale půjdu návrh po návrhu a zdůvodním. Byl bych rád, abychom naslouchali té argumentaci právní, nikoli tomu, že to je nebo není otázka velkorysosti nebo vztahu k osobám s homosexuální orientací.

Takže můj první návrh se týká § 2, kde chci, aby se první věta nahradila novým textem, že smlouvu mohou uzavřít pouze občané ČR, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Zbývající text vypustit, což je v souladu s tím, co navrhl pan kolega Benda. Velmi důležitý argument, proč to musí být jen pro občany České republiky, je mezinárodní prvek, protože neexistuje mezinárodní právní úprava partnerského soužití, to znamená, že tím, že bychom umožnili osobám, které nemají občanství ČR, uzavírat partnerské soužití, vystavujeme je do právní nejistoty, jak to je s možností jejich uzavření manželství v jejich domovském státě, např. v Německu, ve Francii a podobně. Nikdo netuší, jaké to může mít dopady, ba dokonce nevím a nejsem si jist, zda překážka registrovaného partnerství by byla překážkou uzavření sňatku kdekoliv jinde než u nás podle tohoto návrhu zákona. Je to tedy velmi důležité, když již chceme - nebo někteří z nás chtějí - jít touto speciální cestou, tak se držme aspoň našeho občanství a domácího právního řádu.

Bod č. 2. V § 2 odst. 3 navrhuji nahradit slova "ve formě notářského zápisu" slovem "písemně". Totéž se týká § 5 odst. 1 ve druhé větě, kde chci nahradit slova "ve formě notářského zápisu" slovem "písemně". Řeknu důvod. Navrhovaný zákon předpokládá, že smlouva bude uzavřena formou notářského zápisu. Notářský zápis je veřejnou listinou, kde notář osvědčuje, že se osoby k němu dostavily dobrovolně a svobodně uzavřely smlouvu. To je přenos autority státu na notáře, který osvědčuje toto, co se stalo.

Nerozumím potom tomu, proč tento návrh zákona počítá ještě s registrací, to znamená novým vstupem státu do tohoto procesu, aby registroval, to znamená ve správním řízení - a k tomu se dostanu za chvíli - znovu rozhodoval o uzavření této smlouvy nebo ji jaksi petrifikoval. To nemá ani manželství, aby to procházelo nějakým dvojím řízením, dvojím vstupem státu do tohoto smluvního vztahu. Já velmi naléhavě žádám, aby forma notářského zápisu byla vypuštěna, to znamená tuto smlouvu uzavřít písemně.

Další návrh se týká celého ustanovení § 3, který chci, aby se nahradil novým textem, který zní: § 3 odst. 1 - Smlouva podle ustanovení § 2 odst. 3 podléhá evidenci orgánu pověřeného vedením matrik. Odstavec 2 - Účastníci této smlouvy jsou povinni do 3 dnů ode dne jejího uzavření ji předložit orgánu pověřenému vedením matrik k evidenci. Záleží mi na tom, že jde jenom o to, aby tato smlouva byla evidována. Pokud by měla být registrována, potom tento návrh zákona trpí zásadním nedostatkem, totiž není tam upravena forma tohoto řízení. Registrace je správní úkon a podle pravidel legislativních a podle našeho právního řádu to musí být takto. Jestliže má upravit postup nějaký zákon, musí ho buď upravit sám ve svých normách, anebo musí odkázat na obecné ustanovení. Jestliže tento zákon se nezabývá vůbec řízením o registraci, potom nutně platí, že platí obecně správní řád. A kdo jenom trochu ví, co to je správní řád, tak by měl tušit, co to je s účastenstvím, s podáváním důkazů, s odvoláním, s rozhodnutím mimo odvolací řízení a podobně. Je to neuvěřitelné řízení, které lze vyvolat jenom proto, že si trváme na registraci. Proto můj návrh, aby se to toliko evidovalo, nikoliv registrovalo.

Další návrh se týká § 5, kde navrhuji z tohoto důvodu vypustit celý odstavec dva, protože vypouštím registraci.

Další návrh se týká § 7 odst. 3, kde chci, aby se za slova "nemůže být nezletilé dítě" vložila nová slova "svěřilo do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, nebo být" a pokračovat v textu, což potom za chvíli dám písemně. O co mi jde? Ten § 7 odst. 3 zatím podle navrhované úpravy neumožňuje svěření dítěte do společné výchovy ani do pěstounské péče, osvojení a podobně. Vůbec nepamatuje na § 45 odst. 1, který dnes umožňuje svěřit nezletilé dítě do výchovy jiné osoby, než je "rodiče", to znamená i jednotlivci. Je to velmi snadné, aby v tomto případě osoby, které by uzavřely tuto smlouvu, si individuálně každá nechala svěřit dítě do své výchovy a potom fakticky obešly smysl zákona a děti by jim byly svěřeny do výchovy. To je poctivě potřeba říci, a proto tento návrh, aby nebylo možné svěřit dítě do výchovy jiné osoby než rodiče - podle § 45 odst. 1.

A poslední návrh se týká § 8 jakožto celku. Tím chci reagovat i na to, co řekla zástupkyně navrhovatelů paní kolegyně Rujbrová, totiž zmocnění Ministerstvu vnitra, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití, je ustanovení protiústavní, a to proto, že tento postup upravuje práva a povinnosti jednotlivců a ty mohou být uloženy, jak říká naše listina na základě zákona nebo v jeho mezích, potom tady musí být meze nebo zákonem upraveno. Jinak je to na hranici, tedy já jsem si jist, že to je neústavní.

To znamená - tento návrh trpí velmi zásadními právními nedostatky a jako bychom na ně neslyšeli jenom proto, že se ten vztah řeší jenom na otázku vztahu k homosexuálně orientovaným osobám, vztah liberalismu nebo neliberalismu, a neslyší se a nevidí se nedostatky tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP