(11.10 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Můj návrh je zamítnout tento návrh zákona. Pokud ne alternativní návrh, vrátit znovu výborům k projednání a jinak, pokud tyto návrhy neprojdou, navrhuji tyto změny, které podávám písemně.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Nyní se hlásí pan poslanec Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů, které mají upřesnit legislativní povahu předložené normy.

Za prvé v § 2 odst. 1 za slova "smlouvu o partnerském soužití" vložit slova "dále jen smlouva" a tuto legislativní zkratku promítnout do zbývajícího textu zákona.

Za druhé v § 2 odst. 1 slova "s plnou způsobilostí" nahradit slovy "a způsobilá".

Za třetí za účelem zjednodušení postupu při uzavírání nebo rušení této smlouvy navrhujeme následující ustanovení § 3, které zní takto:

1. Účinky smlouvy nastávají dnem jejího zápisu příslušného orgánu pověřeného vést matriky za přítomnosti účastníků smlouvy, dále jen partneři. O této skutečnosti vydá partnerům osvědčení.

2. Nebudou-li podmínky uvedené v § 2 a odst. 1 splněny, partnerské soužití nevznikne.

Za čtvrté v § 2 odstavec 2 by zněl: Účinky zániku smlouvy nastávají dnem zápisu o zrušení smlouvy partnerů příslušným orgánem pověřeným vést matriky.

Za páté v § 7 doplnit nový odstavec 4, který zní takto: Ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se budou vztahovat na partnerská soužití obdobně tehdy, budou-li s tím druhé smluvní strany souhlasit.

Za šesté nové znění § 8: Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při

a) uzavírání zápisu smlouvy,

b) při zániku a zápisu smlouvy,

c) vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, oprávněných k zápisu podle písmen a) a b).

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zvěřinovi. Dále se hlásí pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout ke sněmovnímu tisku 124 změnu účinnosti tohoto zákona, a to k 1. 1. 2025. V případě, že tento návrh neprojde, pak k 1. 1. 2015. V případě, že ani tento návrh neprojde, pak k 1. 1. 2010.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Je to docela netradiční návrh. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se, tak podrobnou rozpravu končím. Chce říci paní poslankyně Rujbrová závěrečné slovo? Nechce. Chce pan poslanec Marek Benda? Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, nechci říkat závěrečné slovo, jenom jsem chtěl předložit sněmovně návrhy, které zazněly v podrobné rozpravě, a to byly návrhy pana poslance Cyrila Svobody. První návrh byl na zamítnutí po podrobné rozpravě, o kterém můžeme hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Ohlásil bych to sám, ale respektuji to. Protože mohlo dojít k šumu, odhlašuji všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Dám hlasovat o návrhu pana poslance Cyrila Svobody na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 se z přítomných 172 pro vyslovilo 85, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Děkuji.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh, který dal pan poslanec Svoboda, bylo vrátit výborům k novému projednání. O tomto návrhu musíme ještě také hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl tento návrh vrácen výborům? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 se z přítomných 181 pro vyslovilo 92, proti 73. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu a přecházíme k bodu č. 20.

Pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Vážená sněmovno, vážený pane předsedající, dovolte, abych požádal o odložení bodu 21.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem ale nevyhlašoval bod 21, vyhlašoval jsem bod 20 a vím, že pak musí být bod 22, protože u bodu 21 ještě nemáme stanoviska výborů apod.

 

Poslanec Jiří Drda: Chtěl jsem, pane předsedo, jenom procedurálně požádat o to, aby byl odložen až na 17. hodinu, protože včera teprve zasedal výbor pro veřejnou správu a materiál se zpracovává. To je změna programu, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dobře. Dám hlasovat o tomto návrhu, aby byl tento bod 21 přesunut na 17. hodinu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 se z přítomných 177 pro vyslovilo 142, proti 1. Návrh byl přijat.

Já jsem věděl, že bod nemůžeme projednávat.

 

Nyní bod číslo 20.

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb.,
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
/sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra a pana místopředsedu, aby nerušili, stejně jako skupinka před poslaneckými lavicemi Unie svobody.

Předložený návrh by měl uvést místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého zde nevidím. Prosím přítomné ministry, místopředsedu vlády pana ministra Špidlu, aby vyřešil tuto otázku, jak naložit s nepřítomným místopředsedou vlády Rychetským.

Přerušuji jednání sněmovny na šest minut do 11.25 hodin.

 

(Schůze přerušena v 11.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP