(Schůze opět zahájena v 11.26 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi, abych s minutovým zpožděním zahájil projednávání dalšího bodu, jehož návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, abyste se ujal slova. Jedná se o sněmovní tisk 125.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jménem vády pronesu krátké úvodní slovo ke druhému čtení vládního návrhu zákona, který se týká působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tato novela uvedeného zákona je velmi stručná, a jak už jsem v prvém čtení zdůraznil, má jedinou funkci - změnit dosavadní zákonný stav, při kterém vedoucí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je jmenován prezidentem na návrh vlády, leč bez jakéhokoli časového omezení z hlediska výkonu funkce a současně bez jakýchkoliv zákonných podmínek pro výkon této funkce pro neslučitelnost a pro odvolání.

Novela je tedy velmi stručná a stanoví, že předseda úřadu je jmenován tak, že nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou, že jeho funkční období je šestileté, že této funkce se může vzdát nebo může být odvolán a kdy z důvodu neslučitelnosti nebo z jiných zákonných důvodů by měl výkon jeho funkce zaniknout.

Novela byla projednána ve dvou výborech Poslanecké sněmovny, a to ve výboru ústavně-právním a ve výboru hospodářském. Ani jeden z těchto výborů nenavrhuje Poslanecké sněmovně svým usnesením žádné pozměňovací návrhy. Je ovšem třeba říci, že v obou výborech zazněly zásadní dotazy na to, jaké postavení v soustavě ústavních orgánů, jakou funkci by měl mít v rámci širšího začlenění do zákonodárství a právního řádu České republiky tento úřad.

Chtěl bych říci, že tento úřad, jak si všichni pamatujeme, byl původně zřízen jako nedílná součást výkonné moci, jako jedno z ministerstev. Již uvedeným zákonem došlo k zásadní změně, byl vyčleněn z výkonné moci, byl postaven do samostatného postavení, analogicky jako mají dnes některé podobné orgány, jako je Česká národní banka nebo Nejvyšší kontrolní úřad, s tím rozdílem ovšem, že tento úřad není odpověděný ani Poslanecké sněmovně, ani Senátu. Předpokládáme totiž, že to je úřad, který má provádět velice specifickou, dalo by se říci krajně nezávislou kontrolní činnost, v tuto chvíli ve dvou specifických oblastech: kontrola zadávání veřejných zakázek, to je tedy kontrola hospodaření s veřejnými finančními prostředky ať už ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtů jiných veřejných, to je zejména z rozpočtů obcí nebo fondů zřízených zákony. Druhá jeho funkce, a to byla původně funkce, která samozřejmě je neměnná, je funkce působnosti v oblasti jakéhosi dohledu nad dodržováním podmínek rovné hospodářské soutěže, ať už v oblasti kartelových cen, ať už v oblasti fúzí nebo v jiných oblastech zásad rovné hospodářské soutěže.

Musím ovšem říci, že v průběhu screeningových jednání o harmonizaci práva EU se vynořil jeden naprosto nezpochybnitelný požadavek, a já vám jej chci touto cestou sdělit. Tento požadavek je, aby se přizpůsobil právní řád České republiky zejména Římské dohodě a ostatním pravidlům komunitárního práva o rovné hospodářské soutěži i v oblasti nazývané obecně poskytování veřejných podpor. Víte, že dnes z veřejné sféry, ať už přímo ze státního rozpočtu, nebo z některých zákonem zřízených fondů, jako je Fond národního majetku nebo Pozemkový fond, anebo z úrovně obcí, plynou do privátní, do soukromé, do podnikatelské, do nestátní sféry velké objemy finančních prostředků v podstatě v podobě dotací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP