(11.30 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Jsou to dotace v oblasti zemědělství, dotace v oblasti podpory exportu, dotace v oblasti investičních pobídek, dotace v oblasti kultury, výchovy, vzdělávání, provozu divadel apod. Podmínkou Evropské unie je, aby všechny tyto toky veřejných prostředků, tzv. veřejné podpory, byly za prvé upraveny hmotně právní normou, zákonem, a nikoliv jen tím, že se objeví ve státním rozpočtu 3 mld. na zemědělství, ale aby právní norma zejména stanovila, za jakých podmínek lze takové dotace z veřejných prostředků poskytovat, a aby právní norma stejné právní síly - to je to nejpodstatnější - určila tzv. monitorující orgán, který bude kontrolovat, zda toto poskytování dotací, toto hospodaření s veřejnými prostředky je prováděno v souladu se zákonem a s principy Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže.

Vláda zatím nepřijala žádné definitivní rozhodnutí, ale při projednávání záměrů a legislativního plánu vlády usoudila, že předložit Poslanecké sněmovně a posléze Senátu návrh zákona na zřízení nové státní instituce, která by prováděla monitoring toku veřejných prostředků, je krok, který by neodpovídal rozpočtovým možnostem tohoto státu, a proto náš záměr je, aby tak jako u původního Ministerstva pro hospodářskou soutěž a později Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla kompetence rozšířena o oblast kontroly veřejných zakázek, aby v připravované zákonné normě, která sem bude předložena zhruba za jeden rok, se rozšířila působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i o výkon monitorující funkce poskytování veřejných podpor z veřejných prostředků. Upozorňuji, že to je ovšem zatím záměr, který ještě nemá ani povahu věcného záměru zákona. Tento termín je pouze sjednán v rámci screeningu. Předpokládáme tedy, že i tento předložený návrh zákona, kterým se zpřesňuje jasná procedura pro jmenování, odvolávání a inkompatibilitu funkce předsedy úřadu, je krokem, který vytvoří prostor pro to, aby tento nezávislý úřad mohl zajišťovat vlastní monitoring veřejných podpor.

S ohledem na to, že žádné pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona předloženy nebyly, prosím, abyste postoupili uvedenou normu do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Tento návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému a ústavně-právnímu výboru. Usnesení výborů máte, jde o sněmovní tisky 125/1 a 125/2. Prosím pana poslance Kalouska jako zpravodaje hospodářského výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal na své schůzi předložený návrh zákona a doporučuje ho Poslanecké sněmovně přijmout ve znění vládního návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím poslance Martina Starce za ústavně-právní výbor.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, můj úkol bude obdobně jednoduchý jako mého předřečníka. Ústavně-právní výbor záležitost projednal na své 17. schůzi 15. dubna 1999 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 125/1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji zpravodajům. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh na novou formulaci článku 2 vládního návrhu zákona. Jsem přesvědčen o tom, že pokud přijmeme touto novelou nové podmínky pro výkon funkce předsedy úřadu a rovněž stanovíme délku funkčního období a podmínku, že každý může být do této funkce jmenován nejvíce dvakrát, je na místě, aby stávající předseda úřadu ukončil své funkční období v rozumné době po nabytí účinnosti této novely. Po této době by podle mého názoru mohl být předseda úřadu jmenován nově, již podle nově přijaté novely. Nic přitom nebrání tomu, aby byl jmenován tentýž předseda, který vykonává funkci v současné době. To je ale věcí vlády.

Navrhuji proto, aby článek 2 předložené novely zákona zněl: "Funkční období předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, končí jeden rok po nabytí účinnosti tohoto zákona." Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte mi jako zpravodaji hospodářského výboru stručnou reakci na vystoupení pana kolegy Vymětala. Já se samozřejmě nedomnívám, že on je motivován snahou o to, aby toto byla legislativní iniciativa vedoucí k personální změně na místě předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž. Přestože z toho pana kolegu v žádném případě nepodezírám, chci upozornit na to, jaký by to mělo faktický důsledek.

Pokud bychom přijali takový pozměňovací návrh, otevíráme minimálně půlroční období naprosté nejistoty obsazení tohoto klíčového úřadu, a já myslím, že v této době minimálně půlroční období naprosté nejistoty, a tím podstatné snížení funkčnosti tohoto úřadu by nesloužilo ani české ekonomice, ani Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ze stejného důvodu hospodářský výbor, kde pan poslanec Vymětal tento návrh předložil, s tímto návrhem nesouhlasil. Já stejně důrazně doporučuji Poslanecké sněmovně, aby se chovala obdobně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Vidím, že se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí. Končím podrobnou rozpravu a současně s tím končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

Chtěl bych říci, že máme jednu šestinu všech bodů hotovou do poledne druhého jednacího dne. Možná, že naše jednání nebude až tak nešťastné.

 

Přistupujeme k bodu

 

22.
Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
/sněmovní tisk 154/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády vládní návrh uvede místopředseda vlády Pavel Mertlík. Dávám mu slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP