(11.40 hodin

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, páni poslanci, vážení kolegové, protože jsem velmi podrobně zdůvodnil vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, zkráceně zákon o nouzových zásobách ropy, v rámci úvodního slova pro první čtení, myslím, že je zbytečné opakovat, jaký je smysl tohoto zákona. Spíše bych předběžně reagoval na to, jakým způsobem probíhalo projednání tohoto zákona ve výboru, kterému byl přikázán, a tímto výborem byl výbor hospodářský.

Hospodářský výbor doporučil tři drobné změny, které zkvalitňují předloženou předlohu, a považuji je za akceptabilní, takže předem říkám, že s nimi souhlasím. Jde o tři změny, které pravděpodobně přečte pan poslanec Starec jako zpravodaj. Prosím vás proto o schválení zákona ve druhém čtení a o jeho postoupení do čtení třetího. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Starce jako zpravodaje hospodářského výboru.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak už zaznělo v úvodním slově pana místopředsedy vlády Mertlíka, seznámím vás s okruhem námětů, resp. návrhů, které přijal hospodářský výbor svým 65. usnesením ze 17. schůze dne 15. dubna 1999, které jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 154/1.

Citoval bych z tohoto tisku, máte jej před sebou, ale přesto:

 1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila s těmito připomínkami:

 1. V § 2 odst. 4 b) doplnit na začátek věty "velmi lehké topné oleje" a dále pokračovat v textu.
 2. V § 2 odst. 6 nahradit původní text novým textem: "(6) seznam, přesnou specifikaci ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů a způsob výpočtu průměrných čistých dovozů podle odstavců 2 a 7 a podmínky skladování stanoví správa vyhláškou".
 3. V § 2 odst. 7 zařadit za písm. b) nové písm. c) s tímto textem: "c) představující nevyčerpatelné technologické náplně skladovacích zařízení".

Tolik text, který přijal hospodářský výbor svým usnesením č. 65. Jsou to tři pozměňovací návrhy. Pokud jsem předem informován, tak je respektoval jak zástupce navrhovatele, tak předpokládám, že budou respektovány tady ve sněmovně.

Zároveň jsem obdržel soupis legislativně technických změn. Chvíli jsem uvažoval, jestli je mám přednést teď, nebo až potom, ale vzhledem k tomu, že jich je poměrně hodně a v některých případech jsou to výměny části textu za jiné, tak je přečtu teď jako návrhy legislativních změn. Nedotýkají se tří návrhů, které byly předloženy předtím, pouze je doplňují, a potom si také myslím, že při hlasování ve třetím čtení o nich pak můžeme rozhodnout najednou, protože jsou to věci, které zcela jistě po jejich seznámení se jistě uznáte za nekonfliktní. Takže bych je teď přečetl.

 1. Na str. 3 v poznámce pod čarou č. 2 se za slovy "ve znění" další text nahrazuje slovy "pozdějších předpisů".
 2. Na str. 6 v poznámce pod čarou č. 3 se za slovy "ve znění" další text nahrazuje slovy "ve znění pozdějších předpisů".
 3. Na str. 7 § 11 má správně legislativně technický znít takto: "§ 11 - v zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., se v § 3 za větou první tečka zrušuje a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1 a) znějí: "a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 1 a). Pod tím následuje poznámka 1 a) a ta zní: zákon č. …/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)".
 4. Na str. 8 § 12 správně legislativně technicky zní takto: "§ 12 - v zákoně č. 266/1994 Sb., o drahách, se v § 55 za slovo "zákona" vkládají slova "nebo podle zvláštního právního předpisu".
 5. Na str. 8 § 13 správně legislativně technicky zní návětí takto: "§ 13 - zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: "V bodu 1 se slovo "zákona" nahrazuje slovy "právního předpisu".
 6. Na str. 9 § 14 správně legislativně technicky zní takto: "§ 14 - v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb., se v § 3 f) za slovo "zákona" doplňují slova "nebo podle zvláštního právního předpisu".
 7. Na str. 7 § 15 správně legislativně technicky zní takto: "Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po dni jeho vyhlášení". Tento text nahrazuje text § 15 návrhu.

Tolik k návrhům, které zazněly. Znovu opakuji, že pro přípravu tisku pro hlasování ve třetím čtení bych rád, aby legislativní návrhy byly dány pod čísly, která zde byla přečtena, a mohli jsme o nich hlasovat, případně jednotlivě, ale já budu navrhovat hlasování jako celek, protože nevidím důvodu, proč bychom měli hlasovat jednotlivě, ale je to připraveno tak, aby v případě možností se věci mohly udát způsobem, jakým rozhodne sněmovna. Tolik k mé zpravodajské zprávě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Než otevřu obecnou rozpravu, upozorňuji každého, že není dostatek přihlášek a že mohou neprodleně následovat body 22, 23, 24. Prosím členy vlády, aby byli přítomni. Následující bude pan ministr Císař.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se také nikdo nepřihlásil, čili rozprava se nekoná.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, nejdříve bych chtěl upozornit, že pan zpravodaj se velice krásně snažil při své úvodní zprávě přednést pozměňovací návrhy, které jsou písemně v usnesení hospodářského výboru, což není nutné, a přednesl také pozměňovací návrhy, které dodal legislativní odbor, avšak jelikož byly předneseny mimo rozpravu, tak pravděpodobně nemohou být zatím vzaty v úvahu a zřejmě bude muset své úsilí ještě jednou zopakovat, pročež ho lituji.

Dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh, který jsem signalizoval již v prvním čtení a také při jednání hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh se týká § 3 odst. 4 - skladování nouzových zásob ropy, kde navrhuji, aby byla vypuštěna slova "který je členem Evropské unie". Důvodem je to, že toto omezení na členy Evropské unie je zbytečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP