(11.50 hodin)

(pokračuje Exner)

Vláda má o této věci rozhodovat, je oprávněna udělit souhlas. Bude samozřejmě zvažovat politická i ekonomická kritéria takového souhlasu. Pan místopředseda vlády při prvním čtení souhlasil s tím, že je možné takovéto vynechání akceptovat. Uvedl, že důvod byl ten, že firma MERO má v současné době nádrže ve Spolkové republice Německo, které jsou nevyužité, a proto že tam je uvedena Evropská unie. Připustil však ve shodě s mou argumentací, že je zbytečné se v zákoně omezovat na to, aby například nebylo možné skladovat zásoby ropy na Slovensku, když by k tomu byly vytvořeny technické důvody. Podobně při jednání v hospodářském výboru zástupce předkladatele souhlasil s tím, že takovýto pozměňovací návrh je možné přijmout, a doufám, že s ním bude souhlasit i dnes pan místopředseda vlády a proto tento návrh předkládám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do podrobné rozpravy? Ne-li, pak končím podrobnou rozpravu.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Využiji minutku, než se pan poslanec připraví, aby přečetl znovu návrhy, abychom dostáli jednacímu řádu, a odpovím panu poslanci Exnerovi. To je trošičku nedorozumění, pane poslanče. Já jsem tehdy v rámci rozpravy v rámci prvního čtení souhlasil s tím, aby to bylo rozšířeno na některé další země. Není ale vhodná formulace, kterou jste navrhl, tj. vypuštění slov "který je členem EU". Naopak explicitní zmínka o EU je v zákoně nezbytná, neboť jde o zákon, který je součástí našich aproximačních snah ve vztahu k EU, a tato formulace tam musí být. Nebránil bych se jinému rozšíření, které byste mohl navrhnout, nebo někdo jiný, a které by mohlo vedle té jasně pojmenované množiny zemí EU uvést nějaké další země, jako je např. Slovensko nebo některé jiné. Upozorňuji ale, že jsou země, kde je vhodné, aby ze zákona bylo jasné, že do těchto zemí to jít nemůže, čili to nemůže být vše zahrnující množina.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Starce.

 

Poslanec Martin Starec: Pokusím se shrnout stručnou rozpravu. Padl jen jeden pozměňovací návrh, vystoupení bylo jen jedno, byl to pan poslanec Exner k § č. 3 odst. 4. Je to tentýž návrh, který již byl jednou podroben diskusi a hlasování v hospodářském výboru, takže přijde na řadu dál. Přečtu tedy ještě jednou návrhy, jak zazněly, aby bylo naprosto jasné, že jsou součástí projednávaného bodu.

Takže usnesení hospodářského výboru doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila s těmito připomínkami:

1. V § 2 odst. 4 písm. b) doplnit na začátek věty "velmi lehké topné oleje" a dále pokračovat v textu.

2. V § 2 odst. 6 nahradit původní text novým textem: "Odst. 6 - seznam, přesnou specifikaci ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů a způsob výpočtu průměrných čistých dovozů podle odst. 2 a 7 a podmínky skladování stanoví správa vyhláškou".

3. V § 2 odst. 7 zařadit za písmeno b) nové písmeno c) s tímto textem: "c) představující nevyčerpatelné technologické náplně skladovacích zařízení".

K legislativně technických připomínkám:

1. Na straně 3 v poznámce pod čarou č. 2 se za slovy "ve znění" další text nahrazuje slovy: "pozdějších předpisů".

2. Na straně 6 v poznámce pod čarou 3 se za slovy "ve znění" další text nahrazuje slovy: "pozdějších předpisů".

3. Na straně 7 § 11 správně legislativně technicky zní takto: "§ 11 v zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ve znění zákona č. 272/1996 Sb., se v § 3 za větou první tečka zrušuje a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí: "a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy 1a". A 1a zní: "zákon č. ….. (bude upřesněno) /1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)".

4. Na straně 8 § 12 správně legislativně technicky zní takto: "v zákoně č. 266/1994 Sb., o drahách, se v § 55 za slovo "zákona" vkládají slova "nebo podle zvláštního předpisu".

5. Na straně 8 § 13 správně legislativně technicky zní návětí takto: "§ 13, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: Uvozovky končí. V bodu 1 se slovo " zákona" nahrazuje slovy " právního předpisu".

6. Na straně 9 § 16 správně legislativně technicky zní: "§ 16 v zákoně č. 64/1996 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb., se v § 3 písmeno f) za slovo "zákona" doplní slova "nebo podle zvláštního právního předpisu".

7. A konečně na straně 7 § 15 správně legislativně technicky zní takto: "tento zákon nabývá účinnosti dnem 60. po dni jeho vyhlášení".

Tolik pozměňovací návrhy. Jak jsem řekl v diskusi vystoupil jeden jediný poslanec, svůj návrh odevzdal písemně a myslím si, že zákon může pokračovat do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě jednou pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, je to tak. Hlásím se ještě jednou. Chci polemizovat s panem místopředsedou vlády. Za prvé je možno ze stenozáznamu ověřit reakci na mé vystoupení během prvního čtení. Musím však říci, že návrh, který předkládám, koneckonců naprosto nijak neomezuje vládu, aby rozhodovala v souladu s tím, že nebude souhlasit, aby zásoby ropy byly na některém místě, kde nám v tom brání některá mezinárodní smlouva nebo cokoliv jiného, i když tam právě ta EU nebude.

Na druhou stranu se domnívám, že vytvořit zásoby ropy není jenom záležitost toho, že si to přeje EU, ale myslím si, že naprosto správně souhlasíme s tím, že to prostě zvyšuje ekonomickou bezpečnost České republiky, a myslím si, že omezovat se naprosto nesmyslně v době, kdy ještě pravděpodobně několik let nebudeme členy EU a je možné v odůvodněných případech přijmout takové rozhodnutí o umístění těchto zásob na území jiného státu i na omezenou dobu, např. do doby vstupu do EU. Prostě a dobře všechno svědčí o tom, že argument, že není možno tuto část věty vypustit, je lichý, a myslím si, že nadbytečný.

Prosím, aby pan místopředseda vlády svou argumentaci zvážil a vrátil se znovu k tomu, co už jednou bylo v této věci ze strany vlády vyřčeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Předpokládám, že už nechtějí ani předkladatel, ani zpravodaj nic říkat, proto tedy končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu. Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Dostáváme se k bodu 23, což je

 

23.
Vládní návrh zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 156/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP