(12.00 hodin)

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, o jednotlivých ustanoveních navrhovaného zákona o veřejných dražbách je možné pochopitelně vést diskusi. Řada připomínek je motivována často zcela protichůdnými názory. Ale jednu věc bych chtěl připomenout. Navrhovaný zákon je velmi potřebný. V části o dobrovolných dražbách nahradí dosavadní právní úpravu, která je naprosto nedostatečná a přežitá. V části o nedobrovolných dražbách přináší novou úpravu, jejímž hlavním smyslem je přispět k výraznému posílení postavení věřitele. Přispěje k vyčištění současného investičního prostředí, vrátí skutečně efektivní možnost domoci se uspokojení své pohledávky. Navrhovaný zákon doplní náš právní řád o účinný nástroj, na který netrpělivě čekají jak tuzemské banky, tak i většina investorů ze zahraničí. Prosím, abychom si těchto skutečností byli vědomi.

Myslím, že si toho byli vědomi i poslanci ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, kteří přistoupili k projednání poměrně velkého množství diskutovaných námětů velmi konstruktivně. Je třeba ocenit, že se ve více než devítihodinové rozpravě dokázali shodnout na konsolidovaném usnesení. Pozměňovací návrhy zahrnuté do usnesení ústavně-právního výboru jsou pro předkladatele přijatelné a nejsou v rozporu se základním přístupem navrhovaného řešení.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé návrhy byly velmi široce diskutovány, přimlouvám se za to, aby Poslanecká sněmovna využila závěrů ústavně-právního výboru a vládní návrh zákona o veřejných dražbách přijala ve znění usnesení tohoto výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Přikázali jsme v prvním čtení tento návrh k projednání hospodářskému a ústavně-právnímu výboru. Prosím pana poslance Jaroslava Plachého, aby se jako zpravodaj hospodářského výboru ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona o veřejných dražbách, tisk 156, na svém jednání dne 17. června 1999. Doporučuje sněmovně podle § 93 odstavec 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vrátit vládní návrh zákona o veřejných dražbách, tisk 156, hospodářskému výboru k novému projednání.

Důvody, které vedly hospodářský výbor k předloženému usnesení, jsou následující. Dne 16. června jednal o vládním návrhu zákona ústavně-právní výbor a k zákonu čítajícímu 67 paragrafů přijal 104 pozměňovacích návrhů v jednání, které trvalo více než 10 hodin. S přijatými pozměňovacími návrhy - a to zdůrazňuji - zástupci navrhovatele vyslovili souhlas. Původní vládní návrh zákona se tím podstatně změnil a konstatuji, že se změnil k lepšímu.

Hospodářský výbor jednal o vládním návrhu zákona o veřejných dražbách následující den, bohužel však neměl k dispozici usnesení ústavně-právního výboru, a proto hrozilo nebezpečí, že bude duplicitně vytvořeno další, v pořadí již třetí různé znění téhož zákona. Proto po dohodě vedení ústavně-právního výboru a hospodářského výboru bylo rozhodnuto, aby za základ jednání hospodářského výboru byl vzat vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru.

Vzhledem k tomu, že po zpracování usnesení ústavně-právního výboru nebylo možné z organizačních důvodů svolat hospodářský výbor, žádá hospodářský výbor sněmovnu, aby mu vrátila vládní návrh zákona o veřejných dražbách, tisk 156, k novému projednání. Datum účinnosti se tím neposune, protože se předpokládá účinnost zákona dnem 1. ledna 2000. Zkrátí se tím pouze legisvakance, ovšem v zájmu kvalitní přípravy této bezesporu potřebné a dlouho očekávané legislativní normy.

Vážené dámy a pánové, děkuji za pochopení a za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím poslance ústavně-právního výboru Milana Zunu, aby se jako zpravodaj ujal slova.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přimlouvám se za návrh, který zde přednesl kolega Plachý. Byl bych rád, aby tento návrh zákona v úpravě, kterou provedl ústavně-právní výbor, prošel ještě hospodářským výborem. Tento zákon - a shoduji se v tom s panem ministrem - považujeme za velice důležitý. Zákon měl ale takových nedostatků, že bychom to neměli uspěchat. Myslím si, že bychom to měli ještě nechat projít hospodářským výborem.

Škoda, že zde není pan premiér. Ten nám hrozil legislativní smrští. Mohu ale říci -jestliže je předložen zákon v takové podobě, že k němu přijde přes tisíc připomínek, které ústavně-právní výbor po mnoha hodinách zredukuje na 104, se kterými předkladatel nakonec souhlasí - že některé zákony, které jsou nám předkládány vládou, nejsou dobré.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Ne. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pane poslanče, hlásíte se do podrobné rozpravy? Nikoliv, procedurálně. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych upozornil pana předsedu, že padl návrh, aby byl sněmovní tisk vrácen k novému projednání hospodářskému výboru. Na konci obecné rozpravy je třeba o tomto návrhu dát hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem to interpretoval tak, že to nebylo předneseno v obecné rozpravě. Interpretoval jsem to tak, že to bylo předneseno v rámci zpravodajské zprávy hospodářského výboru. Proto jsem se tázal pana poslance, nikoliv přes mikrofon, zda vystoupí s tímto návrhem v obecné rozpravě či podrobné. On zavrtěl hlavou, že v obecné nechce vystoupit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, viděl jsem, že se nesměle hlásil pan zpravodaj, tak jsem myslel, že na to bude reagovat, a ustoupil jsem od řečniště. Pokud tak nehodlá učinit, chtěl bych upozornit, že návrh, který pan zpravodaj přednesl, je všem poslancům předložen v písemné formě, tudíž podle usnesení Poslanecké sněmovny je možné ho brát jako za předložený.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že nejde o to, abychom vyráběli mediální hříčku. Dávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, mám pocit, že skutečně jde o jakousi procedurální záležitost, že není námitek proti obsahu předloženého zákona ve znění usnesení ústavně-právního výboru.

Navrhuji, aby bylo respektováno usnesení hospodářského výboru a zákon byl vrácen hospodářskému výboru k projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr znovu otevřel obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, aby bylo učiněno zadost problému, který vznikl, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vrátila vládní návrh zákona o veřejných dražbách, tisk 156, hospodářskému výboru k novému projednání. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP