(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, neboť budeme pokračovat v přerušené rozpravě.

Prosím ty, kteří stojí ve sněmovně, aby zaujali svá místa, prosím ty, kteří se zdržují mimo sněmovnu, aby pokud hodlají komunikovat se svými kolegy či s jinými osobami, aby tam raději setrvali a do sněmovny nepřicházeli, a ty, kteří již sedí na svých místech, prosím, aby se zklidnili tak, abychom mohli pokračovat v projednávání přerušeného bodu číslo 25 - "Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, sněmovní tisk 158 - druhé čtení" v podrobné rozpravě.

Máme za sebou hlasování o návrzích, které padly v rámci všeobecné rozpravy, a nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Mám přihlášku zatím jednoho kolegy, a to pana kolegy Karase, kterému uděluji slovo.

Prosím všechny, kteří v tuto chvíli hovoří, aby hovořit přestali, obzvláště poslance pocházející z Frýdku-Místku. Prosím pana kolegu Peška, Zahradila a další. Platí to i na ministra obrany a předsedu výboru pro obranu a bezpečnost.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji se předložit celkem 10 pozměňovacích návrhů a rád bych upozornil, že se jedná o pozměňovací návrhy, které jsou pouze legislativně technického charakteru, čili nemění v podstatě nic na obsahu vládního návrhu, byly odsouhlaseny s předkladatelem a s legislativním odborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 1. V § 1 odst. 1 se ruší slova (dále jen republika).
 2. Poznámka pod čarou č. 2 zní: 2. Zejména úmluva o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy severoamerickými č. 169 z roku 1929 Sbírky zákonů a nařízení a zákon č. 60 z roku 1930 Sbírky zákonů a nařízení zrušena sdělením č. 229 z roku 1997.
 3. Paragraf 1 odst. 4 zní: Bývalý občan může samostatně učinit prohlášení nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 18 let.
 4. Paragraf 2 odst. 1 zní: Bývalý občan může do prohlášení učiněného podle § 1 zahrnout i fyzickou osobu mladší 18 let, dále jen dítě, i když se nejedná o bývalého občana.
 5. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo "dni" vkládá slovo "podání".
 6. Paragraf 3 odst. 1 zní: 3. K přijetí prohlášení je příslušný zastupitelský úřad České republiky, dále jen zastupitelský úřad, nebo okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní nebo místní úřad městské části a v Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst. Dále jen úřad.
 7. Paragraf 6 zní: Prohlášení podle § 1 může učinit i 

  1. bývalý občan, který neměl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a který by se stal k 1. lednu 1969 státním občanem Slovenské socialistické republiky, nebo
  2. bývalý státní občan Slovenské socialistické republiky, který tohoto občanství pozbyl propuštěním ze státního svazku nebo naturalizací ve Spojených státech amerických v období od 25. února 1948 do 28. března 1990, pokud se jeho rodiče stali nebo by se stali k 1. lednu 1969 státními občany České socialistické republiky nebo v době odchodu do ciziny měl trvalý pobyt na území České socialistické republiky nebo České republiky, jestliže není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky

Odst. 2: K prohlášení připojí doklady uvedené v § 1 odst. 3, popř. listinu o propuštění ze státního svazu Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství této republiky a potvrzení o tom, že není jejím státním občanem.

 1. Paragraf 7 zní: Tento zákon se nevztahuje na bývalého občana, který neměl státní občanství České socialistické republiky a České republiky a který

  1. by se stal k 1. lednu 1969 státním občanem Slovenské socialistické republiky, nesplňuje-li podmínky uvedené v § 6, nebo
  2. po 1. lednu 1969 do účinnosti tohoto zákona nabyl státního občanství Slovenské socialistické republiky a Slovenské republiky a je dosud tímto občanem.

 1. Paragraf 9 zní: Nabytí státního občanství České republiky oznámí úřad

  1. ohlašovně místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu v České republice,
  2. Policii České republiky,
  3. Územní vojenské správě, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti, a
  4. Ministerstvu vnitra.

 1. Paragraf 13 odst. 2 zní: Vyhovuje-li se prohlášení, nevydává se správní rozhodnutí.

Toť vše, děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP