(14.12 hodin)

(pokračuje Langer)

Tím jsme se vypořádali s bodem pořadové číslo 25 naší schůze. Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb.,
o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 159/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Václav Grulich. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, v souladu s § 93 odst. 1 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny si dovolím přednést několik úvodních slov ke druhému čtení tohoto předloženého návrhu zákona.

Jak bylo uvedeno již při uvádění prvého čtení zákona, hlavním motivem jeho zpracování je vyjádřit vztah ČR k našim bývalým občanům, kteří v minulosti významně přispěli svou prací v exilu k obnovení demokracie, a dále, kteří byli rozdělením republiky postiženi tak, že ztratili určité státní občanství, v tomto případě státní občanství buď České, nebo Slovenské republiky.

Návrh novely zákona o nabývání či pozbývání státního občanství ČR se zaměřuje především právě na tuto oblast, kterou jsem zmínil jako poslední, a to je rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy.

Dále návrh reaguje na slučitelnost zákona s Evropskou úmluvou o státním občanství a mezinárodními úmluvami, které se zabývají bezdomovectvím a postavením osob, kterým byl přiznán statut uprchlíka.

Menší úpravy, které se vyskytují v tomto návrhu novely, jsou legislativně technického charakteru. Obdobně jako u zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, který jsme před malou chvílí projednávali, návrh novely tohoto zákona umožňuje vznik dvojího státního občanství v naprosto výjimečných a mimořádných případech. Za takové případy vláda považuje i řešení otázky státního občanství v souvislosti s rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky a dále udělení státního občanství osobám, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka v ČR.

Návrh byl projednán ve dvou výborech. Jejich stanoviska pochopitelně přednesou pověření zpravodajové těchto výborů.

Děkuji, dámy a pánové, pro úvod je to prozatím vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu a petičnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také ústavně-právní výbor. Usnesení těchto výborů bylo rozdáno jako sněmovní tisky 159/1 až 159/3. Prosím, aby se zpravodajové těchto tří výborů, poslanci Jan Svoboda, Cyril Svoboda a Eva Dundáčková, postupně ujali slova. Nejprve tedy pan kolega ze zahraničního výboru Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 22. schůzi dne 16. června projednal vládní návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem zákona v plném znění bez pozměňujících návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se slova ujal druhý zpravodaj, pan poslanec Cyril Svoboda z petičního výboru.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, petiční výbor přijal na své 18. schůzi usnesení č. 75, kdy po úvodním slovu Ing. Jaroslava Kopřivy, náměstka ministra vnitra, a JUDr. Václava Henycha, ředitele odboru všeobecné správy MV, zpravodajské zprávě Cyrila Svobody a po rozpravě doporučuje PSP ČR, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů, schválila a petiční výbor mě pověřil, abych toto usnesení předložil předsedovi PSP ČR a informoval tuto sněmovnu, což tímto činím.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi a nyní prosím zpravodajku ústavně-právního výboru paní poslankyni Dundáčkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ústavně-právní výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů, na své 19. schůzi dne 4. června 1999 a usnesením č. 40 doporučuje PSP ČR, aby tento návrh schválila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se do obecné a potom ještě asi do rozpravy podrobné proto, protože tento zákon má v ustanovení § 18 ambici udělat naprosto zásadní průlomovou věc, o které myslím, že je potřeba vést debatu, a po mém soudu je na zvážení, zda vůbec tento zákon, bude-li tam tento paragraf, je možné schválit.

O co jde. Tento návrh zákona říká, že fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993, se pokládá za státního občana České republiky, pokud neprokáže, že toto občanství podle tohoto zákona pozbyla po provedení volby občanství Slovenské republiky. Je to velmi kostrbatá věta, ale říká toto: že se tiše říká, že tito lidé, kteří byli občany ČSFR ke dni rozpadu, nikdy o občanství ČR nepřišli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP