(14.20 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Tiše se konvaliduje a říká se jim: Byli jste a jste občané České republiky.

Můj důvod kritiky není v tom, že bych nechtěl, aby tito lidé byli občany ČR, ale ve skutečnosti že bez toho, aniž by se toto promyslelo, se navrhuje, že se tiše kauza Petra Uhla stává obecným řešením. Uznává se, že tito lidé nikdy nepozbyli občanství ČR.

Upozorňuji, že v průběhu času proběhly lhůty pro kuponovou privatizaci, proběhly lhůty pro restituce, a upozorňuji na to, že máme zákon, podle kterého stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím. Jsem hluboce přesvědčen - a já bych to využil, kdybych byl v této situaci, že bych podal žalobu na stát, že právě proto, že mi i výkladem vždycky tvrdil, že nejsem občanem ČR, že mě vyloučil z řady procesů, které se děly v této zemi, a dnes mi říká, že jsem vlastně měl právo, protože jsem o občanství ČR nepřišel.

Je to vážná věc. Proto sám navrhnu pozměňovací návrh k tomuto § 18, který musí mít jediný cíl, aby se umožnilo těmto lidem bez dalšího udělit občanství, aby to bylo vždycky do budoucna, nikdy ne nazpět. A pokud ovšem by vláda trvala na tom, že tento návrh má být v původní podobě, tak já navrhuji, aby byl tento návrh zamítnut, a chci, aby se o tomto hlasovalo, protože toto je podle mě průlomová věc, je to retroaktivita, která míří zpátky do roku 1992, a já si myslím, že bychom to takto řešit neměli. Takže můj návrh je z tohoto důvodu na zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku neregistruji, končím obecnou rozpravu.

V tuto chvíli budeme hlasovat o jediném návrhu, který padl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, tak jak je navrhl pan poslanec Cyril Svoboda. Umožním poslancům, aby se stačili dostavit na svá místa. Pro jistotu vás v tuto chvíli všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

V tuto chvíli tedy rozhodneme o návrhu zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 59, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 165 pro vyslovilo 71 a 90 bylo proti.

 

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Cyril Svoboda, zatím jako jediný, takže mu udílím slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já už nebudu provokovat tím, že bych podával návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a proto navrhuji pozměňovací návrh, který zní takto:

Dosavadní text § 18 nahradit tímto textem: Ministerstvo vnitra udělí občanství fyzické osobě, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. 1. 1993 do 31. prosince 1993, pokud neprokáže, že toto občanství podle tohoto zákona pozbyla po provedení volby občanství Slovenské republiky.

Toto je můj pozměňovací návrh. Zdůvodnění myslím vyplynulo z toho, co jsem řekl před chvílí. Jsem pro jediné možné řešení, totiž aby se toto občanství udělovalo, nikoliv abychom tiše konvalidovali stav, který tu údajně byl od roku 1992. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi a udílím slovo přihlášenému panu poslanci Jiřímu Karasovi.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovoluji vystoupit s tímto pozměňovacím návrhem, který přečtu.

Za § 18a vládního návrhu vložit nový § 18b tohoto znění: § 18b odst. 1 - Osoba narozená na území Slovenské republiky v době od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1992, která narozením nabyla státní občanství Československé republiky, může nabýt státního občanství České republiky na základě prohlášení, je-li alespoň jeden z jejích rodičů státním občanem ČR.

Odstavec 2 - Osoba uvedená v odstavci 1 k prohlášení, které činí samostatně nejdříve dnem, kdy dosáhne 18 let, připojí: a) doklady, kterými prokazuje svou totožnost, b) rodný list, c) osvědčení o státním občanství ČR alespoň jednoho rodiče.

Odstavec 3 - Prohlášení podle odstavce 2 lze učinit do 3 let ode dne, kdy tyto osoby dosáhnou věku 18 let.

Odstavec 4 - Český státní občan, rodič osoby uvedené v odstavci 1, může učinit prohlášení za své dítě mladší 18 let. K prohlášení připojí: a) doklady prokazující svou totožnost, b) osvědčení o státním občanství ČR, c) rodný list dítěte, d) souhlas dítěte, dosáhlo-li ke dni prohlášení věku 15 let.

Odstavec 5 - Prohlášení podle odstavce 2 a 4 se činí před okresním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, popř. podle místa, kde prohlašovatel trvale žije.

Odstavec 6 - Nabytí státního občanství osobami uvedenými v odstavci 1 se pokládá za rovnocenné jako nabytí státního občanství ČR narozením dítěte.

V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem je třeba doplnit ve vládním návrhu také § 18b v odst. 2 písm. e) a § 11 odst. 2 písm. b).

Dovolím si odůvodnit své pozměňovací návrhy. I když zákon č. 43 z r. 1993 Sb. ze dne 29. 12. 1993 vychází z principu jednoho výlučného státního občanství, uznává i výjimky z tohoto principu, došlo-li by jeho uplatňováním k neodůvodněné křivdě. Proto povoluje pro případy nabytí jiného občanství než občanství ČR narozením nebo uzavřením manželství dvojí občanství. Pro nabytí občanství ČR narozením určuje podle § 3 odst. a jako jedinou a postačující podmínku, je-li alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR. K místu narození, trvalému pobytu nebo k nabytí jiného občanství narozením se nepřihlíží.

Tato zásada byla uplatněna už ve znění předchozího zákona o nabývání československého občanství narozením, takže občanství Československé republiky nabývaly všechny děti ze smíšených manželství občana ČR bez omezení. Je proto paradoxem a zřejmou diskriminací, že stejné právo se netýká nezletilých dětí, kterých rodič, český občan, se stal rozdělením ČSFR k 1. lednu 1993 na Slovensku cizincem a jeho dítě z důvodu narození na území Slovenské republiky nezískalo po něm občanství ČR stejně jako všechny děti ze smíšených manželství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP