(14.30 hodin)

(pokračuje Karas)

Například jak je tomu i u dětí narozených po 1. lednu 1993. Ani nyní projednávaný návrh zákona neodstraňuje tuto diskriminaci. Proto jsem navrhl doplnění návrhu zákona, kterým by se tato nelogická diskriminace měla odstranit. U těchto dětí neexistuje žádná jazyková bariéra a vazba na Českou republiku je mnohem vyšší než u ostatních dětí ze smíšených manželství, které nabyly občanství České republiky po jednom z rodičů v jiných zemích.

V návrhu na doplnění zákona je jedinou postačující podmínkou pro nabytí občanství České republiky těchto dětí občanství České republiky alespoň jednoho z rodičů. Návrh obsahuje povinnost vykonat prohlášení o státním občanství České republiky, které učiní samostatně dítě starší 18 let nebo jeho rodič, český občan, pokud je dítě mladší.

Protože tato úprava odpovídá nabytí občanství narozením, nevyžaduje se souhlas druhého rodiče.

Úprava doby, po kterou je možno prohlášení učinit, se upravuje pro případ, že rodič, občan České republiky, zemřel a dítě nedosáhne věku 18 let do doby stanovené návrhem zákona na prohlášení. Tato navrhovaná právní úprava se týká omezeného počtu případů. Nebude znamenat nijaké zvýšení nároků na státní rozpočet. Jde o mladé lidi s pozitivním vztahem k České republice, kteří - pokud se stanou občany České republiky - budou pro stát přínosem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karasovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pravděpodobně tomu tak není. Pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

V tuto chvíli - dříve než začneme projednávat další bod - se musíme vypořádat s několika procedurálními záležitostmi. V tuto chvíli udílím slovo panu poslanci Brožíkovi, který se přihlásil s procedurálním návrhem.

 

Poslanec František Brožík: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové na včerejším jednání jsme schválili zařazení mnou navrhovaného bodu, a to pod bodem číslo 27 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., atd., o pojišťování a financování vývozu. V té době jsme si neuvědomili v hospodářském výboru, že neuběhla zákonná 60denní lhůta. Proto bych navrhoval zařadit nový bod jednání programu, a to zkrácení lhůty o 20 dní při projednávání tohoto zákona ve výborech, tak abychom mohli tento nekonfliktní a skutečně desetiminutový zákon projednat ještě dnes. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já nechám hlasovat o tomto návrhu, pouze pro informaci sněmovny řeknu jednu věc, kterou pan poslanec Brožík neuvedl, že tato lhůta musí být zkrácena, protože jinak tento zákon není možné projednávat ani poslední plánovaný den této schůze.

Já v této chvíli - pokud neobdržím veto poslaneckých klubů - dám hlasovat o zařazení nového bodu, který by byl projednáván jako bod předřazený před stávající bod 27. Tento bod by se jmenoval "Zkrácení lhůty pro projednání zákona - sněmovní tisk 206", je to tak, pane poslanče?

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování 60 a ptám se: Kdo je pro tento návrh na zařazení nového bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 60 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 174 pro vyslovilo 152 a proti byl jeden.

 

Ještě než začneme projednávat tento nově zařazený bod, je zde další procedurální otázka, s kterou se musíme vypořádat. Já prosím všechny poslance, aby mě poslouchali, abychom se vyhnuli zbytečným nedorozuměním na našem jednání po 19. hodině. V tuto chvíli dám procedurální návrh - ještě tak nečiním, nejprve ho zdůvodním - abychom dnes na jednání mezi 19. a 21. hodinou mohli hlasovat i o návrzích zákonů, samozřejmě při zachování všech dohod, které již byly prezentovány, a aby se jednalo o bodech v následujícím pořadí: Nejprve by to byly body 33, 39, 40, 42, 43 a 46, což jsou ta vybraná nekonfliktní první čtení návrhů zákonů, na kterých se shodla porada vedení sněmovny s předsedy klubů. Na žádost opakuji znovu: 33, 39, 40, 42, 43 a 46. Pokud by byly tyto body projednány, pokračovalo by se dál body pořadu schůze Zprávy, návrhy a další body, a to body 103 až 105 a poté body 112 až 119.

Já jsem v tuto chvíli tento návrh ještě oficiálně neučinila, protože dříve než tak učiním, chci dát k procedurálnímu návrhu slovo panu poslanci Sobotkovi, který má dílčí procedurální návrh k tomu, co se chystám navrhnout. Proto bych nejprve nechala hlasovat o jeho návrhu a můj návrh by potom vyšel z toho, jak dopadne hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, paní předsedající, já mám skutečně dílčí procedurální návrh k tomu, co zde před chvílí zaznělo. Navrhoval bych, abychom bod 103, to je "Zpráva o činnosti vlády ČR", projednávali jako první bod ve středu 7. 7. V případě, že tento můj návrh nebude Poslaneckou sněmovnou přijat, rád bych požádal sněmovnu o podporu druhého návrhu, ve kterém navrhuji, abychom tento bod, to je "Zpráva o činnosti vlády České republiky", projednávali po 19. hodině nikoli dnes, ale zítra, to znamená ve čtvrtek 1. července.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, je zde třeba pouze jedno dílčí zpřesnění. Vy jste hovořil o bodu 103 a bod 104 byl zařazen jako bod, který má být projednáván neprodleně po bodu 103. Takže váš návrh by se měl týkat obou těchto bodů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Souhlasím s touto interpretací.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: (K poslanci Kühnlovi:) Pane poslanče, já vám udělím slovo, jen co to shrnu. Nejprve bychom rozhodli o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky na zařazení bodu 103 a 104 na příští středu. Pokud by nebyl přijat, hlasovali bychom o jeho alternativním návrhu - zařazení zítra po 19. hodině jako první dva body. Na základě výsledku tohoto hlasování podám potom konkrétní procedurální návrh, který se bude týkat hlasování dnes večer.

V tuto chvíli udílím slovo předsedovi klubu Unie svobody.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych doplnit alternativní návrh kolegy Sobotky o doplňující návrh, který by zněl, že sněmovna bude o zprávě vlády jednat po 19. hodině, a to až po ukončení rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu dám hlasovat, bude-li návrh pana poslance Sobotky přijat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pro stenozáznam: I po 21. hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 61 rozhodneme o zařazení bodů 103 a 104 na příští středu jako první dva body v 9.00 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 pro vyslovilo 74, proti 77.

 

Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu pana poslance Sobotky, aby body 103 a 104 byly projednávány zítra jako první body po 19. hodině.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP