(15.00 hodin)

(pokračuje Motejl)

V úvodním slově jsem se úmyslně vyhnul kazuistickému popisu forem a metod. Neúměrně by to zatížilo tuto schůzi. Považoval jsem nyní za potřebné přiblížit svoji představu reformy soudnictví ve světle zásadní novely občanského soudního řádu a zatím pouze v obecné rovině popsat myšlenkový koncept tohoto civilního procesního zákona.

Z pověření vlády vám proto navrhuji, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl ve smyslu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přikázán k projednání výboru, případně několika výborům Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Motejlovi, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, paní kolegyně a páni kolegové, musím říci, že jako zpravodaj sněmovny k prvnímu čtení tohoto vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje nejen občanský soudní řád, ale celá řada dalších zákonů, mám před úvodním slovem poměrně rozporuplné pocity a nejsem prost jistého vnitřního váhání, co mám vlastně Poslanecké sněmovně jako zpravodaj doporučit.

Jisté je, že občanský soudní řád jako procesní norma, která v rozhodující míře ovlivňuje občanskoprávní řízení před soudy, je normou, která vznikla na počátku 60. let. Opírala se o úplně jiné společenské poměry, o úplně jiné právní úvahy, také o úplně jinou ústavu. Je to norma, která se dočkala řady novel. Pěti novel před rokem 1989 - tyto novely nebyly nikterak zvlášť významné - 20 novel po roce 1990, dvou dalších novel, které vyplynuly z nálezu Ústavního soudu. Ze všech 27 novel byly v podstatě čtyři novely zásadní. Myslím si, že důvodová zpráva poměrně výstižně charakterizuje ony čtyři zásadní novely občanského soudního řádu po roce 1990.

Teď máme před sebou novelu, která je novelou dle mého mínění více než zásadní. V podstatě bychom mohli tuto novelu považovat za rekodifikaci občanského soudního řádu. Je třeba si to přiznat. Má-li občanský soudní řád - bude to několik málo čísel, která jsou spíše ilustrativní pro parlamentní debatu - tuším 375 paragrafů v současném znění a má-li k tomu novela občanského soudního řádu 464 bodů, a týká-li se tato novela občanského soudního řádu a ještě také toho, že musí být současně a souběžně znovelizován notářský řád, obchodní zákoník, zákon o Komisi pro cenné papíry, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon o konkursu a vyrovnání, zákon o soudech a soudcích, zákon o vězeňské službě a justiční stráži, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o státním podniku, pak je třeba říci, že projednáváme rekodifikaci občanského soudního řádu, která se skrývá pod novelou občanského soudního řádu. Formálně máme osnovu novely, věcně však přichází tato novela s tolika novými instituty, že se věcně jedná v podstatě o nový občanský soudní řád, a nic na tom nemění ani to, že pan ministr spravedlnosti velmi krásně vrtí hlavou, čímž vyjadřuje nesouhlas s mými slovy.

Takto hluboká novela občanského soudního řádu je vážná věc a zvláště vážná je, máme-li přistoupit k novele s vědomím, že nám ji vláda předkládá jako hlubokou novelu, jejímž cílem je - cituji z důvodové zprávy - připravit půdu pro rekodifikaci civilního procesu a prověřit praxí procesní instituty touto osnovou navrhované. Konec citátu.

Zdá se tedy, že tato novela občanského soudního řádu je jakýmsi pokusem, zda nové instituty občanského soudního řádu se osvědčí či neosvědčí. Oceňuji velmi upřímně, že vláda neskrývá tento záměr a otevřeně ho i popisuje v důvodové zprávě a otevřeně přiznává, že tento pokus je dobré učinit. Otázka je, zda zákonodárný sbor má na tuto metodu pokus omylu přistoupit. To je velmi vážná otázka a já jsem začal svou řeč zpravodaje tím, že mám velmi váhavé pocity, protože ve skrytu bych měl názor, že takovýto pokus, takováto metoda pokus-omyl by neměla být a že by snad bylo lépe navrhnout vrácení této novely vládě k dopracování a předložení nového kodexu civilního procesu. Já tento návrh neučiním, a bude-li podán, tak jej ani nepodpořím. Říkám to dopředu s vědomím toho, že návrh, bude-li podán, budu do jisté míry chápat, ale nepodpořím jej a neučiním jej sám především z toho důvodu, že vidím dvě věci na této osnově.

Za prvé osnova není dílem pouze této vlády. Tato osnova vychází z prací předcházejících vlád. Za druhé tato osnova přináší mnoho nových a dobrých institutů do občanského soudního řízení a může - zdůrazňuji a podtrhuji, že může, protože také nemusí - přinést zrychlení civilního procesu. Že to bude stát více personálních i materiálních sil, to všichni víme. Bude to stát zhruba čtvrt miliardy. To není žádná hanba, protože mnohem více to přinese - předpokládejme - a jakkoliv jsem opatrný k tomu, aby v tak zásadních zákonech, jako je občanský soudní řád, se postupovalo cestou pokusu, chci věřit s jistým optimismem, že tato novela přinese do občanského soudního řádu to, co postrádáme, to je zrychlení procesu bez ztráty jeho kvality.

Jsem jako zpravodaj připraven v této věci zákon podrobit důkladné parlamentní kritice a rozpravě, ale v podstatě podpořit. Parlamentní rozprava by však neměla být odbyta, a proto se domnívám, že by lhůta k projednání tohoto zákona měla být podstatně delší, než je obvyklé. Navíc se domnívám, že ústavně-právní výbor - jsem přesvědčen, že právě tomuto výboru měl být navrhovaný zákon předložen k projednání - by měl novele věnovat pozornost podstatně větší než jiným zákonům a po důkladném projednání v ústavně-právním výboru snad dovedeme text navrhované osnovy do takového znění, že se Poslanecká sněmovna při konečném schvalování nebude muset bát špatných důsledků tohoto zákona.

V tuto chvíli podle mého mínění klady převažují nad zápory. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Rujbrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP