(15.50 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, jak jsem v úvodním slově avizoval, dávám návrh na zamítnutí této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen velmi krátce říci několik čísel. Stáří našeho vozového parku osobních aut je 14 let v naší republice. Ojetá vozidla, která dovážíme do naší republiky, nepřesahují pět let, splňují určité požadavky na technické vybavení, takže na jedné straně snižujeme průměrné stáří vozidel v naší republice a současně i zlepšujeme ekologii v naší republice. Co se týče poplatku k ojetinám, tak přece jinými prostředky nemůžeme nahrazovat nefungující orgány státní správy, např. celní službu. Tam si myslím, že to nikdo snad ani nemyslí vážně, že to lze tímto způsobem obhajovat.

Čili výsledkem tohoto zákona, pokud bychom ho přijali, bude zdražení aut, a to jak ojetých, tak i nových. Když si představíme, že ta auta budou zdražena např. o 50 tis. Kč, tak si představme a zamysleme se nad tím, komu to pomůže a jak tedy budeme hlasovat, jestli ve prospěch nějakých lobbistů, nebo ve prospěch našich občanů. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si upozornit ještě na jeden aspekt, který zde nepadl, a to aspekt nebo argument, který by měl sloužit k rozhodnutí této sněmovny tento návrh zákona zamítnout.

Nepadl tady jeden fakt, a to že na dovoz ojetých osobních automobilů se váže mnoho pracovních míst s tím, že se nejedná pouze o obchodníky, o dovozce, ale jedná se o mnoho řemeslných profesí, ať jsou to autoklempíři, automechanici, autolakýrníci apod. Neumím vyčíslit počet, ale jsem přesvědčen, že mnoho pracovních míst se právě váže na dovoz ojetých automobilů.

Čili chtěl bych se i na základě tohoto argumentu, i na základě argumentů, které zde padly a byly řečeny mými předchůdci, připojit k návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do rozpravy? Není tomu tak, končím rozpravu k tomuto bodu a udílím slovo panu poslanci Kalouskovi k závěrečnému slovu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, kterou jste tomuto návrhu věnovali, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, diskutujícím kolegům. V diskusi nepadly žádné jiné argumenty než argumenty, které běží v diskusi veřejné a které jsou argumenty dovozců ojetých automobilů. Je samozřejmě zcela legitimní, že padají, ale chtěl bych zdůraznit, že brát si jako rukojmí spotřebitele a strašit veřejnost zdražováním ojetých automobilů v důsledku tohoto opatření je prostě nepravdivé a nemůže to tak fungovat.

Znovu opakuji: V tuto chvíli je aktuální nabídka ojetých vozů v této zemi 300 tis. Je průběžně doplňována opotřebováváním nového vozového parku. Je tedy nade vši pochybnost, že dlouhodobě bude masivní převis nabídky nad poptávkou na tomto segmentu trhu. A v okamžiku, kolegové, kdy je masivní převis nabídky nad poptávkou, neurčuje cenu rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, ale kupní síla obyvatelstva. Jsem ochoten s kýmkoli uzavřít sázku, že pokud dnes 5 - 6 let starý Ford Escort stojí zhruba desetinásobek měsíčního platu, protože taková je zhruba jeho relace, pak po přijetí tohoto návrhu zákona, pokud by přijat byl, se tato cena nebo tato relace mezi průměrným platem v ČR a cenou tohoto automobilu nezmění, a to právě pro ten masivní převis nabídky nad poptávkou.

Můžeme samozřejmě návrh tohoto zákona zamítnout, a pokud nebude většinová vůle v této sněmovně, je legitimní, že zamítnut bude. Ale nezbaví nás to odpovědnosti za řešení tohoto problému, který zde prostě je a který nějakým způsobem řešit musíme.

Prosím, uvědomte si ještě jednu věc. Kromě toho, že nám zůstane jeden neřešený a nevyřešený problém, vyšleme do veřejnosti jednu zprávu, kterou pokládám za velmi negativní. Vyšleme prostě zprávu, že nepoctivost v podnikání, má-li v této zemi dostatečnou politickou podporu, se pořád ještě vyplácí. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V rozpravě byl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 74. Já vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 74 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 se z přítomných 166 pro vyslovilo 95, 65 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

32.
Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st.
na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 194/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 194 a stanovisko vlády k němu jako tisk 194/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, v návrhu, který si vám dovoluji jménem svým a poslanců Talíře a Kučery st. předložit, se hovoří především o ochraně památek a restaurování památek. Tento návrh zákona máte zdůvodněný v důvodové zprávě, a proto nechci opakovat to, co máte před sebou písemně, a zaměřil bych se především na některé dílčí věci, které považuji v tomto návrhu za zcela zásadní.

První a zcela zásadní věc je ta, že se zcela jednoznačně vymezují pravidla. Vymezují se pravidla toho, kdo může restaurovat památky, které patří mezi naše národní kulturní dědictví.

Touto změnou, která tady léta chyběla, se vlastně odstraňuje to, aby ve složitém jednání na MK rozhodovali úředníci, aniž by tato jasná pravidla existovala. Takto každý, kdo požádá o licenci, resp. o povolení a zařazení do seznamu těch, kteří mohou restaurovat tyto výjimečné kulturní skvosty, ví předem, co a jaká kritéria musí splnit, aby tyto práce mohli vykonávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP