(Schůze opět zahájena v 17.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem je

 

35.
Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 219 a stanovisko vlády k němu jako tisk 219/1. Prosím, aby předložený návrh přednesla poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, vážený člene vlády, jediný v tuto chvíli, vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás s návrhem zákona, jímž se má dílčím, ale poměrně zásadním způsobem změnit a doplnit zákon č. 328 z roku 1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o konkursu a vyrovnání má za cíl do doby, než bude přijata komplexní úprava úpadkového práva, což pravděpodobně nebude dříve než s platností někdy po roce 20002, posílit postavení věřitelů před dlužníky, resp. zrovnovážnit jejich postavení, které v tuto chvíli nahrává spíše dlužníkům, posílit postavení správce konkursní podstaty, posílit postavení konkursních soudů a pod hrozbou zejména trestních sankcí donutit úpadce k plnění jejich základních povinností. Čestnému dlužníkovi pak má být poskytnuta možnost oddlužení a revitalizace zpřístupněním institutu vyrovnání.

V neposlední řadě je obsahem tohoto návrhu úsilí nebo cíl zjednodušit, zrychlit, zlevnit a celkově zefektivnit konkursní řízení a odstranit některé aplikační problémy. Vzhledem k nekontrolovatelnému růstu počtu konkursů, které soudy objektivně nemohou absorbovat, i vzhledem k omezeným prostředkům ze státního rozpočtu se přesouvá tímto zákonem část pravomocí a působností soudu na správce konkursní podstaty. Řada správců získala za posledních osm let, která uběhla od znovuzavedení zákona o konkursu a vyrovnání do našeho právního řádu, dostatek zkušeností k tomu, aby tuto odpovědnost unesla, a je třeba tento potenciál využít.

Nadále je zcela neudržitelné, aby rostoucí počet konkursních řízení stále financoval státní rozpočet, a proto se přenáší významná tíže nákladů spojených s konkursem prostřednictvím správce na konkursní podstatu, tedy na dlužníky samé. Věřitelům se po právu přiznává plná odpovědnost za jejich pohledávky. Konkursní řízení se současně zbavuje své formality a soudům se rozvazují ruce k tomu, aby konkurs a vyrovnání mohly skutečně působit výchovně a umožnily výrazným způsobem změnit současné nezdravé podnikatelské klima. Novela v již naznačených intencích nepřinese žádnou zátěž na státní rozpočet, naopak snižuje výrazným způsobem výdaje ze státního rozpočtu.

Vážené dámy a pánové, prosím vás, až se budete zamýšlet před hlasováním nad tímto mým návrhem, abyste velmi pečlivě zvážili, zda v této sněmovně je vůle pro to, abychom zásadním a potřebným způsobem zasáhli do zákona o konkursu a vyrovnání, a tedy do probíhajících, velmi problematických konkursních řízení v našem státě. Je to otázka, zda chceme ozdravit podnikatelské klima, zda chceme sem přivést větší množství investorů ze zahraničí, pro které také mj. problematická otázka konkursního řízení v naší republice je častou překážkou pro vstup do naší republiky. Děkuji vám za vaši pozornost a prosím vás o zvážení a podporu tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, bylo tady řečeno mnoho o tom, jak je nutné, abychom měli něco nového k zákonu o konkursu a vyrovnání, a víme o tom, že to, co bylo předloženo, také není to úplně optimální, co jsme si asi představovali. Projevuje se to také v tom, jakým způsobem vláda nesouhlasí s návrhem této novely a vyčítá tomu mnohé nedostatky.

Na základě našich jednání, která byla vedena s cílem vyjasnit některé věci, které by šly upravit nebo které by bylo možné napravit, a po dohodě s ministrem spravedlnosti dr. Motejlem a místopředsedou vlády dr. Rychetským, paní předkladatelkou paní doktorkou Dundáčkovou bylo domluveno, že tento návrh je možný upravit takovým způsobem, aby mohl sloužit do doby, než bude vládou předložen nový návrh tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP