(17.43 hodin)

(pokračuje Hojdar)

Právě proto, že tato dohoda byla učiněna ve vzájemném souladu a paní kolegyně Dundáčková souhlasila s tím, aby byly dopracovány některé věci, které tam předkládá, si vám dovoluji navrhnout, abychom za prvé souhlasili s prodloužením projednávání o třicet dní, tak aby byl dostatek času na to, aby se upravily veškeré nedostatky, které jsou této novele vyčítány. A dále doporučuji, aby byl návrh propuštěn do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi a otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první písemně přihlášen pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, podotýkám, že k předkládaném návrhu zákona, kterým bude novelizován zákon o konkursu a vyrovnání, mám v podstatě stejně složitý vztah jako k předkládané osnově novely občanského soudního řádu, kterou předkládala vláda. Oba zákony jsou určitě vedeny dobrou snahou a bylo by užitečné je přijmout, obě tyto normy jsou velmi složité, o obou těchto normách velmi obtížně můžeme říci, do jaké míry splní očekávání, které předkladatelé vtělují i do důvodové zprávy, ale především obě tyto normy jsou spolu velmi úzce provázány.

Proto především vítám návrh zpravodaje, aby sněmovna prodloužila lhůtu k projednávání tohoto tisku o 30 dnů. Procedurálně připomínám, že s tím musí předkladatelka vyslovit souhlas, a velmi bych na ni apeloval, aby onen souhlas vyslovila. A právě pro provázanost s občanským soudním řádem - ona provázanost se totiž mimo jiné projevuje v tom, že touto novelou je také novelizován občanský soudní řád a obráceně novelou občanského soudního řádu je také novelizován zákon o konkursu a vyrovnání - čili právě pro tuto provázanost bych velmi doporučoval sněmovně jiný postup, než který sněmovně doporučuje organizační výbor. Organizační výbor navrhuje, aby tato osnova byla přikázána výboru hospodářskému. Domnívám se, že to není dobře, že tato materie nepatří prvotně hospodářskému výboru a výboru ústavně-právnímu, a velmi bych doporučoval sněmovně, aby přikázala - a já to pak zřejmě budu muset opakovat v podrobné rozpravě - tento tisk pouze ústavně-právnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Mám tedy chápat jeho doporučení na ústavně-právní výbor jako vznesené, protože jsme v prvním čtení, to znamená, že se nekoná podrobná rozprava? Děkuji a ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak.

Končím rozpravu k tomuto bodu a táži se paní navrhovatelky, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Bylo by dobré, kdyby vyslovila případný souhlas či nesouhlas s prodloužením o více než dvacet dnů.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, paní předsedající. V obecné rozpravě, resp. ve zpravodajské zprávě jediné závažnější námitky, které padly, odkazovaly na stanovisko vlády. Pokusím se jen velmi krátce říci, že jsem přesvědčena o tom, že jsem schopna tyto obavy rozptýlit, eventuálně upřesnit, jak která ustanovení byla myšlena a jak by měla být pojímána. Nebudu číst stanovisko vlády, pouze odkážu na jednotlivé body.

Písm. A stanoviska vlády návrhu zákona nesouhlasí v podstatě se skutečností, že se má konkursní podstata stát právnickou osobou. Prosím, tímto návrhem není přiznáváno konkursní podstatě postavení právnické osoby, přiznává se jí pouze způsobilost mít práva a povinnosti, což z právního hlediska není totéž.

K námitce B, týkající se ochrany, resp. postavení správce konkursní podstaty coby veřejného činitele, podotýkám, že z jedné strany zvýšená ochrana správce coby veřejného činitele je na druhé straně vykoupena přísnějším postihem v případě zneužití takovéhoto postavení, resp. jeho pravomoci. Čili domnívám se, že stav je vyvážený.

Negativní vliv neplatnosti některých úkonů lze v praxi zhojit a eliminovat tak, že v ojedinělých případech může sám správce právními úkony eventuálně podle závazného pokynu soudu ze zákona neplatný právní úkon úpadce učinit znovu a tentokrát platně a za podmínek, které určil správce, které konkursní podstatu a věřitele úpadce nepoškozují.

K poslednímu bodu E smluvní předkupní právo, které dohodu úpadce ještě před prohlášením konkursu, nemůže správce zásadně zavazovat při zpeněžování majetku podstaty. Požadovaná ochrana třetích osob není v případě konkursu na místě. Pokud bude mít třetí osoba zájem o koupi úpadcova majetku, může se zpeněžování podstaty zúčastnit, ovšem za rovných podmínek spolu s ostatními zájemci o koupi.

Tolik, pokud si někdo z vás dal práci se čtením a studováním stanoviska vlády, na které odkazoval pan zpravodaj.

Jinak děkuji oběma předřečníkům, jak zpravodaji, tak panu poslanci Výbornému, za vstřícný přístup k tomuto návrhu a vyslovení návrhu na prodloužení projednávací lhůty na třicet dnů. Konstatuji pouze, že s prodloužením lhůty souhlasím, a považuji to dokonce za žádoucí a správné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové a ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

V rozpravě nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona k dopracování ani na zamítnutí předloženého návrhu.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP