(17.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní se budeme zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, pan poslanec Výborný navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru, a to pouze ústavně-právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Tešnar má jiný návrh?

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážená paní předsedající, navrhuji přikázat hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli rozhodneme tedy nejprve o návrhu na přikázání hospodářskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 79, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 se z přítomných 179 pro vyslovilo 87, proti 59. Tento návrh nebyl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 80, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání ústavně-právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 se z přítomných 179 pro vyslovilo 138, 8 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 pro vyslovilo 141 a 2 byli proti.

 

Pan poslanec Nečas má pravděpodobně procedurální připomínku.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, pokud se nepletu, právě jsme odhlasovali prodloužení lhůty pro jednání výboru o 30 dní. Já si nejsem zcela jist, zda zákon o jednacím řádu nedovoluje prodloužení pouze o maximálně 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne, pane poslanče, nemáte pravdu, zákon povoluje prodloužení o více než 20 dnů v případě, že s tím navrhovatel souhlasí, a paní poslankyně tento souhlas vyslovila.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavně-právnímu a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla prodloužena o 30 dnů.

 

Dalším bodem je

 

36.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 226 a stanovisko vlády k němu jako tisk 226/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, tisk 226, který máte před sebou, obsahuje návrh drobné novely zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který vám předkládáme s kolegou Vladimírem Paulíkem a dalšími ve snaze pomoci jedné kategorii zdravotně postižených, kteří mezi námi žijí.

V čem je problém? Zákon č. 100/1988 jako jednu z forem pomoci zdravotně postiženým osobám poskytuje peněžité dávky sociální péče, které jsou vypláceny při splnění všech zákonem stanovených podmínek rodinným příslušníkům těchto zdravotně postižených osob, kteří se o zdravotně postiženého osobně celodenně starají. Zákon připouští výjimku z celodenní péče u osob mladších 18 let tak, aby pokud toho jsou schopny, mohly navštěvovat školská nebo jiná zdravotnická zařízení.

Představte si situaci rodin, jejichž dítě dovrší věk 18 let, matka nebo otec, kteří se musí vzdát řádného zaměstnání, zůstávají s takto postiženým stále ještě dítětem, byť podle zákona dospělým člověkem, doma a celodenně 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce o takto zdravotně postiženou osobu pečují bez jakéhokoliv nároku na osobní volno, odpočinek, dovolenou. Dělají to rádi, dělají to pro svého rodinného příslušníka. Uvědomte si také situaci takto zdravotně postiženého dítěte, které do věku 18 let navštěvovalo přinejmenším nějaký stacionář nebo jiný druh zdravotnického zařízení, a v tomto věku pouze proto, aby jeho matka nepřišla o dávku ve výši 3600 Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně, já bych skutečně ráda poprosila o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Aby rodinný příslušník, který se o takovéto dítě nadále stará, nepřišel o dávku sociální péče, která je vyplácena v částce 3600 Kč, je vyloučeno, aby takto zdravotně postižené dítě nadále kolektivní zařízení, což by nepochybně bylo k jeho prospěchu, navštěvovalo.

Průlom do tvrdosti ustanovení § 82 ve vztahu k osobám starším 18 let navrhujeme prolomit vložením nového písmene, kterým by jako další fikce splnění podmínky celodenní péče pro účely příspěvku o blízkou osobu byly postiženy i další případy osob převážně nebo úplně bezmocných starších 18 let, které by po dobu nepřevyšující 6 hodin denně navštěvovaly odpovídající zařízení. Jsem přesvědčena, že by to bylo ku prospěchu jak zdravotně postižených, tak rodin, které se o zdravotně postižené starají.

Tolik tedy k návrhu zákona a dovolte, abych alespoň velmi krátce reagovala na nesouhlasné stanovisko vlády k předložené novele, které poukazuje zejména na předpokládané náklady na státní rozpočet. Dovolím si v tomto směru s vládou nesouhlasit a poukázat na skutečnost, že zmírněním podmínek pro výplatu se automaticky nerozšiřuje okruh osob, kterým jsou tyto dávky vypláceny. A pokud by benevolence zákona do budoucna měla vést k tomu, že by i další rodiče si své zdravotně postižené děti z ústavů brali do rodinné péče, bylo by to nepochybně ku prospěchu těmto dětem a jejich rodinám, ale i ku prospěchu státu. Podle propočtu, který jsem si udělala, náklady na jednoho klienta v ústavu sociální péče představují částku kolem 60 000 ročně a dalších kolem 30 000 ročně je vypláceno z rozpočtu okresního úřadu. Úspora na jednoho pacienta, který by z těchto důvodů přešel do rodinné péče, i při výplatě částky 3600 Kč měsíčně by činila měsíčně částku 3900 Kč.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, předložený skupinou poslanců, prolamuje základní podmínky pro poskytování příspěvku osobě pečující o osobu blízkou, a to převážně nebo úplně bezmocnou. Platná právní úprava sice umožňuje výjimku z podmínky celodenní péče, na kterou je vázán sociální příspěvek, ale tyto výjimky se týkají jen dětí do 18 let. Jejich smyslem je pak umožnit takovýmto dětem jejich řádné vzdělávání a přípravu na budoucí povolání. Změna zákona by však umožnila to, že výjimka z celodenní péče by se týkala všech osob převážně nebo úplně bezmocných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP