(18.20 hodin)

(pokračuje Bláha)

Novela takřka identická.

Na základě těchto jednání běžela jednání, kterými byl osloven podvýbor. Podvýbor se usnesl s tím, že takovouto novelu jeho členové budou předkládat za předpokladu shodných stanovisek navrhovatelů, tj. Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu a jednotlivých aktivit, zpracovatelů odpadu jako takových za účasti Ministerstva životního prostředí. Bylo to stanovisko, které jednoznačně podpořili všichni členové podvýboru včetně navrhovatelů. Toto jednání přes opakované urgence - včetně urgencí mých - proběhlo v nedávných dnech, z čehož existuje zápis. Na tomto jednání k těmto dvěma paragrafům, ale i jiným, podstatně potřebnějším eventuálním úpravám, které nejsou obsaženy vůbec, byť se o nich v důvodové zprávě velice zeširoka hovoří, to, co je podstatnější a závažnější, tato novela nepředkládá ani nebude upravovat, k takovéto dohodě v úrovni těch, kteří se k té dohodě zavázali, nedošlo, nebyla přijata. Stanovisko zůstalo k dispozici, že lépe než takovouto novelu řešit vlastní nový zákon, na kterém se pracuje, a nepracuje se v nedávných dnech, pracuje se výrazně delší dobu.

Zároveň k tomu je třeba připomenout, že toto stanovisko a velmi rychlá a hlasitá slova navrhovatele, která zde odezněla k nutné potřebě změn, jsou mnohde totožná s tím, co už tato sněmovna zaznamenala v dřívějších svých hlasováních, aniž by zohledňovala to, na čem se podvýbor dohodl, aniž by zohledňovala to, jaký je stav v rozpracování vlastního zákona a co je skutečnou potřebou. Proč to říkám? Protože vím, jak vznikaly jednotlivé návrhy i stran Svazu měst a obcí, vím, kdy Svaz měst a obcí vlastně teprve jakýmkoli způsobem reagoval. Víme také, že byť nedokonalý zákon 125, který prostě dal nějaká pravidla hry a podmínky, i když řekněme nedokonalé i v těchto dvou zmíněných paragrafech, na stůl na území České republiky právě po dobu toho jednoho roku, o kterém se hovoří jako o zkušebním, se ukázalo nikoliv že ze 40 % je to problém, jak zpráva cituje - a bohužel tento údaj tam není ničím podložen - ale ukázalo se, že v naprosté většině měst a obcí je vyhláškou měst a obcí a systémem změn a všeho, co s tím souvisí, tento problém řešen z titulu toho, kdo je povinen. Ze zákona je obec povinna a obec je tím, kdo je původcem odpadu.

To, že dokonce zákon v době, kdy byl schválen, jasně říkal, že úprava, která v tuto chvíli platí, nikdy neříkala, že není zakázáno postupovat podle dosavadních řekněme zvyklostí vůči nemovitostem a nájemním bytům. To zákon v podstatě nezakazuje a tato možnost je dána. Je samozřejmě věcí zkušeností, praxe, zájmu a možná i trochu umění výkladu a všeho, co je s tím spojené, při novele zákona 125, jak se s tím která obec umí vypořádat. Že jsou jiné problémy, co se separovaným odpadem, jak postavit priority - to tu také zaznělo - v jakém postavení bude třídění, v jakém postavení bude spalování a že zbytek má jít až do skládkování jako zbytková záležitost, to samozřejmě je pravda. Ale ani tato novela to neřeší a v úvodu říká hrdinně, že si to ani za cíl neklade. Samozřejmě, vrací se nám znovu návrh, který už tu jednou byl. Celý problém tohoto návrhu je, že se tam vlastně zásadním způsobem mění systém financování třídění a zneškodňování odpadů. Zavádí se jakýsi místní poplatek, čili otázka je, o jaký poplatek se jedná. Jestli je to zpoplatnění toho, co je dosud platné, nebo je to jiný daňový systém. Bohužel zákon jako takový nezná tento název.

Charakter tzv. místní daně zde navrhovaný by měl logiku za předpokladu, že bychom se shodli na tom, co je i předmětem navrhovaného zákona, který bude předložen do parlamentu a má být 1. 1. 2000, tj. zákon o obecních daních. Tento návrh by měl platit od 1. 1. 2000. Bylo by možná dobré se zajímat o tento návrh zákona, protože některé věci zde navrhované by řešil.

Další problém, který vzniká touto úpravou, která dál nepopisuje ani § 9 ve svých odstavcích, ani § 10, jak to vlastně bude s platbami, jak to bude s vybíráním, jak se zohlední u činžovních domů, kdo je plátcem, jaké bude mít sankce, když nebude platit, kdo jiný zaplatí celý kontejner, jestli se na to domácnosti složí atd., bohužel tento zákon nebo tato změna, která přitom toto predikuje de facto, žádným způsobem neřeší ani nenavrhuje v rámci tohoto zákona.

Myslím, že by mohla svým způsobem zavést - byť i vyhláškou - stav, který by nemusel být rovný těm, kdo řekněme jsou těmi, kdo i dnes jsou plátci a jsou lidmi seriózními, a těmi, kdo i dnes jsou neplatiči a nadále by mohli zůstat, a tato novela toto bohužel neošetřuje.

Protože sami navrhovatelé hovořili o tom, že je potřeba - a v tom naprosto s nimi souhlasím - naprosto nového zákona o odpadech, který by zohlednil řadu směrnic Evropské unie, bylo by možná dobré, kdybychom se shodli na tom, že zde je třeba vyvinout tlak i směrem k této vládě a jejímu resortnímu ministru, tak aby zákon mohl být dřív předložen, než se dnes předpokládá, aby byl projednán ve sněmovně během příštího roku. Podle mého soudu a mých informací je tato cesta možná. Souhlasím i s tím, že daleko větší a tíživější problémy, které jsou předmětem toho, aby firmy mohly existovat, aby mohla být separace, volné třídění, aby se mohlo bavit o novém systému spalování s využitím tepla atd., a minimalizovat skládkování jako takové, aby mohlo fungovat lepší třídění a celé využití odpadů, je potřeba novela zákona. Bohužel tato dílčí novela právě tyto nejzákladnější otázky vlastně neřeší.

Z těchto důvodů a z důvodů, které jsou v písemném stanovisku vlády k tomuto tisku, navrhuji návrh novely zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Ouzký. Omlouvám se, pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Vážená paní předsedající, samozřejmě beru vaši omluvu, byť ouzký nejsem postavou ani jménem. Jestli mi dovolíte, původně jsem chtěl reagovat poněkud jinak, ale protože pan předkladatel i pan zpravodaj řekli to podstatné, pokusím se reagovat jen na některé věci, které zde zazněly.

Jsem členem podvýboru, o kterém pan Bláha přede mnou mluvil. Musím říci, že jsme skutečně věc projednávali a dohodli jsme se na tom, že podpoříme novelu zákona, a bude-li to nutné, také ji připravíme. Protože mezitím vznikla iniciativa, která tu věc řešila, mám za to, že nebylo nutné k tomu přistoupit tak, aby náš podvýbor novelu tesal. To, že se nedohodli někteří při jednání, není podstatné, protože všude existují lobbistické tlaky. Já zde musím apelovat na jednu věc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP