(18.30 hodin)

(pokračuje Drda)

Zákon, který ministerstvo připravuje, věřím, že bude dobrý, protože, co vím, vychází z normativní legislativy Německa a tam jsou věci ošetřeny poměrně dobře. Bude na stole někdy v r. 2003. Dříve ne, protože bude velmi složité všechny věci projednat a udělat tak, aby tento zákon byl funkční a nebránil rozvoji nejen techniky, ale i nakládání s odpady.

Chtěl bych upozornit na jednu věc, že v současné době nebudeme schopni připravit se tak, abychom splnili podmínky Evropské unie a v roce 2010 ukládali do skládek jen 5 % organického odpadu. Musím se přiznat k tomu, že jako bývalý primátor Liberce jsem si byl vědom toho, že v řetězci budeme potřebovat spalovnu. Musím říci, že do této doby jsem předsedou představenstva nově budované moderní spalovny v Liberci. Říkám to tady proto, aby někdo neřekl, že jsem tady neuvedl možný konflikt zájmů.

Chci ale říci, že norma, která dnes na stole je, komplikuje život nejen obcím, ale brání i rozvoji techniky a přípravy právě těchto staveb, protože takto složité zařízení, které umožní využít směsný odpad, který dnes naprosto hazardérsky ukládáme pod zem, umožní ho využít, ale příprava je sedmiletá i s výstavbou. Dříve to nejde zodpovědně projednat a udělat tak, aby zařízení bylo na místě a splňovalo všechny podmínky.

Uvědomme si, že je potřeba s touto věcí něco dělat a že čekat na to, až bude nový zákon, bude příliš pozdě, protože to neotevře prostor pro investice do moderních a životnímu prostředí velmi citlivých technologií.

Chci ještě upozornit na jednu věc, že hovoříme o alternativních zdrojích, a já tvrdím, že spalovna je např. alternativním zdrojem, a to velmi významným, protože vyrábí jak elektřinu, tak teplo. V současné době 3 miliony tun směsného odpadu ukládáme o výhřevnosti hnědého uhlí, které potom k výrobě takového objemu elektřiny a tepla potřebujeme.

Dovolte mi, abych závěrem řekl, že doporučuji podpořit návrh, aby se tato novela dostala do druhého čtení, a dokonce budu velice rád spolupracovat na úpravě patřičných paragrafů tak, abychom splnili to, co města, ale i ti, co se odpadem zabývají, dostali takovou normu, která by vyhovovala a překlenula mezeru, která tady vznikne do vzniku nové normy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Drdovi a udílím slovo k faktické poznámce panu poslanci Janu Bláhovi.

 

Poslanec Jan Bláha: Rád bych upřesnil některé věci, které od předřečníka zazněly. Smyslem projednávání této záležitosti na papíru bylo, je zápisem tohoto podvýboru především záležitost, že bude-li - jmenoval jsem tady ty, kteří jsou zainteresováni, předtím jste slyšeli další možnou možná v dalších náznacích jiné a jiné lobby - aby se projednával návrh zákona, se kterým budou souhlasit zainteresované strany, co se týká obsahu konkrétního textu. Říkám to proto, že jsem byl zpravodajem při minulé novele, kdy bylo 800 pozměňovacích návrhů v přípravné fázi, které se třídily dost pracným způsobem na 350, kdy 250 jich zaznělo ve sněmovně. Byly to skutečně skupinové a individuální zájmy. Je to o otevření prostoru, možná i věcí jiných, který navrhovatelé by si třeba ani i této novely v budoucnu nepřáli. Je to o tom, že zákon jako takový má řadu jiných úskalí, ale samozřejmě i zájmových skupin.

Souhlasím s kolegou Drdou v tom, že to, co naznačil, je v novém zákoně potřeba řešit. Jenom jsem upozornil na to, že k takové dohodě směrem k podvýboru nedošlo a podvýbor neobdržel od všech zainteresovaných, kteří sem přišli se svými návrhy, žádné společné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, je to nad rámec faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Bláha: Promiňte, ale muselo to zde zaznít, protože je to napravení toho, co zde zaznělo před chvílí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní je přihlášen ministr životního prostředí Miloš Kužvart, kterému udílím slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi stručně bych okomentoval průběh diskuse, která tady proběhla k předloženému návrhu novely zákona 125/1997 Sb., o odpadech. Jak bylo předkladatelem vzpomenuto, tento zákon skutečně byl provázen velmi potřebnými prováděcími předpisy, které měly nabýt platnost k 1. lednu až ve Sbírce zákonů, která vyšla mezi Vánocemi a Silvestrem. Chtěl bych připomenout, že to byla jiná vláda. My pochopitelně takovéto "překvapení" veřejnosti, ať se týká zastupitelů, nebo podnikatelské veřejnosti, rozhodně nechystáme. Chtěl bych upozornit na konkrétní příklad na prováděcí vyhlášky, které jsem již podepisoval k zákonu o chemických látkách k zákonu č. 157/1998 Sb. Tam to takto nebylo.

To za prvé. Za druhé tento návrh novely řeší pouze velmi úzkou výseč problémů. Ztotožňuji se s většinou předřečníků. Zákon č. 125/1997 Sb. se opravdu rodil velmi složitě za vlivu různých skupin, za stavu, že se v části zákona ustoupilo jedné skupině, v jiné druhé, a to, co nyní máme na stole, je opravdu zákon, který není dobrý. Jsme teď v situaci, kdy v oblasti, kterou chce tento návrh novely řešit, to znamená v oblasti komunálního odpadu, jsme před dilematem, zdali obce, města, které se již vypořádaly s tímto dost nekvalitním zákonem tím, že vydaly své vlastní vyhlášky, které toto napravují, a tento systém je, i když s přimhouřením obou očí, jakžtakž funkční, nyní přinést tuto změnu.

Nyní bychom přijali tuto novelu, i když se uvažuje, že by měla být účinná k 1. 1. 2000. To je otázka. Každopádně nová právní úprava nakládání s odpady, nový zákon, by pochopitelně přišla zhruba rok a půl nato. Teď si představte situaci, že na základě této novely budou municipality měnit své vyhlášky. O čem je to jiném než o znevážení právní jistoty právě samospráv, které se se stávajícím zákonem 125/1997 Sb. nějakým způsobem vyrovnaly. Myslím si, že by toto řešení nebylo vůči primátorům a starostům našich měst a obcí férové, takovýmto způsobem per partes to upravovat.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., je pouze částečně kompatibilní s předpisy Evropské unie. Cílem předkládané novely zákona o odpadech však není odstranit tento nesoulad s předpisy Evropské unie, což se v současnosti považuje za nejvyšší prioritu při stávajících novelách, ale tento návrh, který nyní projednáváme, se zaměřuje výhradně na řešení jediného problému: nakládání s komunálním odpadem a s tím souvisejícího problému úhrad za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu. Tento problém se předkládaná novela o odpadech pokouší řešit právně nedostatečně upraveným poplatkem za odpad.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP