(18.40 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Podle navrhované úpravy správu poplatků za odpad budou vykonávat obce a poplatek bude příjmem obce, která ho na svém území zavedla. Z uvedeného plyne, že právní povaha zaváděného poplatku za odpad je velmi blízká místním poplatkům upraveným zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V současné době už prošel meziresortním připomínkovým řízením návrh zákona o místních daních zpracovaný Ministerstvem financí, který by měl k 1. lednu 2000 nahradit zákon o místních poplatcích. Tento návrh zákona o místních daních v § 5 upravuje daň z odpadu, jejíž právní úprava je podobná právní úpravě navrhovaného poplatku za odpad. U daně z odpadu jde však o systematičtější, právně lepší řešení než v případě poplatku za odpad, který je poplatkem sui generis, to znamená nejedná se o místní, správní či soudní poplatek a obce s ním dosud žádné zkušenosti neměly na rozdíl od místních poplatků.

Právní úprava daně z odpadu obsažená v navrhovaném zákonu o místních daních navíc neobsahuje nedostatky, na které upozorňuje vláda ve svém nesouhlasném stanovisku k poslaneckému návrhu předložené novely zákona o odpadech. Jak právě to předkládaná novela zákona o odpadech předpokládá, její platnost by měla být k 1. lednu 2000, současně ale připravovaný zákon o obecních daních má mít také navrhovanou účinnost k 1. lednu 2000. Protože oba tyto předpisy - novela zákona o odpadech a zákon o místních daních - tak jak jsou nyní navrhovány, nelze, zdůrazňuji nelze, přijmout současně, bude třeba schválit buď zákon o místních daních včetně § 5 a novelu zákona o odpadech odmítnout, či schválit novelu zákona o odpadech a ze zákona o místních daních vypustit navrhovanou daň z odpadu.

Ze všech výše uvedených důvodů se jako racionálnější, koncepčnější a systematičtější jeví varianta první, to je přijmout daň z odpadu obsaženou v zákoně o místních daních, čili celý ten problém komunálních odpadů neřešit předloženou novelou zákona o odpadech, ale řešit to zákonem o místních daních. Daň z odpadu vychází plně vstříc potřebám obcí a obce s ní nemohou jinak než souhlasit.

Konkrétní nedostatky jednotlivých bodů navrhované novely zákona o odpadech jsou stručně vyjádřeny v nesouhlasném stanovisku vlády. Nebudu ho zde citovat. Závěrem bych chtěl však připomenout, že Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje zcela nový zákon o odpadech, který problematiku komunálního odpadu, tj. nejen problematiku úhrad za svoz, za třídění a zneškodnění komunálního odpadu, bude upravovat šířeji a bude plně harmonizován s předpisy Evropských společenství. Jde o to, že jsme ke zpracování nového zákona o odpadech včetně harmonogramu jeho zpracování vázáni vůči Evropské unii.

Ještě bych zmínil několik ze svého pohledu dost důležitých momentů. Ano, energetické využití smíšených komunálních odpadů je cestou. Chtěl bych ale zdůraznit, že my potřebujeme v našich předpisech, které skutečně musejí být plně kompatibilní s EU, mít např. zajištěno to, že tyto spalovny budou vybaveny třetím stupněm čištění na dioxiny. Nemusím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, připomínat aféru s dioxinovými kuřaty, s dioxinovanou kokakolou apod. Měli bychom mít takové právní předpisy, které toto budou vylučovat.

K úvahám předkladatele tohoto návrhu novely zákona, že to bude ještě dlouho trvat, než světlo světa spatří vládní paragrafovaný návrh zákona, bych chtěl konstatovat - není tomu tak. A hned doložím proč. Jestliže tato vláda přijala nařízení vlády o povinnosti zpětného odběru obalů a výrobků, je to o tom, že řešíme problematiku odpadového hospodářství včetně těch tak často zmiňovaných PET-lahví a tetrapakových krabic koncepčně, pomocí obecně závazného právního předpisu. Já udělám vše pro to, aby do konce příštího roku byl předložen paragrafovaný návrh zákona o odpadech. Vyhneme se tím několika negativním momentům. První jsem zmínil na začátku, tzn. způsobit právní nejistotu těch, kteří si dokázali na úrovni samospráv s dnešním zákonem nějak poradit.

A za druhé - a tím chci ukončit toto vystoupení - když jsem se zamýšlel nad tím, zdali sám předložím novelu, kterou navrhoval s obdobným záměrem řešit problematiku komunálních odpadů, tzn. § 9 a 10, můj předchůdce dr. Bursík, nechal jsem prověřit, do jaké míry po takto novelizovaném předpisu budeme odpovídat požadavkům EU. Novela by měla být asi ve 30 - 40 bodech. Toto nemá smysl, to by ani nebyla velká novela stávajícího zákona. Čili jednoznačně se stavím za návrh pana poslance Bláhy tento návrh novely, i když je veden dobrými úmysly, z těchto racionálních důvodů zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Zaznamenala jsem ještě přihlášku pana poslance Drdy.

 

Poslanec Jiří Drda: Dámy a pánové, budu opravdu velice rychlý. Musím ale tady reagovat. Za prvé není pravdou, že uděláme legislativní nejistotu obcím. Obce na to čekají. Mám podpisy právě těch statutárních a velkých obcí, které to pálí. To za prvé.

Za druhé, existují tady překupníci s nebezpečnými odpady a pan ministr to ví. Ti s nimi nakládají zhůvěřile, vydělávají na tom pouze, protože překvalifikují tyto odpady, ukládají je na normální skládky a hrozí to obrovským průšvihem.

Za další si myslím, že v Poslanecké sněmovně je 99,5 % zodpovědných lidí, ne-li 100 %, a nepodlehnou laciným lobbistickým tlakům, protože jsou rozumní a vědí, co mají se svým názorem dělat. S dioxiny bych tu nestrašil. Nechal jsem udělat studii města a v tomto rozboru jsou dioxiny hluboce pod evropskou normou. Jsou způsobeny dálkovým přenosem, mohu to prokázat, mám na to velké studie. Systém spalování, který se zvolí, je důležitější než dodatečné filtry.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Drdovi. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Udílím závěrečné slovo panu poslanci Ambrozkovi.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Budu se snažit to stihnout do 18.50. Paní předsedající, dámy a pánové, skutečně jen několik drobností. Omlouvám se, že jsem mluvil rychle a hlasitě úvodem, ale chtěl jsem vám to sdělit rychle, abychom to ještě projednali.

Ke kolegovi Bláhovi. Mj. výbor pro životní prostředí 15. dubna zástupcům Svazu měst a obcí slíbil předložení novely. Jednání na podvýboru probíhala a musím říci, že 16. června proběhlo jednání mezi Ministerstvem životního prostředí, zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení šetrných technologií bezvýsledně, kdy ministerstvo stále tvrdilo, že dělá nový zákon, a zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení šetrných technologií trvali na předložení novely. To, že dělala panu ministrovi vyhlášky jiná vláda, je hezké, ale úředníci jsou tam stejní.

Co se týče možného znevážení jistoty měst a obcí, chtěl bych připomenout, že 14 z 15 statutárních měst volá po rychlé novele, že ten propad byl vyčíslen na 385 mil. Kč a že předkládaná novela umožňuje obci stanovit poplatky, a pokud je spokojena s tím, jak to probíhá, může to tam nechat. Zákon o místních daních, který je nám tu slibován, je holub na střeše. Formulace, že obce nemohou než souhlasit, je podle mého soudu velmi odvážná. Otázka je také, jak Poslanecká sněmovna naloží s tím návrhem zákona celkově.

Slib pana ministra, že paragrafované znění bude koncem příštího roku, jen potvrzuje, co jsem říkal. Pokud bude koncem roku 2000 paragrafované znění nového zákona, půl až tři čtvrtě roku ho bude projednávat Poslanecká sněmovna a Senát, který nám ho určitě vrátí, dalšího půl až tři čtvrtě roku se budou tvořit vyhlášky, a jsme v pololetí roku 2002, a to nemluvím o případných volbách. Takže to potvrzuje cíl této novely, která si klade skutečně jen za cíl vyřešit problém nakládání s komunálním odpadem a poplatků za něj, která si klade za cíl pomoci městům a obcím v jejich problémech. Žádám proto sněmovnu, aby návrh podpořila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP