(18.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, slyšeli jsme v této věci tady mnohé argumenty. Já bych si dovolil připomenout, že tato novela se skutečně netváří být ničím jiným, než je. Je to drobná novela, která má dočasnou platnost, ale řeší jeden velmi významný problém, který tíží určitou skupinu měst.

Já bych si dovolil připomenout jen § 9 odst. 2: "Touto vyhláškou může obec stanovit." Myslím, že tato formulace jasně hovoří o tom, že tam, kde problémy nejsou, obce nejsou vůbec nuceny k tomu, aby dělaly novou vyhlášku, mohou mít stávající vyhlášku. Tam, kde je tento problém aktuální, je možno, aby na to obec aktuálně reagovala, nehledě na to, že materiál, o kterém hovoří pan ministr, má být hotov do roku 2000. Rád bych pana ministra poprosil, aby tuto novelu urychlil, aby to bylo možné přijmout dříve než do konce roku 2000, protože prodleva by pak byla opravdu až do roku 2003, a stávající zákon je natolik nedobrý, že tato dlouhá doba je podle mého názoru neúnosná.

Dovolím si na závěr shrnout: v rozpravě padl jeden návrh, a to od poslance Bláhy na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. O tom by se mělo hlasovat podle mého názoru nejdříve, a potom případně o přikázání výboru k projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 84, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 56, proti 115.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 176, proti nebyl nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Dalším bodem je

 

38.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
/sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 231 a stanovisko vlády k němu jako tisk 231/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jan Grůza. Současně prosím o klid! (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych za skupinu předkladatelů předložil drobnou novelu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. Novela mění termín pro předložení požadavku na odškodnění z 31. 12. 1992 na 31. 12. 2000. V praxi se ukázalo, že původní lhůta pro předložení žádosti je velmi nedostatečná. Způsobilo to pozdní dopracování různých prováděcích předpisů, roli sehrála i sociální a věková skladba žadatelů. Musíme si uvědomit, že se jedná o spoluobčany ve vyšším věku, u nichž se v řadě případů promítly důsledky pobytu ve vojenských táborech nucených prací, v pomocných technických praporech. Jedná se o případy poškození zdraví s trvalými následky a případy úmrtí v přímé souvislosti s pobytem v táborech nucených prací.

Vojenský úřad pro právní zastupování eviduje v současné době 162 žádostí uplatněných po 31. prosinci 1992. Z dosavadního průběhu odškodňování 412 osob vyplývá, že v průměru bylo vyplaceno 12 121 Kč na jednoho žadatele. Za předpokladu maximálního počtu 162 osob to představuje náklady na státní rozpočet ve výši necelých 2 milionů Kč.

Dámy a pánové, samo finanční odškodnění, které je ve svém objemu zanedbatelné, nemá pro postižené spoluobčany takový význam jako vědomí, že na tyto občany společnost nezapomněla. Přijetí této novely se tak může stát důstojným završením snah o dokončení morálních restitucí a o nápravu křivd, kterých se minulý režim dopustil na některých našich spoluobčanech. Proto prosím o propuštění novely zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Michal Kuneš.

 

Poslanec Michael Kuneš: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, máme před sebou sněmovní tisk č. 231 a stanovisko vlády 231/1. Pokud si pozorně pročtete zákon, který se nám předkládá v tomto návrhu, tak tato změna je pouze v článku dva, kde je prodloužena doba do 31. 12. 2000 oproti původnímu datu, které bylo do konce roku 1992.

Myslím, že tato novela je sice svým rozsahem malá, ale svým obsahem poněkud větší. Zasahuje pouze jednu část těch, kteří by se měli rehabilitovat, a to je pouze ta část občanů, kteří pracovali ve vojenských táborech nucených prací. Myslím, že stanovisko vlády, které je zamítavé, je správné, a proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kunešovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nejprve vidím přihlášku pana poslance Filipa, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych se poměrně stručně vyjádřil k této věci. Trochu mě mrzí, jakým způsobem je návrh proveden. Je to návrh jednoduchý, ale bohužel právně špatně provedený, a to z jednoho prostého důvodu, prostě se oživuje absolentní norma, která je sice sedm let platná, ale je už neúčinná a nedá se s ní nic dělat. To se v právu nedělá. Já bych rád také navrhl například takovou normu upravit, a to zákon 217 z roku 1994. Tato forma je však v právu nepoužitelná.

Já vůbec nic nemám proti úmyslu navrhovatelů, dokonce si myslím, že je možné to řešit poměrně jednoduchým způsobem. Nabízím svou pomoc a tu větu klidně zformuluji, ale bohužel na jiném místě, v jiném zákoně a jiným způsobem, tzn. takzvané prominutí tvrdosti. Těch 162 žádostí se dá jistě vyřídit.

Nezbývá mi než navrhnout zákon vrátit navrhovatelům k přepracování a kolegovi Grůzovi nabízím, že mu tu větu nadiktuji do toho místa, kam patří.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Neregistruji žádné další přihlášky. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Nepřeje.) Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské povinnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP