(19.00 hodin)

Poslanec Michael Kuneš: V rozpravě zazněl jen jeden návrh, který jsem podával já, a to na vrácení k přepracování. Myslím, že bychom nejdříve měli hlasovat o tomto návrhu, potom bychom měli rozhodovat o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže padly oba návrhy, pane poslanče? (Ano.) Dobře.

V tuto chvíli tedy byla ukončena rozprava. Je návrh na vrácení, potom návrh na zamítnutí. V tuto chvíli již o těchto návrzích hlasovat nemůžeme, protože je 19 hodin a je dohoda, že po 19. hodině nebudeme hlasovat o těchto návrzích zákonů. Jen si nejsem jista v tuto chvíli, kdy budeme o tomto návrhu hlasovat, protože podle politické dohody by to mělo být zítra ráno v 9 hodin, ovšem podle zákona budou zítra v 9 hodin ráno odpovědi na písemné interpelace, takže to rozhodne zítřejší předsedající schůze.

Dalším bodem v tuto chvíli je

 

33.
Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a Milana Cabrnocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 216 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 216/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Zdeněk Škromach, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, důvodem předložení této novely zákona byl jeden zásadní problém, a to bylo v podstatě, že zajišťovací fond, který měl vytvářet podmínky pro případ problémů zaměstnaneckých pojišťoven, byl nebo měl býti zdaňován jako každý jiný podnikatelský subjekt, což je dosti nesystémové a neobvyklé u veřejných prostředků. Takže by to v podstatě znamenalo, že za rok 1998, kdy do tohoto zajišťovacího fondu přišlo přibližně 64 milionů korun, by tento fond měl zaplatit daně v hodnotě asi 22 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že na základě stanoviska vlády a na základě ujištění ministra financí pana ministra Svobody bylo řečeno, že pro rok 1998 dojde k prominutí daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a s tím, že toto celé bude vláda řešit systémovým řešením v rámci nejbližší novelizace zákona č. 586 z roku 1992 Sb., o daních z příjmů, na základě zákona o jednacím řádu § 86 odst. 6 a po dohodě s předkladatelem panem poslancem Cabrnochem tento návrh beru zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, registruji, že pan poslanec vzal návrh zpět. Vzhledem k tomu, že je to v prvém čtení, nemusí se o tomto návrhu hlasovat.

Dalším bodem je

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 235. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám předložit novelu o vnitrozemské plavbě a nepřímo novelu spíše formální novely zákona živnostenského. Důvody novely zákona o vnitrozemské plavbě spočívají v potřebě rozšíření obsahu tohoto zákona o některé body, které jsou závaznou podmínkou harmonizace s Evropskou unií a které také na základě dosavadních zkušeností působily určité potíže v realizaci. V zásadě jde o tři takové body.

První bod - vytvořit zákonné podmínky pro ekvivalentní pojištění plavidel vnitrozemské plavby.

Druhý bod spočívá v zavedení povinnosti instalace a používání radiofonních zařízení na plavidlech vnitrozemské plavby, což samozřejmě má význam pro bezpečnost, kapacitu a jiné aspekty tohoto druhu dopravy.

A posléze třetí bod představuje rozpracování podmínek pro stanovení odborné způsobilosti pro provozování vnitrozemské plavby tak, aby tento zákon byl v souladu s předpisy Evropské unie, protože jinak by zcela logicky vedl k diskriminaci našich plavebních podniků, provozovatelů plavby v rámci vytvářející se jednotné sítě vodních toků.

Prosím tedy o posouzení návrhů těchto změn a jejich přijetí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, máme před sebou sněmovní tisk č. 235, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doplním některé informace z důvodové zprávy, a to je to, že stěžejní platná právní úprava vnitrozemské plavby je dána zákonem č. 114/1995 Sb. a tento návrh rozsahem zahrnuje pouze novelizaci dílčí, která nezasahuje do celkové koncepce tohoto uvedeného zákona.

Cílem novelizace je doplnění zákona o některé nové instituty, jejichž absence ztěžuje uplatňování zákona v praxi, popř. upřesnění a doplnění některých jeho stávajících ustanovení. Je to za prvé vytvoření zákonných podmínek pro určení zásad stanovení stupnice sazeb pro jištění plavidel podle jejich jednotlivých druhů výše specifikovaných prováděcím předpisem.

Za druhé řešení rádiového spojení jednotlivých uživatelů vodní cesty na zásadách obdobných v rámci Evropského společenství, zejména v kolínské oblasti.

A za třetí rozpracování podmínek pro stanovení odborné způsobilosti pro provozování vnitrozemské vodní dopravy v souladu s předpisy Evropských společenství včetně zavedení institutu zkoušek.

Realizace řešení uvedených problémových okruhů odstraní vybrané zásadní nedostatky současné právní úpravy ve vnitrozemské plavbě a přiblíží naši právní úpravu k základním principům práva EU.

Navrhované věcné řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a rovněž respektuje základní požadavky stanovené právními předpisy Evropské unie v předmětné oblasti. Návrh nezakládá rozpor ani neprohlubuje neslučitelnost s předpisy Evropských společenství, realizací bude prohloubena harmonizace. Do návrhu novely nejsou zahrnuta ustanovení, která bude možno realizovat až po přijetí České republiky do Evropské unie.

Závěrem bych chtěl říci, že navrhovaná novela nebude mít přímé dopady na výdaje ani příjmy státního rozpočtu.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento tisk hospodářskému výboru. K textům, které jsou k dispozici, jenom řeknu, že očekávám jako zpravodaj největší diskusi k § 33. Tolik asi na úvod.

Doporučuji postup do dalšího čtení a přikázání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP