(19.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi a otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Musím počkat, zda do sněmovny přijde tolik poslanců, aby bylo možno se usnášet.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 74 vyslovilo 73 a nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách)
/sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 248. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám podstatnou novelu návrhu zákona o poštovních službách. Podotýkám, že předchozí zákon byl velmi dobrý, protože vydržel od roku 1946, ale všude hlodá zub času a zahlodal i v obsahu tohoto zákona.

Oč nám jde? Především chceme legalizovat současný stav, kdy doručování poštovních zásilek vedle České pošty provádí celá řada soukromých organizací v oblasti zásilkových služeb a zásilek lépe placených. Je tedy nutné v této oblasti zrušit dosavadní monopol České pošty k poskytování všech poštovních služeb, protože on se již fakticky zrušil.

Současně chceme v souladu s právem Evropského společenství garantovat základní univerzální poštovní službu, která jako každá univerzální služba v pojetí Evropského společenství musí být cenově jinak dostupná pro každého, a proto je nutné předpokládat z určité části i dotace ze ziskovějších služeb na tuto službu, aby celkově na tom pošta nebyla ve špatných hospodářských výsledcích.

Do roku 2005 se předpokládá, že Česká pošta, státní podnik, se bude ze zákona považovat za držitele licence pro poštovní služby, výhledově předpokládáme, že se i o tyto licence bude Česká pošta ucházet, ale v každém případě v návrhu zákona navrhujeme, aby každý provozovatel poštovních služeb měl licenci, kterou dostane na základě prokázání obvyklých kvalifikačních a jiných předpokladů v oblasti veřejných služeb, tzn. dobrá pověst, finanční postavení a odborná kvalifikace.

Předpokládáme po přijetí nového zákona o poštovních službách promítnutí do některých jiných obecných právních norem, aby se tím dostala nová ustanovení do souladu v rámci celého právního řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení kolega Dušan Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 248, byl zpracován za účasti expertů Evropské unie v rámci programu PHARE. Na screeningu v dubnu 1998 zástupci Evropské unie konstatovali, že schválením tohoto zákona bude dosaženo kompatibility s právem Evropské unie.

Hlavním důvodem zpracování návrhu zákona o poštovních službách je stanovit nezbytné základní podmínky pro postupné začleňování oboru poštovních služeb do tržního klimatu. Nově navrhovaný model provozování poštovních služeb vychází z principů, že provozování poštovních služeb je vázanou živností. Vydání živnostenského oprávnění je vázáno na povolení Ministerstva dopravy a spojů. Provozování poštovních služeb, u nichž stát garantuje, že budou poskytnuty každému na celém území státu a za stejných podmínek, zákon ještě vedle živnostenského oprávnění vyžaduje udělení poštovní licence.

Poštovní licenci bude udělovat Ministerstvo dopravy a spojů na základě žádostí. V postupu k vydání poštovní licence bude ministerstvo nad rámec živnostenského zákona zjišťovat a posuzovat, zda žadatel o licenci splňuje personální, ekonomické a organizační podmínky pro provozování těch poštovních služeb, jejichž poskytování stát garantuje. Držiteli poštovní licence pak zákon ukládá povinnost poskytovat tyto tzv. základní služby.

Povinnosti stanovené zákonem pro poskytování základních služeb jsou kompenzovány tím, že držitel licence je ze zákona oprávněn oproti ostatním provozovatelům poštovních služeb doručovat poštovní zásilky do hmotnosti 350 gramů, které obsahují písemnou zprávu, za regulovanou nižší cenu. Tato výhodnější cena má držiteli licence zajistit odpovídající početní stav klientely nutný k tomu, aby poskytování základních služeb nebylo ekonomicky ztrátové. Výši této ceny, resp. její horní hranici, stanoví vláda, neboť jde o poštovní službu zajišťovanou v zájmu společnosti.

Současný provozovatel základních poštovních služeb, státní podnik Česká pošta, bude mít ze zákona postavení držitele poštovní licence do roku 2005, do doby, než vznikne úplné tržní klima v tomto oboru podnikání. Nově navrhovaným zákonem bude zrušena poštovní výhrada státu v oblasti provozování poštovních služeb založená zákonem č. 222 /1946 Sb., o poště. Stát zastoupený Ministerstvem dopravy a spojů bude působit jako regulátor v zákonem vymezeném rozsahu tam, kde to vyžaduje ochrana zájmu zákazníků, uživatelů poštovních služeb.

Současně s návrhem zákona o poštovních službách jsou navrhovány změny a doplňky některých dalších zákonů, které nutno provést v souvislosti se schválením zákona o poštovních službách.

Doporučuji sněmovně, aby propustila tento rozsáhlý návrh do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP