(19.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tešnarovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Václav Exner, jemuž udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, návrh vlády vychází z představy, že kvůli poštám by nás nemuseli vzít do Evropské unie, dále z pomluv dosavadních pošt a příhodně i socialismu, ačkoliv dosavadní zákon o poště je z roku 1946. Změnu současný zákon ovšem potřebuje.

Přestože se v návrhu mluví o tom, že nesmí být ohroženo sociální poslání základních poštovních služeb, zákon nakonec budoucí poště ani nepřikazuje přijímat a dodávat obyčejná psaní, ale přikazuje zřizovat a vybírat poštovní schránky, a už vůbec se nezabývá povinností dodávat obyčejné balíky mimo zahraničí, a to i když se o tom jako o povinnosti i v tuzemsku v důvodové zprávě na straně 32 hovoří, není to nakonec v celém návrhu zajištěno. A samozřejmě jako dnes se také nezajišťují dodávky novin a časopisů. Protože za přijatelnou cenu může jít o zcela nelukrativní záležitost, bude asi všeobecná dostupnost těchto služeb dříve či později zajištěna špatně nebo vůbec a cena, která se tím stane volnou, může být velmi zvýšena.

Zato se nově nebude bránit žádoucímu rozvoji konkurence. Ministerstvo má nové poště, resp. nositeli licence zadávat konkrétní úkoly, ale podle návrhu podzákonných norem takové úkoly nemá v úmyslu zadat. A tak je hlavní, že nás zástupci Evropské unie úkolují, očekávají přijetí zákona během roku 1999. Z textu také vyplývá, že když nositel licence nemusí regulační ani jiný státní orgán poslouchat, může být i tzv. základní služba dočasně nezabezpečena, anebo ji naopak může dělat paralelně více subjektů. Teoretická možnost, že v budoucnosti se poštou stane jiný subjekt, je prakticky těžko představitelná a místo toho, aby se ve státním podniku udělal pořádek, když by nevyhovoval, připustí se velká společenská neefektivnost při budování nové a zrušení staré firmy s působností pro celý stát. Úporná snaha o zabránění státních dotací či jiných zvýhodnění nebo křížového financování uvnitř podniku, ať to má jakékoli dopady, je dogmatická a celospolečensky znamená spíše ztráty než přínosy, včetně také např. nároků na účetnictví podle § 34 odst. 3.

Překvapuje mě, že současná pošta poskytuje služby v mezinárodním styku jen do 80 zemí, ačkoliv jiné firmy do všech zemí. Kongres Světové poštovní unie v září 1994 podpořil nutnost zlepšovat kvalitu služeb, orientovat se na potřeby zákazníků a odstraňovat byrokracii, s čímž rozhodně souhlasím, ale z textu na straně 34 nevyplývá, že by to bylo totéž nebo velmi podobné jako předchozí text obecné části důvodové zprávy podle vzoru EU, a rozhodně takové požadavky ji přímo nenutí k navrženým změnám.

Podle § 3 tzv. písemnou zprávou nejsou knihy, deníky, časopisy apod., protože neobsahují sdělení konkrétní osobě, i když na nich bude adresa. Ale dají-li se např. do obálky, už asi definici splní. Domnívám se, že takovéto pojetí není v zájmu zákazníků. Podobně není v zájmu zákazníků vypuštění telegramů a faxů ze základních poštovních služeb jako důsledek oddělení telekomunikací a pošt v uplynulé době. Není ani nikde řešena povinnost doručit je v určeném čase a kvalitě. Význam telegramů je tak dnes už často prakticky zcela znehodnocen a jsou na úrovni obyčejných dopisů.

Vrátím se ještě k těm tzv. základním službám. Podle návrhu přílohy 8 nebudou obyčejné poštovní zásilky do 350 g, tzn. včetně obyčejných psaní, základní službou, ač je může doručovat jen nositel licence. Pošta musí zřídit, udržovat a vybírat poštovní schránky, ale nemá povinnost obyčejné poštovní zásilky přijímat a doručovat, tj. stát negarantuje takovouto základní službu. Není také vůbec nic stanoveno o prodeji poštovních známek. Podle mého názoru by rozhodně měla být zajištěna rozsáhlá dostupnost nejen na poštách, jak je to bohužel zúženo už dnes.

Pokládám také za nesprávné navržené zvýšení pokuty v § 36 zákona o přestupcích jen pro poštovní služby a v relaci k pokutám na úseku telekomunikací je ten nepoměr výše pokut nyní nesmyslný. Domnívám se, že je asi potřeba zvýšit obojí, každopádně uvést na přibližně shodnou úroveň.

Důležité také je, že úprava textu v doprovodných zákonech týkající se doručení ponechává naprosto nejistým zjištění podmínky, že adresát nebyl zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, jakož i podmínky, že adresáta o uložení zásilky vhodným způsobem doručovatel vyrozumí. Právní jistota, že se tak stalo, není zajištěna, avšak podmínky jsou rozhodující pro doručení. Praxe, která je v současné době, že doručovatel nechá někde na dveřích nebo ve schránce lísteček o zásilce, není ani důkazem, že se adresát v místě zdržuje, ani nemůže být považována za vhodný rozhodný způsob vyrozumění. Věc je naopak správně upravena v návrhu znění § 59 bod 4, který se týká § 266a nového odstavce 3 zákoníku práce, ale v návrhu změny téhož zákona v bodě 5 je třeba doplnit slovo "úmyslným". Není totiž správné, aby např. po dobu pobytu na dovolené nebo služební cestě, což jsou jednání zaměstnance podle jiné části textu, byly zásilky tzv. doručeny.

Na základě všech těchto problémů, které v současné době návrh zákona obsahuje, navrhuji, aby byl tisk vrácen k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

V rozpravě padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a já se ptám předsedy poslaneckého klubu KSČM, zda vetuje hlasování v tuto chvíli, nebo zda je hlasování možné.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, já jsem říkal, že to bude náš návrh, že pokud je pro ostatní kluby nekonfliktní ten návrh zákona, že se klidně nechám přehlasovat, je mi to jedno. Ale je otázka, jestli je sněmovna usnášeníschopná v tuto chvíli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To samozřejmě za chvíli zjistíme. Hlasovat tedy můžeme. Udělím slovo panu ministru k závěrečnému slovu, pokud si to přeje. Nepřeje. Počkám, než se dostaví poslanci do sněmovny. Mezitím vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP