(19.30 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Já nebudu procedurálně komplikovat situaci ve sněmovně. Je asi výhodnější, ale i vzhledem k zákonu, který předtím vydržel od roku 1946, aby tento zákon také vydržel dlouhou dobu, tak raději dám veto na tento zákon. S tím, že by se o něm hlasovalo v pátek. Musím podotknout, že je samozřejmě pravda, že se porada u předsedy Poslanecké sněmovny s předsedy klubů dohodla na některých věcech, ale zároveň se dohodli předsedové jednotlivých výborů, že zasedají. Takže nevím, jestli má smysl na takové dohodě setrvávat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já v tuto chvíli přijímám veto předsedy klubu KSČM. Je ukončena rozprava. Byly předneseny závěrečné návrhy. O tomto návrhu se nebude nyní hlasovat.

Dalším bodem je

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 258. Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Ivan David, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím pana ministra Davida, aby se dostavil do sněmovny, já vím, že zde je. (Ministr David přichází do jednacího sálu.) Pan ministr David má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, je povinnost České republiky jako signatáře Úmluvy o psychotropních látkách promítnout do právních předpisů každé rozhodnutí komise OSN pro omamné látky týkající se této problematiky do 180 dnů od data sdělení.

Na zasedání této komise konané ve dnech 16. - 25. března letošního roku byly do seznamu návykových a psychotropních látek nově zařazeny látky dihydroetorfin a remifentanil. Vzhledem ke krátkosti lhůty dané citovanou úmluvou pro nabytí účinnosti novelizace výše uvedeného zákona, jehož přílohu tvoří seznam návykových a psychotropních látek, zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví urychleně návrh předkládaného zákona s tím, že i v dalším legislativním procesu bude nutné maximálně urychlit průběh projednávání, aby bylo možno dodržet lhůtu danou výše uvedenou úmluvou, to je nejpozději do 1. října letošního roku.

S odvoláním na výše uvedené se na vás obracím, vážená paní předsedající, se žádostí o zkrácení lhůty pro projednávání předkládaného návrhu zákona přikázaným výborem či výbory po prvém čtení tohoto návrhu zákona, a to o 20 dnů.

Vzhledem k tomu, že jinou další možnost jednací řád Poslanecké sněmovny mimo vyhlášení stavu legislativní nouze neumožňuje a včasné promítnutí navržených změn do českého právního řádu je z hlediska dodržování mezinárodních úmluv velice důležité, žádám vás o podporu předkládaného návrhu zákona včetně podpory navrženého zkrácení dalšího legislativního procesu.

Chtěl bych říci, že vzhledem k tomu, že další schůze sněmovny bude až v říjnu, obávám se, že ani zkrácení této lhůty patrně nám mnoho nepomůže. Předkládám to jako žádost s tím, že předpokládám, že bude navržen nějaký postup, který by umožnil, aby termín daný úmluvou byl dodržen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předložená vládní novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, tak jak je uvedena ve sněmovním tisku 258, vyplývá z povinností České republiky daných Úmluvou o psychotropních látkách a jednotnou úmluvou o omamných látkách. Spočívá v rozšíření seznamu návykových látek, prekurzorů a pomocných látek, který tvoří přílohu tohoto zákona, o další dvě sloučeniny doporučené k zařazení komisí OSN pro omamné látky.

Další zcela technickou úpravou navrženou v předložené novele zákona č. 167/1998 Sb. je změna textu poznámky v příloze tohoto zákona, v seznamu psychotropních látek, kdy poznámka je v návrhu rozšířena o stereoizomery vyjmenovaných sloučenin.

Považuji tuto novelu za zcela technickou, bezproblémovou a doporučuji vážené sněmovně propustit ji do druhého čtení. Co se týká zkrácení následujícího legislativního procesu, bohužel sdílím zde uvedené obavy pana ministra, že zkrácení o 20 dnů při přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví vzhledem k tomu, že další schůze následuje až v říjnu, je téměř bezpředmětné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce Talmanové. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen - do které se hlásí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zazněl tady návrh pana ministra Davida na zkrácení lhůty. Já se obávám, že všechna první čtení, která budeme probírat na této schůzi Poslanecké sněmovny, by naopak měla mít prodlouženou lhůtu. Protože pokud si vezmeme harmonogram jednání sněmovny, myslím si, že do konce srpna nebude zasedat ani jeden výbor, takže zákonná lhůta 60 dnů nebude nikde dodržena. Myslím si, že by naopak mělo být automaticky prodloužení všech zákonných lhůt o 20 dní, protože v průběhu měsíce září budou zasedat výbory tak, aby všechny věci byly připraveny pro Poslaneckou sněmovnu. Žádal bych, aby toto bylo bráno v potaz. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí tohoto návrhu.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Já kromě toho navrhuji zkrátit lhůtu pro jeho projednání ve výborech o 20 dnů a vyhovět tak žádosti jak předsedy vlády, který o to požádal svým dopisem, tak pana ministra Davida, jak ji přednesl. Má někdo jiný návrh na přikázání výboru k projednání? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87 a ptám se: Kdo je pro to, aby tento návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 87 se pro vyslovilo 70, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 88 rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 se z přítomných 89 pro vyslovilo 41, proti 22. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP