(20.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru ústavně-právnímu.

Dalším bodem je

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb.,
o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 264. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů pan Antonín Peltrám.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh novely zákona, který upravuje lhůty pro povinné prohlídky některých speciálních vozidel. Jde o hasičské vozy, sanitní vozy, cvičné vozy autoškol, kde je podle dnešního zákona předepsána technická prohlídka každých šest měsíců. Na základě řady připomínek z vašich řad se poukazovalo na to, že tyto lhůty jsou zbytečně krátké z hlediska technického stavu vozidel a nadměrně zatěžují rozpočty našich obcí, většinou obecní a městské rozpočty, v některých případech zdražují výkony autoškol.

Součástí návrhu je prodloužení lhůt technických prohlídek traktorů používaných pro polní práce ze dvou na čtyři roky. Posléze se upravují lhůty, od kdy se povinná doba jednoho roku nebo čtyř let pro jednotlivé typy vozidel počítá.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Luděk Polášek.

 

Poslanec Luděk Polášek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, je krátkou novelou, jejímž hlavním cílem je prodloužení lhůty pro přistavení vozidel s právem přednosti v jízdě, dobrovolných hasičských sborů, cvičných vozidel autoškol a traktorů k pravidelné technické prohlídce a měření emisí.

Pan ministr zde návrh podrobně zdůvodnil, včetně prospěšnosti tohoto zákona. Proto navrhuji jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Poláškovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, pan zpravodaj už se usmívá. Návrh vlády řeší změny některých lhůt k přistavování vozidel na technické prohlídky a lhůty vesměs prodlužuje. V návrhu se však vůbec neargumentuje technickými údaji, např. vlivem technického stavu a počtu kontrol na počet nehod. Argumentuje se tím, že různí lobbisté změny požadují. Domnívám se, že aspoň v části případů snad oprávněně, např. u zmiňovaných hasičů, i když musím říci, že jsem sám viděl mnoho případů, kdy při cvičení se nepodařilo s požárním vozidlem vyjet a nastartovat stříkačku, i když stříkačka není silniční vozidlo. Totéž jsem z rozhovorů s hasiči slyšel i o některých případech požárů.

Pro Ministerstvo dopravy a spojů je pak hlavním kritériem věcný souhlas s právem Evropské unie, i když máme trochu jiné silnice a také částečně jiná vozidla.

Podle mého názoru nové lhůty jsou možné, i když nejsou technicky zdůvodněny. Domnívám se ovšem, že by bylo potřeba, aby u zákona, který se zabývá technickými podmínkami provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, mají-li se tyto technické podmínky změnit, bylo také technicky argumentováno. Byly by jistě záhodné statistiky, např. o počtu vozidel se závadami při prohlídkách a měření emisí podle zákona a případně při náhodných nebo plánovaných kontrolách mimo tyto prohlídky ze zákona.

Jsem si jist, že nemáme v Poslanecké sněmovně hájit jen provozovatele silničních vozidel, ale také ty, kteří mohou být provozem silničních vozidel na pozemních komunikacích nepřiměřeně ohroženi pro jejich špatný technický stav.

Na základě toho mi dovolte, abych přednesl podmíněný návrh. Navrhuji, abychom hlasovali o vrácení návrhu zákona k přepracování, avšak jen v tom případě, že pan ministr před ukončením rozpravy nebo v rámci svého závěrečného slovo neslíbí, že aspoň garančnímu výboru předloží jako doplněk k předloženému tisku také technické argumenty pro navrhované změny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Udílím slovo k závěrečnému slovu panu ministru Peltrámovi.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, máme samozřejmě statistiky, předložíme je. Nedomníval jsem se, že je to tak podstatné pro první čtení. Myslím si také, že většinu z vás nebudou tolik iritovat, když chceme vstoupit do Evropské unie, argumenty z oblasti komunikace s Evropskou unií. Představoval jsem si argumentaci trochu jinak, takže statistiky samozřejmě slíbit mohu. Mohu také slíbit panu dr. Exnerovi, že mu předložím písemné odpovědi na jeho námitky k zákonu o komunikacích, ale stejně tam bude - já jsem použil eurooptimista - argument, že chceme harmonizovat právní řád s Evropskou unií. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V takovém případě tedy podmínka nenastala, takže návrh pana poslance Exnera nebude uplatněn.

Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí tím pádem nebyl předložen, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh. Není tomu tak, přistoupíme k hlasování. Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 98 se pro vyslovilo 97, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přejdeme k dalšímu bodu, chtěla bych vám oznámit, že jsme se dohodli s přítomnými předsedy poslaneckých klubů na jedné - podle mého názoru - velmi rozumné záležitosti, že návrhy zákonů, které dnes byly projednány, ale nebylo o nich hlasováno, budou hlasovány v bloku hlasování v pátek v 9.00 hodin, protože zítra ráno, kdy se projednávají písemné interpelace, by to mohlo způsobit problémy. Pokud nikdo nic nenamítá, můžeme to brát jako dohodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP