(20.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

105.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998
/sněmovní tisk 201 /

 

Vláda České republiky předložila v souladu se zákonem návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 jako sněmovní tisk 201. Své stanovisko předložil ke státnímu závěrečnému účtu i Nejvyšší kontrolní úřad jako sněmovní tisk 201/1.

Organizační výbor přijal na návrh rozpočtového výboru usnesení ke způsobu projednávání státního závěrečného účtu č. 103. Usnesení organizačního výboru obdržely výbory Poslanecké sněmovny a projednaly přikázané kapitoly státního závěrečného účtu. Rozpočtový výbor poté za účasti pověřených zástupců výboru státní závěrečný účet projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 201/2.

Předložený návrh státního závěrečného účtu odůvodní z pověření vlády ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, aby ministr Ivo Svoboda byl upozorněn, že se má dostavit do Poslanecké sněmovny. Vím, že pan ministr je v tuto chvíli v budově Poslanecké sněmovny. Prosím pracovníky Kanceláře, aby upozornili ministra Svobodu, aby se dostavil do sněmovny. Děkuji. Pan ministr je zde. Prosím jej o předložení vládního návrhu státního závěrečného účtu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dobrý večer. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu vláda předložila Poslanecké sněmovně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Tento návrh byl projednán vládou České republiky a schválen usnesením č. 377 ze dne 21. dubna t.r. Tímto usnesením vláda současně vyslovila souhlas s úhradou schodku státního rozpočtu za rok 1998 vydáním státních dluhopisů. Podle zvláštního zákona návrh tohoto zákona je samostatným bodem jednání Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl tento návrh. Předložený materiál se zabývá vývojem naší ekonomiky a charakteristikou základních makroekonomických ukazatelů za rok 1998. Ve zprávě je podrobně rozvedeno hospodaření státního rozpočtu schváleným zákonem č. 348 ze dne 12. prosince 1997. Podle příslušných ustanovení rozpočtových pravidel je v samostatných pasážích uvedena zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a pasiv, přehled závěrečných účtů státních fondů a údaje o hospodaření okresů, úřadů a obcí. Není smyslem mého vystoupení opakovat čísla z tohoto velmi rozsáhlého materiálu, a proto se s vaším souhlasem omezím pouze na hodnocení základních ukazatelů státního rozpočtu a na závěry, které z výsledků dosažených v r. 1998 vyplývají.

Dovolte mi zrekapitulovat základní charakteristiky ekonomického prostředí, v němž veřejné rozpočty v minulém roce hospodařily. O faktu, že naše ekonomika prochází obdobím ekonomického poklesu, svědčí především údaje o vývoji hrubého domácího produktu a o vývoji základních odvětví ekonomiky. Hrubý domácí produkt ve stálých cenách poklesl o 2,7 % oproti nárůstu o 1 % v roce 1997 a podstatně příznivějším údajům v letech předchozích. V roce 1996 vzrostl HDP o 3,9 %, v roce 1995 o 6,4 %. Přitom ekonomický pokles v průběhu roku 1998 se prohluboval až na minus 4,1 % ve čtvrtém čtvrtletí. Dynamika průmyslové produkce dosáhla pouze hodnoty 1,6 %, a zatímco v roce 1997 činí nárůst 4,5 % a vyšších temp bylo dosaženo i v letech 1996 a 1995.

Stavební výroba poklesla o 7,0 % a navázala tak na vývoj v roce 1997, kdy byl zaznamenán rovněž pokles, i když pouze o 3,9 %. V předchozích letech stavební výroba rostla, a to o 4,7 % v roce 1996, a o 8,5 % v roce 1995.

Celkové tržby v zemědělském sektoru ve stálých cenách meziročně mírně klesly o 8,0 %, v roce 1997 činí pokles o 1,4 %, v roce 1996 byl vykázán mírný meziroční nárůst ve výši 0,3 %. Souběžně s tím rostly hladiny spotřebitelských cen a cen průmyslových výrobků. Míra inflace v uplynulém roce dosáhla výše 10,7 %, a to především vlivem nárůstu cen bydlení, jež se projevily ve vysokých meziročních přírůstcích v prvních pěti měsících roku minulého. Byla tak podstatně vyšší než v minulých třech letech, kdy meziroční růst cen se pohyboval od 8,5 % do 9,1 %. Ceny průmyslových výrobků vzrostly meziročně, průměr roku 1998 proti průměru roku 1997, o 4,9 %, což je v podstatě stálá hodnota od roku 1996.

V průběhu minulého roku se zrychlil nárůst nezaměstnanosti. Po celkem příznivém vývoji v letech minulých dosáhla v závěru roku 1998 koncová míra nezaměstnanosti 7,5 % oproti 5,2 % v roce 1997. Nejvýrazněji vzrostla na severní Moravě a v severních Čechách, nejvyšších hodnot bylo dosaženo v okresech Most 15,6 % a Louny 15,5 %. Průměrná míra nezaměstnanosti, která je relevantní pro veřejné rozpočty, se zvýšila ze 4,3 % v roce 1997 na 6,0 % v roce 1998.

V roce 1998 se podstatně snížila vnější rovnováha charakterizovaná podílem deficitu běžného účtu na HDP, když se tento ukazatel z nepřiměřených hodnot roku 1996 až 1997, kdy dosahoval minus 7,6 % resp. minus 6,2 %, podstatně zlepšil, a to na minus 1,9 %, což je již velmi hluboko pod tzv. rizikovou zónou, a zároveň se zvýšil příliv příjmů zahraničních investic. Tolik k základním trendům vývoje ekonomiky.

Chtěl bych zdůraznit, že přestože se ekonomický vývoj odvíjí od předpokladů, za nichž byl konstruován schválený státní rozpočet, daňové příjmy bez pojistného na sociálním zabezpečení se vyvíjely lépe než v problematickém roce 1997, kdy při růstu HDP o 1,1 % vzrostly pouze o 2,0 %, zatímco v roce 1998 se při poklesu HDP o 2,7 % zvýšily o 7 %.

Nyní však hodnocení výsledků vlastního rozpočtového hospodaření. V souhrnu za státní rozpočet a rozpočty okresních úřadů a obcí skončilo hospodaření veřejných rozpočtů za minulý rok celkovým deficitem ve výši 27,9 mld. Kč, v němž schodek státního rozpočtu činil 29,3 mld. Kč a hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 1,4 mld. Kč. Je třeba vidět, že jestliže v letech 1993 až 1995 bylo výsledné saldo veřejných rozpočtů aktivní, počínaje rokem 1996 se situace změnila a veřejné rozpočty hospodaří s celoročními schodky, které se navíc soustavně prohlubují. V roce 1993 bylo saldo aktivní o 12,2 mld. Kč, v roce 1994 o 9,3 mld. Kč, v roce 1995 4 mld. Kč a v roce 1996 se saldo překlopilo do záporné hodnoty 11 mld. Kč. V roce 1997 20,5 mld. Kč a v roce 1998 27,9 mld. Kč.

Zásadní obrat v hospodaření veřejných rozpočtů po roce 1996 je odrazem nepříznivých tendencí ve vývoji státního rozpočtu. Zatímco v letech 1993 až 1995 bylo jeho výsledné saldo vždy přebytkové, v roce 1996 se již nepodařilo udržet filozofii předchozích vlád spočívající v dosažení rovnosti státního rozpočtu za každou cenu, tedy i za cenu netransparentnosti. Rozpočet skončil schodkem 1,6 mld. Kč a tento schodek se v důsledku narůstajících ekonomických obtíží, ale i dalších vlivů v následujících dvou letech výrazně prohloubil na 15,7 mld. Kč v roce 1997, resp. 29,3 mld. Kč v roce 1998. K přebytkům z předchozích let je třeba přistupovat s velkou rezervou vzhledem k tomu, že v těchto letech byly některé výdaje státního rozpočtu hrazeny z tzv. mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků Fondu národního majetku, a kumulovaly se tzv. skryté dluhy.

Výdajová strana rozpočtu byla výrazně zkreslena a závazky z netransparentního financování minulých let zatěžují současnost a budoucnost rozpočtového hospodaření. Hospodaření státního rozpočtu v r. 1998 je třeba vnímat i z pohledu politické situace a potřeby zabezpečení celé řady výdajů, které s tím souvisely, ať už šlo o mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, či řešení některých naléhavých problémů v sociální oblasti, zejména o provedení valorizace důchodů, a tím prvních kroků ke stabilizaci jejich reálné hodnoty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP