(20.30 hodin)

(pokračuje Ivo Svoboda)

Hlavními příčinami zvýšení pasiv byly nárůsty krátkodobých a střednědobých emisí státních cenných papírů o 41,1 mld. Kč. V opačném směru působily vyšší splátky dříve přijatých zahraničních půjček především k podpoře platební bilance, které snížily pasiva o 13,7 mld. Kč. Na straně aktiv se na poklesu našich zahraničních pohledávek v účetním vyjádření odrazilo zejména posílení kurzu české koruny, v důsledku čehož došlo k poklesu státních finančních aktiv o 25,6 mld. Kč, který byl však částečně eliminován připsáním úroků v objemu 5,5 mld. Kč.

Vlastní státní dluh se zvýšil ze 173,1 mld. Kč v roce 1997 na 194,7 mld. Kč ke konci roku 1998, to je o 21,6 mld. Kč. Příčinami byly na jedné straně emise krátkodobého státního dluhu ke krytí schodku státního rozpočtu za minulý rok v objemu 29,3 mld. Kč prostřednictvím státních pokladničních poukázek, na druhé straně snížení celkového střednědobého státního dluhu o 7,8 mld. Kč na hodnotu 165,3 mld. Kč. Tento pokles nastal díky již zmiňovanému snížení střednědobého zahraničního dluhu o 13,7 mld. Kč, avšak spolu se zvýšením střednědobého vnitřního dluhu o 5,9 mld. Kč.

Celkový veřejný dluh tak dosáhl výše 236 mld. Kč, tj. 13,3 % hrubého domácího produktu. V současné době Ministerstvo financí ve spolupráci se Světovou bankou pokračuje v inventuře netransparentních forem financování založených minulými vládami. Jedná se o státní záruky k poskytnutým úvěrům, o způsoby financování dopravní infrastruktury prostřednictvím Konsolidační banky, i o tzv. kvazifiskální závazky vzniklé na půdě centrální banky. Výsledkem inventury by mělo být převzetí odůvodněných závazků do účetních knih státních finančních aktiv s cílem prohloubit transparentnost veřejných financí, které současně znamená podstatné zvýšení budoucí dluhové zátěže.

Vláda dále předkládá Parlamentu České republiky návrh na posílení státních finančních rezerv České republiky.

Prostředky státních finančních rezerv, jejichž stav na počátku roku 1997 přesahoval částku 6 mld. Kč, byly značně oslabeny především vytvořením zvláštního účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech ve výši cca 4,4 mld. Kč, jejich použitím v rámci vypořádání výsledku hospodaření státního rozpočtu za rok 1996. Kromě toho bylo v roce 1997 převedeno ze státních finančních rezerv do státního rozpočtu 700 mil. Kč na zabezpečení operace SFOR a 900 mil. Kč na odstraňování následků povodní. Provedením těchto operací se stav státních finančních rezerv snížil na současnou úroveň necelých 69 mil. Kč.

Proto se navrhuje k opětnému posílení státních finančních rezerv použít prostředky ve výši cca 197 mil. Kč, které jsou v současné době na účtech státních finančních aktiv v dispoziční pravomoci vlády České republiky. Jedná se jednak o prostředky ve výši 103 mil. Kč získané v roce 1998 z vypořádání restituce měnového tripartitního zlata, jednak o prostředky Fondu republiky a darů pro republiku ve výši 94 mil. Kč. Zde si dovolím upozornit, že tímto přesunem ve prospěch státních finančních rezerv se zvýší objem té části státních finančních aktiv, s nimiž má pravomoc nakládat Parlament České republiky.

Na závěr bych vás rád informoval o návrhu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998.

Podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, o způsobu úhrady schodku rozpočtového hospodaření ve státním závěrečném účtu republiky rozhoduje Poslanecká sněmovna na návrh vlády.

Schodek ve výši 29 330 569 257,90 Kč se navrhuje uhradit v plném rozsahu emisí státních dluhopisů. Návrh je obsažen v bodě III vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k předloženému materiálu. Tím bude současně uhrazen i schodek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 1998.

Realizací tohoto opatření se stav celkového zadlužení nezmění, pouze se přesune dluh z krátkodobé formy, tj. financovaný emisemi státních pokladničních poukázek, do konsolidovanějšího rámce střednědobých státních dluhopisů. Tento nový střednědobý dluh navýší současné střednědobé státní zadlužení o 17,7 % na hodnotu 194,6 mld. Kč. Roční úrokové náklady nově uvažované emise se odhadují ve výši 2,3 mld. Kč.

Souběžně s návrhem usnesení o úhradě rozpočtového schodku se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zvláštního zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 v rozsahu 29 330 570 000 Kč. Návrh zákona včetně důvodové zprávy předložila vláda Parlamentu ČR a bude projednán v samostatném bodě.

Chci na tomto místě zdůraznit, že podle platného zákona o rozpočtových pravidlech je rozhodnutí o úhradě schodku za uplynulý rok v pravomoci Parlamentu ČR. Vykázaný schodek hospodaření státního rozpočtu za rok 1998 je až do rozhodnutí Parlamentu ČR o způsobu jeho úhrady financován emisemi státních pokladničních poukázek.

Chci vás požádat, abyste předložený návrh na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 emisí státních dluhopisů podpořili.

Na rozdíl od minulých let jsou součástí letošního návrhu usnesení i dva nové body. První se týká již zmiňovaného převodu prostředků do státních finančních rezerv získaných jednak restitucí uloupeného měnového zlata ve výši 103 mil. Kč a jednak z Fondu republiky a z darů pro republiku ve výši 94 mld. Kč. Druhý souvisí s povinností vlády informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o použití prostředků vyčleněných k financování následků povodní a k úhradě restitučních výdajů. Předpokládám, že i v těchto bodech bude stanovisko Poslanecké sněmovny souhlasné.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi na závěr vyslovit přesvědčení, že s přihlédnutím k podmínkám, za nichž státní rozpočet hospodařil, se vláda se svými úkoly na tomto úseku v uplynulém roce vyrovnala. Proto vás jménem vlády žádám, abyste předložený návrh státního závěrečného účtu za rok 1998, jakož i návrh na způsob úhrady jeho schodku, tak jak byl vládou předložen, schválili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Martin Kocourek a informoval nás o projednávání státního závěrečného účtu v Poslanecké sněmovně. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, já se budu snažit být velmi stručný, protože mám velké obavy o kvorum v této sněmovně. Proto bych stručně informoval o jednání rozpočtového výboru k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 1998, které máme v tisku 201.

Rozpočtový výbor projednal na své 16. schůzi dne 24. června za účasti zpravodajů jednotlivých výborů k jednotlivým kapitolám tento tisk 201 a schválil usnesení č. 133, které máme před sebou v tisku 201/2.

Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

  1. schvaluje státní závěrečný účet ČR za rok 1998, který vykazuje příjmy 537 410 550 000 Kč, výdaje 566 741 119 000 Kč a celkový schodek 29 330 569 000 Kč.
  2. Bere na vědomí

    1. závěrečné účty státních fondů ČR za rok 1998,
    2. stav státních finančních aktiv ČR k 31. 12. 1998 ve výši 261 662 800 000 Kč a stav státních finančních pasiv ČR ve výši 194 418 214 000 Kč,
    3. výsledky hospodaření rozpočtů okresních úřadů a obcí v ČR za rok 1998, které vykázaly příjmy 161 800 853 000 Kč a výdaje 160 346 380 000 Kč a saldo z příjmů a výdajů 1 454 473 000 Kč,
    4. informaci o využití prostředků vyčleněných k financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 a v roce 1998 a k úhradě restitučních výdajů, předloženou na základě zákona č. 164/98 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP