(20.50 hodin)

(pokračuje Recman)

To znamenalo jen přesun zatížení rozpočtu do budoucích let, kdy bude nutné přijaté úvěry splácet včetně úroků. Zapojení uvedených mimořádných zdrojů znamená, že v minulém roce byly rozpočtové příjmy nadlepšeny v rozsahu téměř 18 miliard korun. Vykázaný přebytek minulého roku se tak změní v potenciální schodek ve výši 16,5 miliardy korun. Znamená to, že 10 % výdajů bylo kryto jednorázovými zdroji.

Za sedmé. V důsledku teorie snižování úlohy státu v hospodářství uplatňovaného především předchozími vládami pokračoval při krizovém poklesu ekonomiky pokles podílu rozpočtových příjmů na hrubém domácím produktu. Pokud nedojde ke změně, znemožňuje založená rozpočtová koncepce přejít k aktivní hospodářské politice státu zaměřené na oživení hospodářského vývoje. Z tohoto důvodu odmítám pokusy o další snížení daňového zatížení, které by v zájmu podnikatelských subjektů následně svazovalo ruce státu, vyvolalo vyšší zatížení obyvatelstva a při přijatých mezinárodních závazcích v souvislosti se vstupem do NATO vedlo nezbytně k požadavkům i na zásahy do sociálních výdajů.

Chtěl bych při této příležitosti položit panu ministru financí dvě otázky. První se týká toho, že z výsledku hospodaření státních rozpočtů vyplývá neustálý pokles výdajů veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu, tj. státního rozpočtu a rozpočtu obcí a okresních úřadů. Pro rok 1998 byl podíl 37,5 %. Přitom je jasné, že v České republice je dnes tento podíl podstatně nižší než v řadě evropských států, kde se pohybuje od 49 do téměř 55 %. Průměr 17 nejrozvinutějších zemí světa činil 47,2 %.

Za osmé. Chtěl bych se zeptat, jaký podíl považuje Ministerstvo financí v souvislosti se současnou situací u nás pro nejbližší období za optimální a jestli bude tento podíl v následujících letech ještě klesat.

Obdobný dotaz mám i k podílu daňového zatížení na vytvořeném hrubém domácím produktu. Kde vidí Ministerstvo financí i spodní hranici tohoto podílu?

Za deváté. Jsem si vědom toho, že rok 1998 měl specifika. K nim řadíme např. výdaje na řešení povodní z roku 1997 a 1998, konání předčasných parlamentních voleb a z toho vyplývající fakt, že státní rozpočet předkládala jedna vláda a na jeho realizaci se podílely vlády dvě. Výhrady proto nemají vždy jen jednoho adresáta.

Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych zde přednést alespoň některé podněty pro přípravu státního rozpočtu na rok 2000. Především návrh státního rozpočtu by měl vycházet ze střednědobého rozpočtového výhledu vlády který jsme zde projednali, a který by měl komplexně a aktivně zajišťovat státní hospodářskou politiku, prokazovat průchodnost navrhovaných období v delším časovém horizontu a vymezovat podnikatelskému sektoru stabilní rámec fiskální politiky. Roční státní rozpočet pak má mít charakter prováděcího nástroje, který konkretizuje a koordinuje promítnutí hospodářské politiky do jednotlivých úseků ekonomiky. Rovněž nepřipustit opakované praxe pravicových vlád, a musím říci, že i současná vláda ČSSD k tomuto velmi tíhne, viz např. schválený zákon o spotřební dani, dani z příjmu a to, že tíha opatření k zeslabení nerovnovážných tendencí ve státním rozpočtu se soustřeďovala v převážné míře na obyvatelstvo.

Věcná řešení zahrnutá do státního rozpočtu musejí vycházet z prorůstových opatření. Ta nemohou být založena na plošném posílení agregátní poptávky, ale na jejich konkrétním zaměření do oblasti rozvojových investic podnikatelského sektoru. Bude to účinnější a finančně méně náročnější.

Rovněž doporučuji vyhnout se násilnému stlačování inflace. Domnívám se, že úlohu státu ve stabilizačních opatřeních je třeba zvýšit. Při její přípravě je třeba zajistit prioritu mobilizace vnitřních zdrojů, mám na mysli výrobních kapacit, pracovních sil, tvorby kapitálu, před zahraničními zdroji, které by měly mít doplňkovou úlohu.

Rovněž je třeba urychlit předložení do sněmovny vybraných zákonů, norem rozhodujících o upevnění právního režimu v hospodářské oblasti, ochraně domácího trhu k podpoře rozvojových záměrů apod.

Vážené kolegyně a kolegové, pane ministře, v závěru bych přednesl pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru č. 133 ze 24. června 1993. Týká se to části III, kde se doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení. Týkalo by se to bodu III, kdy se hovoří o "souhlasí", odst. 2. Navrhuji nový text tohoto:

Odst. 2 - S návrhem vlády České republiky na posílení státních finančních rezerv České republiky o 103 067 257,43 Kč, a to převodem prostředků získaných z vypořádání restitucí měnového zlata.

Ke zdůvodnění chci uvést, že se vypouští ta část textu, na základě kterého by se do státních finančních rezerv převedly prostředky z Fondu republiky a darů ve výši 97 047 462,91 Kč. Tím by se zachoval jak fond, tak účet a řešilo by se využití těchto prostředků jinou formou.

Návrh na doplnění usnesení rozpočtového výboru - doporučuji doplnit nový bod IV ve znění:

IV. Žádá vládu České republiky, aby předložila:

  1. Návrh právní úpravy prevence nadměrného zadlužování měst a obcí v Poslanecké sněmovně v průběhu 4. čtvrtletí 1999.
  2. Návrh na postupné snižování daňových nedoplatků u daní odváděných do státního rozpočtu České republiky Poslanecké sněmovně v průběhu 2. pololetí 1999
  3. Návrh programu podpory regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice a předložit Poslanecké sněmovně v průběhu 2. pololetí 1999.

Děkuji, to je vše k mému vystoupení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že v tuto chvíli nemá cenu, abych udílela slovo k závěrečným slovům. Pan poslanec Kocourek se vzdává, pan ministr Svoboda se také vzdává. Myslím, že v tuto chvíli by již nebylo korektní o tomto návrhu hlasovat. O tomto návrhu bude tedy hlasováno již bez závěrečných slov, kterých se navrhovatel i předkladatel vzdali, tak jak jsme se zde dohodli v pátek v ranním bloku hlasování od 9.00 hodin.

Paní poslankyně, páni poslanci, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin blokem odpovědí členů vlády na písemné interpelace poslanců. V tuto chvíli vám přeji příjemný zbytek večera.

(Schůze přerušena ve 20.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP