(9.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Návrh na usnesení nebudu přednášet, protože já jsem vcelku s odpovědí pana premiéra spokojený. Jen bych chtěl tady uvést na pravou míru informaci, kterou obhajovalo Ministerstvo financí, že se musí snažit získat co nejvíce příjmů a že prostě si chrání státní pokladnu. Já si myslím, že pokud nepřijde investor, tak nejsou žádné daně, nevznikají žádné příjmy. To je za prvé, takže to je jedna z mých připomínek.

Za druhé, ta otázka číslo 1 zněla, jestli byly v té době problémy s memorandy. Vy jste hovořil o tom, že ano, podepsalo se sedm memorand, další jsou připravena. Ale prostě já jsem se ptal, jestli v té době byly problémy. Jsem přesvědčen, že pokud by vláda 31. května nepřijala usnesení, které celou situaci vyjasnilo, tak do dnešního dne není podepsáno ani jedno memorandum, a nepovažuji za úspěch, když po jedenácti měsících, tzn. od 1. července, když přijala Tošovského vláda investiční pobídky, kterými jste se tady zaštiťoval, konkrétně u firmy Hayes, že po jedenácti měsících se teprve podepíše memorandum. Jinak Hayes znám, já jsem tam byl a vím, že to je dobrá investice, která bude mít dopad na severní Moravu, hlavně na Ostravsko.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám a konstatuji, že nebyl předložen ani žádný návrh na usnesení v rozpravě v této interpelaci od interpelujícího poslance, tudíž tuto interpelaci končíme bez závěru.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přistoupíme k interpelacím na ministra vnitra Václava Grulicha, neboť jedna interpelace na místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu je komplikována tím, že zde není ani interpelující poslanec Nečas, ale je omluven zhruba ještě na hodinu také místopředseda vlády Vladimír Špidla, který v tuto chvíli přednáší jeden ze svých zákonů v Senátu. (Do jednacího sálu vešel pan poslanec Nečas.) Takže pan poslanec Nečas je přítomen, ale chtěl bych ho požádat, zdali bychom mohli odbýt výše uvedené interpelace a poté se vrátit k této. Pan poslanec souhlasí a já mu za to děkuji.

Takže přistoupíme k interpelacím na ministra vnitra Václava Grulicha. Ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelace poslance Miroslava Grebeníčka ve věci zřízení záchytného střediska pro běžence v katastru města Břeclav v blízkosti hraničního přechodu Poštorná - Reinthal. Projednávání této odpovědi na interpelaci přerušila Poslanecká sněmovna svým usnesením na své 13. schůzi. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 189. V tuto chvíli otevírám rozpravu a táži, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, už při posledním projednávání bylo řečeno, že dojde ke společné návštěvě pana ministra vnitra a pana kolegy Grebeníčka v této věci, a já myslím, že se tou návštěvou řada věcí vyjasnila a vyřešila. Myslím, že můžeme bez dalšího tuto interpelaci přejít jako zodpovězenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli, jelikož se do rozpravy dále nikdo nehlásí a není přítomen ani interpelující poslanec, tak uzavírám rozpravu a tato interpelace je tímto odbyta.

Další interpelace - ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslance Vojtěch Filipa ve věci posouzení výkonu státní správy v Okresním úřadě Tábor. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 275. Otevírám rozpravu a jako první se do ní hlásí autor interpelace pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní a pánové, já bych krátce ke své interpelaci řekl to, že samozřejmě nebudu s panem ministrem vnitra polemizovat o těch věcech, které se týkají kompetence Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva práce a sociálních věcí. Chci jen připomenout, že mi opravdu připadá velmi podivné, když se rozhodne nově jmenovaný ředitel okresní nemocnice prohlásit o bývalém řediteli, že nesmí na pracoviště a že mu prostě ze svého rozhodnutí nezaplatí ani těch 60 % ze mzdy v době trvání výpovědní lhůty. Protože, jak praví § 130 odst. 3, dohodu nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele. Ale to je spíše pro pobavení zde přítomných poslanců. Je vidět, že nově jmenovaný ředitel okresní nemocnice má vskutku svérázné postupy.

Ale já se chci zabývat právě výkonem státní správy, a proto jsem interpelaci směřoval na ministra vnitra. Chtěl bych podotknout, že odvolaný ředitel okresní nemocnice, a je to skutečně v kompetenci zřizovatele, byl odvolán k 30. 4., 10. května mu byla doručena výpověď. Ale podstata toho rozhodnutí je dána tím, že je v nesouladu rozhodnutí přednosty okresního úřadu s jeho vlastním rozhodnutím č. 15 z roku 1999. A proto jsem hovořil o způsobu a výkonu státní správy v Okresním úřadu Tábor.

Přečetl bych ty věci, které se dotýkají podle mého soudu zcela nekoordinovaných činností v Okresním úřadu Tábor. Za prvé, přednosta Okresního úřadu Tábor doktor Boreš měl k dispozici zprávu auditora, která byla bez výhrad, o Okresní nemocnici Tábor a bylo tam konstatováno, podle mého soudu velmi precizně, jakým způsobem se hodnotí finanční situace a majetková situace okresní nemocnice. Přesto vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku, dodávku odborné analýzy efektivnosti hospodaření okresní nemocnice, vypracovat projekt racionalizace optimální struktury a programu oddlužení okresní nemocnice. Dost dobře nechápu, za co chtěl pan přednosta utratit peníze, protože ty dokumenty měl k dispozici nejméně od roku 1996 a dokonce je zhodnotil i v roce 1997 v tom svém příkazu 19/97. A co mě vůbec zaráží, že ve svém vlastním příkazu uložil s termínem 15. 5. - to uložil 22. 4. - předložit hodnocení činnosti stávajícího ředitele, zejména z hlediska účinnosti řídicí práce. Aniž by tento úkol byl splněn, tak nechal ředitele nemocnice odvolat.

Ptám se tedy, jestli šlo o politický nebo ekonomický záměr, já to nedovedu posoudit, pana Říšského blíže nijak neznám. Ale mně jde právě o to, jakým způsobem přednostové okresních úřadů berou ty povinnosti za své. To znamená, jestliže nějaký příkaz udělám, nevyhodnotím ho, a zároveň tedy rozhodnu o odvolání někoho z funkce, považuji to minimálně za nesplnění vlastního příkazu od přednosty okresního úřadu.

Navíc jsem přesvědčen o jedné věci: že ono projednání s odborovým orgánem 10. 5. bez toho provedení hodnocení mělo z pohledu zřizovatele, tedy Okresního úřadu v Táboře, minimálně tu vadu, že tam bylo předloženo odvolání z funkce, případně výpověď z pracovního poměru, ale samotné hodnocení nebylo provedeno, a to nejen kvůli tomu, že lhůta pro jeho provedení ještě neuplynula.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Do rozpravy se dále hlásí a chystá se vystoupit ministra vnitra ČR pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, samozřejmě že vy víte stejně dobře jako já, že můžeme celou záležitost, kterou jste interpeloval, o které jste hovořil, hodnotit ze dvou směrů. Za prvé jestli byly porušeny zákony a za druhé z určitého etického, morálního hlediska postupu jednotlivých úředníků, či vedoucího nebo ředitele, přesněji řečeno přednosty okresního úřadu a dalších.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP