(9.30 hodin)

(pokračuje Grulich)

Zatímco výklad práva musí být víceméně jednoznačný, pokud není, musí samozřejmě rozhodnout soud, zejména v pracovněprávních sporech, o které se zde jedná. Jiná otázka je posuzování etických postupů jednání s odpovědnými pracovníky. Tam samozřejmě už to nejsme schopni vždy zařadit do přesných hranic, i když je nezbytné se na to dívat.

Je třeba konstatovat jednu věc - a v tomto případě se to znovu potvrzuje: nedostatečnost zákona o okresních úřadech. Přestože okresní úřady nemají do budoucna dlouhodobou perspektivu - myšleno tím více než do roku 2003 podle programu reformy veřejné správy - rozhodli jsme se navrhnout vládě novelizaci tohoto zákona. Novelizace se na Ministerstvu vnitra připravuje, protože problém, na který poukazujete, se bohužel projevuje i na jiných okresních úřadech a velmi často k nemocnicím, které jsou ve sféře řízení a rozhodování okresních úřadů. Je to dost pochopitelné, protože do těchto nemocnic jdou dost velké toky investičních peněz a dalších. A to je vždy záležitost na jedné straně lákavá, na druhé straně konfliktní a sporná.

Mohu udělat jednu věc - musím říci, že Okresní úřad Tábor je v mém programu - kromě toho, že byla provedena kontrola opatření, která bohužel nelze hodnotit jako protizákonné, ale která se dotýkají etické normy a jakéhosi úzu. Předpokládám, že Okresní úřad Tábor bude podroben pečlivější kontrole z hlediska situace, z hlediska poměrů, z hlediska účinnosti vedení úřadu a jeho výstupu navenek. Na základě tohoto ověření potom budou případně učiněna příslušná rozhodnutí. To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. Dále se hlásí do rozpravy autor interpelace předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím si, že pokud pan ministr zařadil do plánu kontrolu výkonu státní správy na Okresním úřadu v Táboře, nemám, co bych dodal. Navrhuji, aby odpověď byla s tímto dodatkem schválena, protože nemám žádnou výhradu proti odpovědi pana ministra takto doplněné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Čili rozumím tomu, že je formální návrh na usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa.

Kolegyně a kolegové, všechny vás musím v tuto chvíli odhlásit, protože v jednacím sále není tolik lidí, kolik je přihlášených. Pro zbrkle dobíhající upozorňuji, že by nemělo jít o žádné bojové hlasování, neboť je návrh na kladné stanovisko Poslanecké sněmovny.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna po ústním doplnění souhlasí s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci Vojtěcha Filipa dle sněmovního tisku 275.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Jednalo se o hlasování pořadové číslo 92. V něm se pro vyslovilo 79, proti 4 z přítomných 89. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s další interpelací na ministra vnitra Václava Grulicha a přistoupíme k další.

Ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Páralové a dalších ve věcí Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou pan ministr vypracoval poté, co Poslanecká sněmovna na 10. schůzi s původní odpovědí vyslovila nesouhlas, předkládá jako sněmovní tisk 276. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se paní poslankyně Páralová a já jí udílím slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, vystupuji zde již podruhé ve věci Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Poprvé sněmovna přijala usnesení, že nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra. Pan ministr byl nucen na naši interpelaci odpovědět znovu. Dovolte mi, abych se k jeho druhé odpovědi vyjádřila.

Pan ministr v prvním odstavci konstatuje, že ÚDV byl posílen na úseku vyšetřování tak, aby bylo možno do konce letošního roku, kdy končí promlčecí lhůta některých trestných činů, jich co nejvíce prošetřit a předložit státnímu zástupci k dalšímu řízení. Naše informace jsou jiné. Odešel jeden vyšetřovatel a žádný nepřibyl.

V odstavci druhém pak pan ministr říká krásnou pohádku o tom, kterak se ředitel ÚDV z důvodů prohloubení vyhledávání a odhalování trestných činů rozhodl navázat součinnost s představiteli stran poškozených komunistickým režimem. Za tím účelem vytvořil poradní orgán. Cituji: "Jedním z členů tohoto poradního orgánu, který se schází jedenkrát za měsíc, je i pan senátor Benda."

Nyní mé informace. Výše zmíněný orgán se nescházel jednou za měsíc, naopak pan senátor Václav Benda marně čekal na jeho svolání několik měsíců. Poprvé byl poradní orgán svolán až v okamžiku, kdy pan senátor Benda ležel těžce nemocen v nemocnici.

V odstavci třetím pan ministr sděluje, že se obrátil na nejvyššího státního zástupce se žádostí o maximální součinnost s ÚDV a maximální pomoc. O tom, jak tato maximální pomoc probíhá, jsme se mohli dočíst ve Svobodném slově dne 14. dubna letošního roku. Cituji: "Případ bachaře Vlačihy, který měl v 50. letech úmyslně zastřelit v jáchymovském lágru vězně, odňalo krajské zastupitelství v Plzni vyšetřovateli ÚDV kvůli údajné podjatosti. Vyšetřovatel byl totiž v Jáchymově též vězněn. Neslýchaným rozhodnutím byli pracovníci ÚDV rozhořčeni. Úřad požádal o přezkoumání Vrchní státní zastupitelství v Praze. To dalo Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu za pravdu. Případ však kvůli hrozícímu prodlení zůstal v Plzni."

Doufám, že to bude platit i obráceně a že pro podjatost budou odnímány případy zločinů komunismu těm státním zástupcům a soudcům, kteří byli před rokem 1990 v Komunistické straně Československa a pracovali na prokuraturách nebo soudili podle třídního práva.

V odstavci třetím až šestém se vracíme k zákazu služební cesty vedoucích pracovníků ÚDV do Spolkové republiky Německo. Cituji pana ministra: "Dovoluji si vám sdělit, že pozvánka byla koncipována jako osobní dopis senátoru Bendovi. Z textu pozvánky vyplývá, že připravovaná akce měla politický charakter. Tento názor opírám nejen o stanovisko pracovníků ÚDV a zápisů z porad vedení ÚDV, ale i o skutečnost, že ÚDV tuto pozvánku obdržel již dne 11. 3. 1998. Kopii pozvánky přikládám v příloze. Protože z textu pozvánky vyplynulo, že se nejedná o prezentaci ÚDV, atd." Konec citátu.

Mé informace jsou opět jiné a je mi velmi líto, že pan ministr dostává od svých podřízených neúplné informace. Při našem posledním setkání nám pan senátor Václav Benda předal kopii oficiální pozvánky adresované na pana Gulu, ředitele ÚDV, ze dne 10. 6. 1998. Pracovník úřadu měl vystoupit na téma "vyhodnocování spisů - svazků". Přikláním se k názoru, že se jedná spíše o odbornou než politickou problematiku. Oficiální pozvání je u mne k nahlédnutí i pro pana ministra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP