(10.10 hodin)

(pokračuje Benda)

Fakt, že stále materiály Státní bezpečnosti, které byly shromažďovány, ať už první zprávy, nebo další, jsou dnes utajovanými skutečnostmi podle nového zákona, a jak jsme tady už upozorňovali na dohodu s Úřadem pro zahraniční styky a informace, dokonce skutečnostmi, kde ani orgány činné v trestním řízení jim nebudou volně poskytovány, je podle mého názoru deset let po listopadu 1989 naprostý skandál. Koho se snaží pan ministr vnitra chránit? Komunistické funkcionáře? Příslušníky Státní bezpečnosti? To je hlavní snaha, kterou pan ministr vnitra má tady vyvíjet? Já si myslím že ne, že jeho snahou v souladu s platnými zákony v této zemi by mělo být zločiny této garnitury, která zde byla, stíhat a řádně dostat před soud. Probíhá to naprosto obráceně a dochází k tomu, že naopak tyto zločiny budou promlčeny, protože není možné do příslušných archiválií vejít.

Já si myslím, že toto je také věc, kterou by si měl vzít na jednání výbor pro obranu a bezpečnost, způsob, jakým je naplňován zákon o ochraně utajovaných skutečností a úkol daný ze zákona, z tohoto zákona, který schválila tato sněmovna, všem orgánům v České republice, aby věci, které již nemusí být utajovanými skutečnostmi, těmito utajovanými skutečnostmi přestaly být, aby stupeň utajení byl zrušen. To, že materiály, které shromažďovala Státní bezpečnost, jsou převáděny z jednoho stupně utajení do jiného, jen je stupeň snižován, aby nebylo možné k nim mít přístup, aby nebylo možné dokumentovat činnost Státní bezpečnosti a všech dalších složek, mi připadá neskutečné.

Nevím, jestli je potřeba ještě rozebírat některé další věty pana ministra, bezpředmětná tvrzení o pracovnících jsem si poznamenal. Bezpředmětná jsou jen v tom, že pan ministr ve své odpovědi - nevím, jestli říci slabší slovo - lže. Že prostě pan ministr tvrdí něco, co není pravda. Způsob, jakým dochází k prověrkám a jakým jsou prověřovány osoby podle zákona o utajovaných skutečnostech, je takový, aby prověrky nefungovaly, aby se v materiálech Státní bezpečnosti věci nenašly. Já si myslím, že to je chyba, jsou tam pracovníci, kteří s tím nemají zkušenosti. Navíc dochází k tomu - a to je zase věc, kterou si myslím, že by se jí měl zabývat výbor pro obranu a bezpečnost - navíc dochází k tomu, že místo toho, aby archivy byly procházeny křížově, což je jediný způsob, jak zjistit opravdu nebezpečné agenty, kteří třeba nedělali ani pro naše tajné služby, ale dělali pro cizí tajné služby, tomuto způsobu bylo zabráněno. Naopak se archivy procházejí zcela zvlášť, to znamená, že najdeme malé ryby - velké problémy, které lze zjistit jen křížovým vyšetřováním, nenajdeme. Myslím, že toto je také velký problém a že by bylo rozumné, aby se na to výbor pro obranu a bezpečnost podíval.

Končím, protože mnoho dalších věcí se říci nedá, ale myslím, že by mělo být v této sněmovně jasně řečeno, že za činnost Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování poslední rok a půl, kdy je možnost vyšetřovat trestné činy komunismu, ty, které budou promlčeny, nese plnou zodpovědnost pan ministr vnitra a že mu tato zodpovědnost nebude zatím vzata, já doufám, že brzy bude a že tuto odpovědnost ponese před dějinami v této zemi, protože si myslím, že jeho tvrzení o zvyšování efektivity jsou hluboce nepravdivá, počet trestních stíhání, které úřad vede, klesá a jsem zvědav, jestli se podaří dokončit alespoň ty věci, které byly rozdělány ještě za minulých ministrů. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bendovi, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach, poté se řádně přihlásil pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych chtěl velmi poděkovat panu poslanci Bendovi za pronesenou sebekritiku toho, co nedokázaly za osm let jeho vlády jeho soukmenovci, jako pan ministr Ruml a někteří další, kteří tento úřad řídili, kteří řídili toto ministerstvo. A jestliže si dovoluje - a tady si myslím, že je to přímo drzost - takovýmto způsobem vystupovat, pak by si měl uvědomit to, že teď, v této době, kdy pan ministr Grulich v podstatě dává tento úřad dohromady, po tom, co v tomto úřadě převzal, a řekl bych to možná drsným slovem, neřeknu to, ale byl to prostě obrovský problém. A jestliže mu někdo teď vyčítá, že neudělal to, co oni měli udělat, co vy jste měli udělat během osmi let, pak se velmi divím a považuji to za vrchol drzosti. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Škromachovi, nyní bude s faktickou poznámkou hovořit ještě pan kolega Palas. Omlouvám se panu poslanci Paynovi. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem opravdu jen fakticky chtěl reagovat na slova pana poslance Bendy, protože při jeho vystoupení se mi vybavila aféra Zilk, která nepochybně - a hodnotím ji jako občan, který byl informován o této aféře pouze z tisku - která nepochybně vznikla na tomto úřadě. Já si myslím, že se celý národ červenal za postup tohoto úřadu. Nezlobte se, ve vztahu k této kauze se červenal celý národ, protože to byla aféra mezinárodní, a myslím si, že bylo nutné zavést jakýsi řád, jakási pravidla v tomto úřadě, což ministr vnitra bezpochyby činí. Chápejte můj názor jako člověka, který stojí mimo tuto problematiku, ale cítím to takto. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi, nyní bude hovořit pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: V této souvislosti bych si rád vyjasnil jednu dílčí záležitost, která souvisí s touto interpelací. Přečtu ze zákona č. 148 Sb. z roku 1998, což je zákon o utajovaných skutečnostech, z § 6 odst. 2: "Stanovený stupeň utajení musí být zachován po dobu nezbytně nutnou. Pokud nastanou důvody pro jeho změnu nebo zrušení, je třeba tak učinit bez zbytečného odkladu."

Pane ministře, vydal jste rozkaz, aby všechny skutečnosti, kde pominul důvod k utajení, byly neprodleně bez zbytečného odkladu odtajněny? Mám za to, že velká většina informací, o kterých je zde vedena řeč, nejenomže u nich pominula doba potřebná pro utajení, ale dokonce je v našem národním zájmu, aby byly zveřejněny, nejen odtajněny. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Hlásí se více kolegů. První s přednostním právem vystoupí místopředseda sněmovny Ivan Langer, poté pan poslanec Benda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, já rozumím tomu, že téma, o kterém hovoříme, může být někomu nepříjemné z hlediska pohledu do minulosti, z hlediska toho, co dělal on či jeho přátelé nebo straničtí příznivci a kolegové.

Nicméně bych chtěl upozornit na jednu věc, a to je na způsob vyjadřování z tohoto místa, od tohoto řečnického pultu, od těchto dvou mikrofonů, před kterými v tuto chvíli stojím.

Myslím, že o tom, že pan ministr vnitra profesně nezvládá svoji funkci, nepochybuje nikdo, ale byl bych velmi rád, kdybychom si uvědomili způsob, jakým se vyjadřuje o osobách, které zcela legitimně podle zákona o jednacím řádu, myslím, že přesně v mezích slušnosti, kladou na jeho adresu otázky, ptají se na to, jakým způsobem se chová on jako reprezentant tohoto státu ve vládě. A já bych byl velmi rád, kdybychom si uvědomili a připomněli si slova, která pan ministr z tohoto místa řekl, protože se vracím k tomu teď, co jsem řekl ve svém úvodním vystoupení, že nejenom profesně, ale i lidsky slova, která vyřkl z tohoto místa, ho diskvalifikují z výkonu jeho funkce. Já bych velmi požádal mandátový a imunitní výbor, aby přešetřil slova ministra vnitra Václava Grulicha, která řekl na adresu kolegyně Páralové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP