(10.40 hodin)

(pokračuje Grulich)

Nicméně paní poslankyni Páralové bylo konkrétně sděleno už v první odpovědi, cituji: konkrétně byla porušena řada závazných ustanovení a nařízení ministra vnitra č. 32/92, č. 113/93, č. 114/93 65/94, č. 68/94, č. 91/94 a rozkazu ministra vnitra č. 27/95 , tedy nařízení, která byla vydána ještě za ministra Rumla.

Došlo i k porušování ustanovení zákona 97/74 Sb., o archivnictví, č. 2783/91 Sb., O Policii ČR, zákona č. 451/91 Sb. - tzv. lustrační zákon - a zákona č. 186/92 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.

Komise skutečně některé materiály z ÚDV odvezla. Některé z nich např. pocházely z Úřadu pro zahraniční styky a informace a z archivů a jiných součástí Ministerstva vnitra, jakož i z institucí mimo resort Ministerstva vnitra, aniž by bylo možno vystopovat, z jakého důvodu se na ÚDV octly. Balíky spisů byly volně uloženy ve skříních, přičemž důvody toho tzv. uložení nebyli zaměstnanci ÚDV schopni upřesnit či vysvětlit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás přeruším, protože možná, že by bylo dobré, aby ti, kteří vás kritizovali, že věcně neodpovídáte, vás sledovali. Prosím, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Možná, že někteří nechtějí slyšet věcné argumenty.

Jak jsem již uvedl na ÚDV byla nalezena řada neověřených, protiprávně pořízených kopií z různých archivů a institucí. Tyto materiály bylo nutno odborně ošetřit, vrátit jejich právoplatným správcům a neověřené fotokopie případně protokolárně skartovat. O odvážených materiálech byli příslušní vedoucí pracovníci vždy informováni, byly zapečetěny a jejich přeprava, včetně ozbrojené ochrany vozidla, řádně zajištěna.

Za osmé bylo sděleno paní poslankyni Páralové: Kontrolou bylo zjištěno, že na ÚDV mohlo docházet k úniku tajných materiálů, resp. informací. Tři případy byly předány k dalšímu řízení Inspekci ministra vnitra, která v současné době posuzuje eventualitu zahájení trestního stihání. Dále se říká, s čím byly v rozporu atd. Kromě jiného tam třeba byl neoprávněně, protiprávně veden a pořizován seznam pracovníků Ministerstva vnitra včetně jejich rodných čísel atd., který by průběžně doplňován apod. To jenom k tvrzení, že bylo všechno v pořádku.

Komentovat, že ministr vnitra chce chránit zločince komunismu, to už snad není potřeba, abych dělal, protože to už je skutečně přespříliš.

K otázce pana poslance Payna - nestačil jsem odpovědět, než přišel s návrhem usnesení. Pane poslanče, stalo se. Právě tehdy, když jsme zjistili, že je utajována spousta spisů, materiálů, které už žádný charakter přísně tajných, tajných ani důvěrných mnohdy nemají, jsem vydal nařízení, kterým byl snížen stupeň utajení někdy o dva stupně a kdy dneska naprostá většina těchto materiálů podléhá normálnímu archivnímu řádu, a takto také je s nimi nakládáno. Takže reakce na tuto situaci byla - opatření bylo provedeno.

Ještě bych chtěl říci, že celou prověrku o spisových materiálech na ÚDV vedl ředitel archivnictví na Ministerstvu vnitra pan Frolík, kterého snad nikdo nebude podezírat, že měl nějaký zájem, aby chránil jakékoliv zločince, tím méně zločince komunismu. Myslím si, že jeho minulost je dostatečně známa a jeho postoje a přesvědčení také. Nebyl tam nikdo jiný než lidé, kteří dřív už pracovali, někteří dlouhá léta, ale všichni dříve pracovali před mým nástupem na Ministerstvu vnitra.

A ještě k té odpovědnosti za půdruhého roku: Je vidět, že pan poslanec Benda dost špatně počítá měsíce. Tato vláda, jestli se nemýlím, nastoupila a byla jmenována koncem července minulého roku, takže v žádném případě současný ministr vnitra nemůže být na vnitru rok a půl. Je to asi nedostatek v základních počtech. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra. Hlásí se někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, musím říci, že jsem roztrpčen z toho, co jsem právě teď vyslechl, a řeknu, proč jsem roztrpčen. Skupina poslanců podala 18. prosince jistou interpelaci, na kterou pan ministr Grulich 21. ledna písemně odpověděl. O této odpovědi jsme ve sněmovně jednali a tuto odpověď jsme hlasováním uznali za naprosto nedostatečnou a odmítli tuto odpověď. Po debatě a po doplňující odpovědi pan ministr čte nám právě teď v závěru  této debaty z první odpovědi, kterou sněmovna odmítla. To přece není korektní. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. A nyní bude hovořit pan poslanec Nájemník. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Nájemník: Myslím, že přece jenom bude lepší, jestliže doprovodné usnesení Jiřího Payna bude nějakým způsobem realizováno. Jakožto jeden z interpelujících si beru za své jeho doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Táži se, zda se někdo další hlásí do diskuse. Hlásí. Hovořit bude kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Vrátím se krátce k tomu, co zde bylo řečeno při posledním vystoupení pana ministra vnitra, a nebudu se již vracet k tomu, co tady bylo řečeno při jeho prvním vystoupení a co daleko, daleko a hluboko předčilo všechno, co jsem si dokázala představit, že může zaznít na půdě parlamentu z úst ministra vnitra.

V svém posledním vystoupení pan ministr prohlásil, že materiály, které komise odvezla z Úřadu vyšetřování a dokumentace zločinů komunismu, byly odborně ošetřeny, poté vráceny majitelům, čili nikoliv ÚDV, a některé skartovány. Prosím tedy znovu: odvezeny, odborně ošetřeny, vráceny majitelům a částečně skartovány, aniž by bylo zároveň konstatováno, že tyto materiály mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost státu či poškodit jakákoliv práva soukromých osob. Prosím, jestli toto není maření účelu, na který byl ÚDV zřízen, pak už tomu nerozumím. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Opětovně vystoupí ministr vnitra České republiky, pan kolega Václav Grulich. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Paní poslankyně pravděpodobně nepostřehla, že opakovaně bylo řečeno - a je to i v odpovědích - že se jednalo o neoprávněně pořizované kopie, které nebyly řádně evidovány, které nebyly registrovány podle zásad archivního řádu, dokonce ani podle příslušných nařízení ministra vnitra, která jsem tady citoval, a citoval jsem je právě proto, že došlo k prohlášení… (Rušeno hlasem z druhého mikrofonu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, tady je příliš velký hluk, zřejmě je zapnutý jiný mikrofon. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: …že došlo k prohlášení, že tam všechno bylo v pořádku. Takže opakuji pro paní poslankyni ještě jednou: Jednalo se o neoprávněně pořizované kopie, nikoliv o originální materiály, o kopie, které byly pořizovány proti všem příkazům a spisovému řádu, který stále ještě platí a existuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru vnitra Václavu Grulichovi. Táži se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Ne. Rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v této chvíli nezbývá než hlasovat o návrhu na nesouhlasné usnesení Poslanecké sněmovny s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha, a poté se budeme muset vypořádat s oním druhým návrhem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP