(Schůze opět zahájena 11.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem jednání. Další interpelace je opět na ministra vnitra ČR. Jedná se o interpelaci paní poslankyně Zuzky Rujbrové ve věci problematiky oddělení místní části Spešov od okresního města Blanska. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 287. Do rozpravy se jako první hlásí paní poslankyně Rujbrová a já ji žádám, aby přistoupila k řečništi a ujala se slova. Prosím, paní kolegyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, předmětem mé interpelace na pana ministra Václava Grulicha byl, mohu-li to tak stručně shrnout, dotaz, zda má v úmyslu vypsat nové volby v okresním městě Blansko. Ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev v obcích totiž počítá s konáním nových voleb v případě vzniku nové obce. Od okresního města Blanska se odděluje na základě rozhodnutí občanů místní části Spešov v referendu konaném dne 24. dubna 1999 tato místní část. V referendu bylo rozhodnuto o osamostatnění této obce.

Za těchto okolností s odvoláním na zákon o obcích a zákon o volbách do zastupitelstev v obcích jsem se pana ministra ptala, zda má v úmyslu vypsat nové volby nejenom v nově vznikající části Spešov, ale i ve zbývající části města Blanska. Vedla mě k tomu kromě výkladu zákona i skutečnost, že počet oprávněných voličů v této místní části při posledních řádných komunálních volbách byl způsobilý k obsazení přinejmenším jednoho mandátu, že také jeden z občanů této městské části byl a do dnešního dne je členem zastupitelstva města Blanska.

Odpověď pana ministra, byť přímo neodpovídá na dotaz, zda volby ano, nebo ne, vykládá zákon v tom duchu, že vypsání nových voleb neumožňuje. Já bych zde chtěla poukázat na znění § 11 zákona o obcích, který výslovně říká, že obec se může rozdělit na dvě nebo více obcí, pokud každá z nich bude mít alespoň 300 občanů s trvalým pobytem, vlastní katastrální území a bude tvořit jeden územní celek. Rozdělení obce schvaluje Ministerstvo vnitra na návrh obce. Návrh obec podá na základě výsledků místního referenda konaného - a teď - v té části obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda, učiní tak okresní úřad. Odstavec 2 potom říká, že návrh na rozdělení obce musí obsahovat názvy vznikajících obcí - nikoliv obce, obcí -, zda rozdělením obec zaniká, vymezení území vznikajících obcí včetně příslušných mapových podkladů atd.

Vycházela jsem ze skutečnosti, že zákon - a zákon, který tuto problematiku upravuje, je zákon o obcích - nezná pojem oddělení části obce, ale rozdělení obce, a že tedy by volby měly být provedeny bez ohledu na velikost a nepoměr jednotlivých částí v obou nově vzniklých částech. Byla bych ráda, kdyby mi pan ministr blíže vysvětlil to, co podle jeho názoru upravuje ustanovení zákona o volbách do zastupitelstva v obcích, tedy v § 57, a rozpor jeho výkladu právě s § 11 zákona o obcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. V rozpravě dále vystoupí ministr vnitra ČR pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, citaci zákona už provedla paní poslankyně Rujbrová, takže není třeba to opakovat. Stejně jako ona, když hovoří o výkladu zákona, stejně bych musel tak hovořit i já, protože skutečně jedná se o výklad zákona.

Přiznám se, že tímto problémem jsme se zabývali. Svolal jsme na to legislativní a právní odbor s jeho zástupci, situaci jsme rozebírali. Ten výklad nakonec byl proveden tak, že není nutné vyvolat nové volby v té původní obci, protože jde o oddělení jedné části, menší části. Tam, jak říkala správně paní poslankyně, se jedná o jednoho zastupitele, který vlastně přestane vykonávat svou funkci v Blansku jako městě, protože obec Spešov si zvolí zastupitele vlastní. Ale tím není ohrožen ten základní počet zastupitelů v té stávající obci tak, aby musely být vyvolány nové volby.

Takže jsme si vědomi toho a také nás to svým způsobem inspirovalo, protože se připravuje nový zákon o volbách, novela. Bude potřeba na ty věci pamatovat a v zákoně je přesněji vymezit, protože stávající formulace zákona podle názorů právníků, kteří se tím zabývají, nedávají dost důvodů v tomto případě, aby byly konány komunální volby i v té základní obci, od které se určitá část odtrhuje.

V tuto chvíli skutečně nejsem přesvědčen, že bych byl oprávněn k čemukoliv, to znamená k vypsání nových voleb v celém městě Blansko, tím pádem vlastně k odvolání stávajícího zastupitelstva, protože ten základní zákonný počet omezen nebyl. Nedostoupilo to té hranice, podle které jsou nové volby vypisovány. Nevím, co jiného bych paní poslankyni mohl sdělit než tuto dobrou vůli do budoucna věci řešit. Ale jsem přesvědčen, že za stávající legislativní úpravy nelze v tuto chvíli udělat nic jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. Nyní do rozpravy byl přihlášen pan poslanec Matulka, po něm paní kolegyně Zuzka Rujbrová. Hovoří pan poslanec Dalibor Matulka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jestliže někdo hodlá nedodržet zákon, tak nejjednodušší cesta je říci, že je to věcí výkladu, a já mám prostě výklad jiný, že ano. To je stará známá pravda a v této sněmovně velmi často realizovaná. Takže si myslím, že pan ministr vnitra k tomu přistupuje touto metodou.

Ale zároveň bych chtěl reagovat na to, co pan ministra vnitra řekl. On řekl, že není důvodem provádět znovu volby v té původní obci. Já se domnívám, že původní obec přestala existovat, takže skutečně není důvod v ní provádět volby. Ale tam vznikly dvě nové obce. Připadne mi ten pohled, že vlastně Blansko je totéž co bývalé Blansko, stejně podivný, jako kdybychom si říkali, že Česko je původně Československo. Pane ministře, nenutí vás to k nějakému zamyšlení?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Nyní bude hovořit paní kolegyně Zuzka Rujbrová. Prosím, paní kolegyně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP