(11.20 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Především bych ráda reagovala na poslední poznámku pana ministra, že počet členů zastupitelstva neklesl pod předepsanou mez. V tomto případě se nedovolávám důvodů vypsání nových voleb z toho důvodu, že zastupitelstvo nemá předepsanou hranici. Poukazuji zde na jiný důvod, a to na rozdělení obce, o kterém jsem mluvila a o kterém mluvil i kolega Matulka, a o důvodech rozdělení, nikoli oddělení. Je mi velmi líto, že na podobnou problematiku musí pan ministr svolávat odbornou komisi, že zákon, který se týká každého z nás, se kterým pracují naši zastupitelé a který by měl být znám i široké veřejnosti, musí být podroben výkladům, že tento zákon není natolik jasný, abychom si ho všichni dokázali přečíst a vyložit sami.

Navrhuji, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém nesouhlasí s odpovědí pana ministra Václava Grulicha na interpelaci obsaženou v tisku 287.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Do rozpravy se dále hlásí ministr vnitra ČR kolega Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dámy a pánové, zákonitě se objevuje ve všech našich vystoupeních "domnívám se, podle mého výkladu, podle výkladu". To svědčí už o potvrzení poznámky, kterou jsem měl ve svém prvním vystoupení, že bude nutno precizovat záležitost v novelizaci volebního zákona. Ale jinak trvá naše přesvědčení, že původní obec v tomto případě nezanikla, že původní obec, to je město Blansko, trvá, že se od něho oddělila pouze jedna menší část, která nijak neohrozila stávající počet a sestavu řádně zvolených zastupitelů tehdy za město Blansko včetně této městské části Spešov. Takže náš názor je: původní obec trvá v poněkud zmenšené míře, ale nové volby je nutno provést pouze v té oddělené části, což je obec Spešov. Je mi líto, že se neshodujeme, snad se nám podaří v novele zákona najít jasnější a výraznější řešení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 94 rozhodneme o návrhu paní kolegyně Zuzky Rujbrové, který zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci paní Zuzky Rujbrové uvedenou ve sněmovním tisku 287."

Jsem vyzýván, abych vás odhlásil, tudíž tak musím učinit. Žádám všechny zde přítomné o novou registraci.

 

hlasování pořadové číslo 94 rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak jsem jej před malou chvílí předložil.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 108 poslankyň a poslanců 25 pro, proti 68. Tento návrh nebyl přijat.

Konstatuji, že k této interpelaci sněmovna nepřijala žádné usnesení, a tudíž její projednávání končím.

 

Ještě máme dvě interpelace na ministra vnitra.

Ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslance Václava Franka ve věci činnosti orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR ve věci odnětí příspěvku za službu bývalým příslušníkům federálního policejního sboru, nerespektování pravomocných rozsudků Vrchního soudu v Praze. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 288. Rozpravu otevírám a táži se, kdo se do ní hlásí. První autor interpelace pan kolega Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat panu ministrovi za vyčerpávající a dlouhou odpověď na moji interpelaci, ale celou záležitost nemohu pokládat za uspokojivě vyřízenou. Ve své odpovědi mě pan ministr ve věci odnětí příspěvku za službu bývalým příslušníkům policejního sboru vyzval, abych svoji interpelaci doplnil o některý konkrétní případ trvalého porušování zákonných norem ze strany odpovědných pracovníků orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR a popřípadě i o poskytnutí listin, které dokládají porušování řádných postupů ve vyřizování stížností v působnosti Ministerstva vnitra.

Přiznám se, že jsem nesouhlasil s odpovědí, protože bych se nezachoval zcela seriózně. Za prvé vznikly některé nové skutečnosti kolem této interpelace a za druhé jsem připravil panu ministrovi podklady k tomu, aby mohl prošetřit ty věci, které jsem ve své interpelaci kritizoval. Dovolím si je panu ministrovi samozřejmě předat a vás jako Poslaneckou sněmovnu právě s ohledem na prošetření zmíněných a dnes tedy předkládaných podkladů bych chtěl požádat, abychom ve smyslu § 72 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny odročili projednávání mé interpelace do 16. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abychom tak poskytli čas panu ministrovi na její posouzení. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Frankovi. Táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Nikdo, rozpravu uzavírám. Konstatuji tedy, že v rozpravě nepadl žádný návrh na usnesení a že tuto… (Námitky ze sálu.) Pardon, teď jsem zaspal. Návrh byl na odročení do příští schůze Poslanecké sněmovny. Rozpravu jsem uzavřel a po uzavření rozpravy je možné o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 95, ve kterém rozhodneme o návrhu pana poslance Franka na odročení projednávání této interpelace do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo v hlasování pořadové číslo 95 souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 119 poslankyň a poslanců pro 53, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Rozprava byla uzavřena, tím Poslanecká sněmovna projednala tuto interpelaci. Poslední interpelace na ministra vnitra je interpelace poslance Ivana Langra ve věci vyšetřování a trestního stíhání dr. Zdeňka Zukala. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 284. První v rozpravě vystoupí autor interpelace místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych nyní upozornil na jednu technickou nedostatečnost, která se objevila v rámci tisku, který máte k dispozici, a to je skutečnost, že v tisku 284 je uvedeno, že osobou, která byla interpelována, byla osoba ministra vnitra Václava Grulicha, neboť fakt je, že jsem se s interpelací obracel na dva členy této vlády, tedy jak na ministra vnitra, tak také na ministra spravedlnosti pana doktora Otakara Motejla.

Důvody, pro které jsem se rozhodl požádat o vysvětlení oba ministry v této věci, jsem myslím podrobně vysvětlil v písemné interpelaci, kterou máte k dispozici, a tudíž je nebudu opakovat a nebudu ztrácet čas. Rád bych ale nyní vysvětlil důvody, které mě vedou k požádání o projednání odpovědi na tuto věc v rámci jednání Poslanecké sněmovny, neboť odpovědi v té míře, v tom obsahu, jak je předložili oba páni ministři, považuji za nedostatečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP