(11.40 hodin)

(pokračuje Dostál)

Jinými slovy chci říci, že tato kauza se opravdu táhne na vnitru už strašně dlouho. Ve své podstatě se táhne od ministra vnitra Rumla, protože já jsem ministra vnitra právě interpeloval ve věci bývalého příslušníka StB, který v této kauze sehrál velice významnou roli. Jinými slovy chci pouze potvrdit, že informace, které pan kolega Langer dal, jsou informace pravdivé. Myslím si, že je povinností a že je korektní toto říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury České republiky panu Dostálovi. Do rozpravy se dále hlásí ministr vnitra České republiky Václav Grulich, poté ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Hovořit bude pan ministr Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, jak pan poslanec Langer správně uvedl, kauza se táhne tři roky, táhne se dokonce více než tři roky, od dubna roku 1997. V době, kdy jsem nastoupil na Ministerstvo vnitra, bylo to jedno z opatření, které jsem dělal, abych byl informován, protože tzv. olomoucká kauza patří k jakýmsi zastydlým případům, které se vlečou dlouho, kde byli měněni vyšetřovatelé v minulosti a kde stále nedocházelo k žádoucím uzávěrům a výsledkům. Po nastoupení nového ředitele Úřadu vyšetřování plk. Pelce jsem mu uložil, aby v rámci své pravomoci prověřil situaci v této kauze, aby zaručil objektivnost vyšetřování a všechno, co je potřeba pro případné požadavky státních zástupců, aby bylo obratem splněno, aby tato záležitost mohla být dořešena.

Pan poslanec Langer samozřejmě ví, stejně jako vy všichni i jako já, že v době, kdy je tato kauza takto rozběhnuta, kdy je dozorována, případně předána státnímu zástupci, nepřísluší Ministerstvu vnitra a nemá ministr vnitra žádnou možnost do ní nějakým způsobem zasahovat. Má to svou cestu a jedině tehdy, když by státní zástupce vrátil k přešetření a byl tam jasný požadavek na případnou výměnu vyšetřovatelů a jejich obvinění z podujatosti apod., pak samozřejmě by bylo nutno zakročit, vyšetřování, vyšetřovatele vyměnit a zabezpečit objektivní způsob došetření celého případu.

Byl jsem požádán, abych odpověděl na tři otázky, které pan poslanec Langer v interpelaci položil. První je skutečnost, že samotná délka vyšetřování trestných věcí dr. Zdeňka Zukala činí v době podání interpelace téměř rok a půl. To je skutečně podle mého názoru pro tuto trestní kauzu už samo o sobě příliš dlouhá doba. Jak říkám, v tomto směru jsem opatření v rámci své pravomoci učinil.

Během vyšetřování došlo k překvalifikování trestného činu atd. Došlo k tomu v době, kdy jsem ve funkci nebyl a kdy zpětně zasahovat do výsledků vyšetřování mně není možno. Dopustil bych se ovlivňování vyšetřování, zasahování do suverénní pravomoci vyšetřovatelů, což samozřejmě není přípustné ani pro ministra vnitra. Já bych dokonce řekl, že především pro ministra vnitra.

Závažná procesní pochybení se dějí ohledně uplatnění práv obhájce obviněného dr. Zukala, zkracuji, a to se týká odmítnutí nahlédnutí do spisů atd. Tam je potřeba se obrátit se stížností na státního zástupce. To jsou věci panu poslanci Langrovi známé a tam je potřeba uplatnit právo. Samozřejmě že existují případy, kdy vyšetřovatel má za určitých okolností právo odmítnout nahlédnutí do spisu, a tyto případy byly v odpovědi uvedeny. Jiná je otázka, a ta může být právem položena, jestli důvody odmítnutí byly relevantní a jestli není potřeba zakročit, protože třeba byly podujaté, třeba byly zaujaté, jednostranné, ale pak je potřeba zase se stížností se obrátit na státního zástupce, který dozoruje daný případ, což je samozřejmě jasné, aby v této věci zakročil. Protože může nastat ten případ, že vyšetřovatel v průběhu vyšetřování začne být podujatý a začne se vůči obviněnému chovat jednostranně. Na to jsou dozorující orgány, abychom právu učinili zadost, protože dokud není obviněný odsouzen, platí samozřejmě presumpce neviny a má právo na to se účinně bránit i těmito prostředky.

Ze svého hlediska říkám, kdy na mne padlo toto dědictví, jsem v dané chvíli postupoval tak, jak jsem uvedl. Domnívám se, že stěží jsem mohl pro to udělat víc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra České republiky Václavu Grulichovi. Nyní v rozpravě vystoupí ministr spravedlnosti České republiky Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená Poslanecká sněmovno, prosím, abyste vyslechli moje vyjádření k přednesu pana poslance Langra, které nepřekročí rámec toho, co zde odeznělo z úst pana ministra vnitra Grulicha.

Je to skutečně znepokojivý jev, že se tato věc vleče tak dlouho, a netvrdím, že nedostatečně koncentrovaný dozor nad vyšetřováním, který ze zákona státnímu zastupitelství přísluší, nebyl jednou z dílčích příčin průtahů a procesních situací, ke kterým došlo. Moje odpovědnost - řekl bych - morální a politická za tento stav je nesporná, byť moje instrumentální možnost zjednat nápravu je poměrně omezená, neboť je vymezena zákonnými předpisy, které vyznačují nebo limitují užitý prostor nezávislého rozhodování příslušných orgánů.

Od nástupu do funkce ministra, kdy jsem vlastně podědil už objemný svazek spisů týkajících se i interpelací členů Poslanecké sněmovny v této věci uplatněných vůči předcházejícím ministrům, se snažím věc sledovat, snažím se intervenovat dozorové orgány, zejména na Krajském státním zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, aby se věc koncentrovala, aby dozor nad vyšetřováním vedl k pozitivním výsledkům, tj. aby věc přispěla ke konečnému řešení celého problému. Netvrdím, že bych byl jednoznačně úspěšný, resp. procesní vývoj situací se tam zdánlivě zlepšuje. Musím ovšem upozornit na jednu věc, že pan místopředseda Langer si je asi vědom toho, že netvrdím jednoznačně pozitivně, že v této věci je vedle dr. Zukala shodou okolností a skutkovým základem obdobným stíhán i dr. Přibyl, ohledně kterého rovněž nebylo rozhodnuto, a současná procesní situace při společném stíhání obou dvou osob navozuje situaci procesních průtahů nikoliv nezaviněných, vyplývajících z potřeby opatření znaleckého posudku psychiatrického na dr. Přibyla. Tam se proces včetně příslušných aktivit státního zastupitelství zadrhl. Stručně mohu jenom vyslovit to, že bylo rozhodnuto vzhledem k neochotě dr. Přibyla spolupracovat při věci obstarávání znaleckého posudku o umístění dr. Přibyla ve zdravotnickém zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP