(11.50 hodin)

(pokračuje Motejl)

Toto rozhodnutí bylo posléze krajským státním zastupitelstvím zrušeno. Nyní se věc vrátila do původního stadia, kdy se usiluje o to, aby znalecký posudek z oboru psychiatrie byl ohledně dr. Přibyla proveden klasickou ambulantní cestou, kde pochopitelně ovšem do značné míry závisí i na ochotě dr. Přibyla jako obviněného se tomuto úkonu podrobit.

Souběžně s tím bohužel vyšly najevo některé nové skutkové okolnosti, které byly ze strany poškozených v tomto řízení uplatněny, které státní zastupitelství resp. policejní orgány prověřují. Dochází opět k paradoxní situaci, že úkony, které se v těchto věcech konají, se nerealizují jednak proto, že se příslušný svědek nedostavil, jednak proto, že se paradoxně nedostavil ani obhájce obviněného dr. Zukala.

Mohu tedy vydat pro současný stav svědectví o tom, že řízení probíhá. V současné době podle informací, které mám k dispozici a které jsem měl možnost si ověřit, nedochází k nedůvodným průtahům a mohu poslance Langra pouze ubezpečit, že skutečně vynaložím všechny své legální prostředky a možnosti k tomu, aby věc dr. Zukala a s ní související Miroslava Přibyla byla v maximální péči dozorového prokurátora dovedena do konkrétního a věcně správného konce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti ČR Otakaru Motejlovi. Rozprava dále probíhá. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se autor interpelace, místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, já bych chtěl poděkovat za vystoupení obou pánů ministrů, nicméně musím konstatovat, že jsem se prakticky nedozvěděl nic nového, než co bylo napsáno v oné odpovědi na moji interpelaci: "Vyšetřování probíhá, věříme, že proběhne a bude ukončeno v co nejkratším možném termínu. Věříme tomu a budeme se snažit o to, v rámci svých kompetencí, o kterých víme, že jsou omezené, dohlížet na to, aby byly zákony této země respektovány."

Já mám problém s tím, abych přijal takovéto odpovědi, a teď bych byl velmi rád, aby to bylo vnímáno nikoliv jako osobní spor s oběma ministry, ale jako projev zoufalství, protože probíhá trestní kauza tři roky. Jediným výsledkem toho je, že je stíhán novinář, který o této trestní kauze informoval, a z úst všech ministrů, i těch předchozích, jsme ujišťováni, že všichni dbají na to, aby ta věc byla co nejrychleji uzavřena. Já se bojím, že dokud tato věc konečně - nevolám po ničem jiném, než aby se tak stalo - nebude postavena před soud, dokud o této věci konečně nerozhodne nezávislý soud, nebude klidu v Olomouci, a myslím, že moje praktické zkušenosti z posledních dnů hovoří o tom, že klidu do té doby nebude a že každý, kdo se jenom trochu zajímá o olomouckou kauzu, je okamžitě vtažen do víru těch událostí.

Chtěl bych upozornit na jednu kouzelnou věc, která se stala v rámci této kauzy. Novinář je stíhán pro pomluvu, prezident republiky rozhodne o amnestování některých trestných činů, v tu chvíli rázem vyšetřovatel provádí překvalifikaci a trestný čin, pro který je dr. Zukal stíhán, to znamená pomluva, je překvalifikován na křivé obvinění. Můžeme se jen ptát, proč je tomu tak shodou okolností právě v období amnestie prezidenta, když na pomluvu se amnestie prezidenta vztahuje, ale křivé obvinění je již trestný čin, na který se amnestie prezidenta republiky nevztahuje. Můžeme se jen ptát, jak je možné, že státní zástupce přehlíží některá fakta, která jsou obsažena v trestním spisu, včetně skutečností, které přímo nesouvisí s osobou Zdeňka Zukala, ale jsou to fakta, která říká bývalý člen onoho speciálního týmu ministra vnitra Beskydy, který informuje o svém podezření o tom, že v rámci celé kauzy docházelo k páchání trestných činů. Já bych rozuměl tomu, že státní zástupce si tento fakt vezme do ruky a řekne "buď se skutečně někdo dopustil trestného činu, a to v případě policistů, nebo naopak ten, kdo takové obvinění vznáší, se dopustil jiného trestného činu a křivého obvinění". Nicméně tento fakt zůstává zcela opomenut.

Proto já mimo jiné vyslovuji velkou nespokojenost nad prací orgánů činných v trestním řízení, v tuto chvíli státního zástupce. Mohl bych uvádět opakovaně důvody, o kterých hovořím, kdy podle mého názoru zcela účelově bylo bráněno obhájci v možnosti nahlédnout do trestního spisu a kdy podle mého názoru zcela účelově orgány činné v trestním řízení konaly tak, jak konaly, s jedním cílem, s jedním záměrem - pomstít se osobě, která o celé věci informovala.

Prosím, aby sněmovna a páni ministři nevnímali návrh usnesení, který přednesu, jako osobní spor s nimi. Rozumím tomu, beru fakt, který uvedl ministr vnitra i ministr spravedlnosti, že do celé věci vplynuli jako ministři druzí v pořadí, ale byl bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí obou pánů ministrů na tuto interpelaci jako projev, jako signál v jednom slova smyslu: že nemůže být člověk, který informoval o vážných pochybnostech o tom, zda policisté a státní zástupce jednají korektně, jednají ve smyslu zákona, stíhán, a aby ruka státu dopadla na lidi, kteří mají ve svém poslání o věcech, které se dějí v jejich okolí, informovat.

Proto prosím, aby sněmovna hlasovala o mém návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Ivana Langra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Pan ministr vnitra ČR Václav Grulich.

Jen formálně, než pan ministr dorazí k řečništi, návrh na nesouhlas s odpovědí na interpelaci na ministra spravedlnosti pak bude muset ještě zaznít v rozpravě k této interpelaci. Nyní hovoří ministr vnitra ČR Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Já budu velice stručný. Chápu rozhořčení pana poslance Langra, protože do značné míry ho sdílím a sdílel jsem ho už tehdy, když jsem na ministerstvu vnitra neseděl. Uvědomme si ale jedno. Tato sněmovna nemůže suplovat soud. Jestliže my i s ministrem Motejlem nemůžeme skutečně objektivně nic jiného na odpověď sdělit než to, co jsme sdělili - v podstatě jsem vyjádření poslance Langra takto rozuměl -, je problémem, co jiného a jakou odpověď máme vypracovat, protože samozřejmě musí být dokončeno jednání na státním zastupitelství, musí být případ uzavřen. Oba jsme sdělili, že jsme se snažili v rámci svých pravomocí případ urychlit, ale v našich pravomocích skutečně více není. Jedině když nám dozorující zastupitel sdělí, že není spokojen z těch a těch důvodů, provést výměnu vyšetřovatelů s novým úkolem. To všechno se děje a to jsme ochotni udělat.

Je otázka: můžeme my vypracovat jinou odpověď, nebo chceme jen vyjádřit své rozhořčení? Jestliže máme odpovídat znovu, protože jsme nespokojeni, tak já mám obavu, že odpovědi, které vypracujeme, se nemohou nijak výrazně lišit od těch, které jsme vypracovali. Prosím, abyste to zvážili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. V rozpravě dále vystoupí místopředseda sněmovny kolega Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane místopředsedo, členové vlády, já bych chtěl upozornit na jeden fakt. Jakkoliv rozumím argumentům, které uvádí pan ministr, je faktem, že podle mého přesvědčení byl porušen zákon přinejmenším v tom smyslu, že nebylo respektováno právo obviněného na obhajobu, což se projevilo v tom, že nebylo umožněno právnímu zástupci nahlédnout do spisu. Já nechci jít do věcného sporu a zabývat se tím, proč může vyšetřovatel odmítnout obhájci nahlédnout do spisu. Nebudu argumentovat v tom smyslu, že je pro to třeba mít velmi vážné důvody. Já bych očekával přinejmenším odpověď ze strany ministra vnitra v tom smyslu, že se zabýval důvody, proč vyšetřovatel konal tak, jak konal, a stejně tak bych velmi ocenil konkrétní a jasnou informaci ministra spravedlnosti, proč státní zástupce takovouto věc a takovéto podle mého názoru flagrantní porušení zákona toleroval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP