(12.00 hodin)

(pokračuje Langer)

To jsou konkrétní důvody, o kterých hovořím, které by měly být důvodem pro vyslovení nesouhlasu Poslanecké sněmovny s odpovědí na moji interpelaci ze strany obou pánů ministrů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi sněmovny kolegovi Langrovi. Hlásí se někdo do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, budeme tedy nejprve hlasovat o usnesení, které navrhl místopředseda Langer. Snažím se gongovat, již se řadí. Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 96.

Usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci poslance Ivana Langra uvedenou ve sněmovním tisku 284."

 

Hlasování pořadové číslo 96 zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 151 poslance a poslankyň pro 61, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s interpelací na ministra vnitra. V tuto chvíli otevírám projednávání interpelace pana poslance Ivana Langra na ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci vyšetřování a trestního stíhání pana doktora Zdeňka Zukala, tak jak je interpelace uvedena ve sněmovním tisku 283.

Přestože jsme věcně debatovali v minulé rozpravě, musím ji otevřít a v této rozpravě musí zaznít také návrhy na usnesení.

Rozpravu otevírám a jako první se do ní hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se velmi omlouvám, že věc takto protahujeme, ale dovolím si skutečně zdůvodnit argument, který mě vede k tomu, abych navrhl ono usnesení. Již jsem o tom hovořil na závěr rozpravy v interpelaci na ministra vnitra a faktem je, že z důvodů nedostatečného respektu práva na obhajobu ze strany vyšetřovatele, ale taktéž ze strany státního zástupce, který by měl vykonávat dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním, si dovolím navrhnout stejný návrh usnesení, a to je, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra spravedlnosti Otakara Motejla na moji interpelaci, protože v odpovědi pana ministra spravedlnosti jsem se nedozvěděl konkrétní, jasnou odpověď k tomuto problému.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Já se přece jen ještě chci vrátit k výtkám, které byly předneseny, abych odpověděl.

Pokud se týká vytýkaného procesního pochybení odmítnutí k nahlédnutí do spisu, šlo o incident nebo o záležitost, která je jakoby překonána, ale faktem je, že vyšetřovatel postupoval s použitím dispozice, kterou trestní řád § 65 odst. 2 trestního řádu dává, že obhájce žádal o přezkoumání tohoto postupu, který zákon připouští z důvodů ohrožení dalšího vyšetřování pro případné maření vyšetřování a ovlivňování svědků. Tento postup krajský nadřízený státní zástupce přezkoumal a zjistil, že pochybeno nebylo. Nešlo tedy o nějaký protiprávní exces, šlo o aplikaci procesního předpisu, který trestní řád v trestním řízení vyšetřovateli výslovně připouští.

Současná procesní situace je skutečně zaviněna tím, že vyšetřování se protahuje v rámci souběžně prováděného trestního stíhání dr. Přibyla, o kteréžto osobě zde nebylo zmiňováno, a považuji to za nutné zdůraznit, že není pravdou, že se jedná pouze o záležitost dr. Zukala, obdobný osud a momentálně procesně významný z hlediska délky řízení má souběžně prováděné řízení ve věci dr. Přibyla. Jinak uznávám a ubezpečuji Poslaneckou sněmovnu, že samotný fakt o průtazích, o délce tohoto řízení mě rovněž znepokojuje, a mohu vás ubezpečit, že udělám všechno pro to, aby při respektování platného právního řádu se tato trestní věc stala skutečně věcí sledovanou, důsledně sledovanou dozorem příslušného státního zástupce, tak aby byla ukončena v přiměřené době s náležitými kvalitativními výsledky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi. Hlásí se někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám.

Budeme tedy hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl pan místopředseda Ivan Langer. Je zde návrh na odhlášení, já tak činím a žádám všechny o novou registraci.

hlasování pořadové číslo 97 rozhodneme o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra spravedlnosti Otakara Motejla na interpelaci poslance Ivana Langra dle sněmovního tisku 283. "

 

Hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro 68, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme se tímto vypořádali s další interpelací, tentokrát již na ministra spravedlnosti. Na ministra spravedlnosti je ještě jedna interpelace. Jde o interpelaci paní poslankyně Aleny Páralové a dalších ve věci průtahů soudního řízení v trestní věci obžalovaného Aloise Grebeníčka a spol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 285.

V tuto chvíli otevírám rozpravu a do ní se hlásí jako první paní poslankyně Páralová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřila k odpovědi pana ministra Otakara Motejla na interpelaci 35 poslanců ve věci průtahů soudního řízení v trestní věci obžalovaného Aloise Grebeníčka a spol. Připomínám, že podnět k zahájení trestního stíhání bývalých vyšetřovatelů Státní bezpečnosti byl podán v prosinci 1994 Státnímu zastupitelství v Brně. Teprve v únoru 1997 byla podána obžaloba. Dodnes nebyla kauza dovedena do konce.

Naše interpelace končila slovy: Byli bychom vám, pane ministře, moc vděčni a s námi stovky politických vězňů, kdyby Vaše odpověď neměla známý standardní obsah: "Ministr spravedlnosti řízení sleduje, aby nedošlo k neodůvodněným průtahům. Dosavadní průběh řízení však takovou skutečnost nepotvrzuje."

Odpověď pana ministra byla bohužel přesně taková, jak jsme si nepřáli. Cituji: "Ministerstvo spravedlnosti bude další průběh tohoto trestního řízení sledovat, aby bylo zabráněno nedůvodným průtahům. Dosavadní průběh soudu je však v plném souladu se zákonem, takže jsem neshledal důvod pro přijetí dalších opatření."

Nechme zaznít několik slov svědků této kauzy, bývalých politických vězňů.

Pan František Fojtů říká: "Já jsem také jeden z těch, koho Grebeníček zatýkal. Dostal jsem bití na šlapky hned na Slavičíně přímo od Grebeníčka i od jiných."

Pan Pavel Hubačka říká: "Grebeníček byl opravdu nejhrubší, jak vůbec někdo mohl být. Pro mne každý výslech u Grebeníčka končil ztrátou vědomí."

A konečně slova pana Petra Vymyslického: "Já jsem byl svědkem, když domlátili bývalého mistra Evropy v lehké váze Vojtu Sasinku do bezvědomí. Hodili mi ho na celu, já jsem myslel, že do rána vydechne. Jestli chce pan Grebeníček říci, že o tom neví, tak je ještě větší darebák, než si já myslím, že je."

Tváří v tvář těmto výpovědím svědků na straně jedné a nezúčastněné a lhostejné odpovědi pana ministra na straně druhé se jako zákonodárce cítím bezmocná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP